2020

Zarządzenie nr 1.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:42:14 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:05:57.
Zarządzenie nr 2.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:03:51 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:06:13.
Zarządzenie nr 3.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciagłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:11:23.
Zarządzenie nr 4.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-23 10:05:09.
Zarządzenie nr 5.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Jastrzębia w roku 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-23 14:02:39 | Data modyfikacji: 2020-01-23 14:11:20.
Zarządzenie nr 6.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy
Jastrzębia w 2020 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-23 14:07:15.
Zarządzenie nr 7.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-28 14:16:51.
Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29.01.2020r. w sprawie określenia zasad
dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych
na terenie Gminy Jastrzębia objętych
obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz
zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów
niepełnosprawnych oraz ich rodziców
 Zarzadzenie Nr 8.2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-01-29 12:29:07 | Data modyfikacji: 2020-01-29 12:30:01.
Zarządzenie nr 9.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-05 14:08:37.
Zarządzenie nr 10.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30.01.2020 w sprawie zmiany składu osobowego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-05 14:17:45 | Data modyfikacji: 2020-02-05 14:19:37.
Zarzadzenie nr 11.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu pracy komisji konkursowej

Nabór kandydatów na cżłonków komisji konkursowej

Regulamin komisji konkursowej

 Zarządzenie w sprawie komisji 2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 16:38:56 | Data modyfikacji: 2020-02-05 16:41:23.
Zarządzenie nr 12.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 lutego 2020r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na
rok szkolny 2020/2021
 Zarządzenie Nr 12.2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:12:25.
Zarządzenie nr 13.2020 Wójta Gminy Jastrzębia

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:45:04.
Zarządzenie nr 14.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:31:57.
Zarządzenie nr 15.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę ciepła przeznaczonego na
ogrzewanie za pośrednictwem kotłowni lokalnych
lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku
Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia oraz zatwierdzenia regulaminu
rozliczeń kosztów w tym zakresie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:37:42.
Zarządzenie nr 16.2020 Wójta Gminy Jastrzebia z
dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę energii elektrycznej dla
lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku
Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w tym budynku stanowiących
własność osób prywatnych, oraz w sprawie
zatwierdzenia regulaminu rozliczeń kosztów
energii elektrycznej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:47:13.
Zarządzenie nr 17.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie określenia
stawek za 1 km przebiegu pojazdu nie bedącego
własnością pracodawcy uzywanego do celów
służbowych przez pracowników Urzędu Gminy
Jastrzębia i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:54:04.
Zarządzenie nr 18.2020 Wójta Gminy Jastrzebia z
dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:11:07.
Zarzadzenie nr 19.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-14 08:01:30.
Zarządzenie nr 20.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:25:44.
Zarządzenie nr 21Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębia prowadzonego
przez Gminę Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-18 14:18:51.
Zarządzenie nr 22.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży wykorzystywanych do
właściwego odliczania naliczonego podatku od
towarów i usług w Urzędzie Gminy Jastrzębia i
jej jednostkach budżetowych za 2019 i w 2020 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-25 14:15:16.
Zarządzenie nr 23.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu rekrutacji dzieci do Projektu pn.
"Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie
Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów
przedszkolnych" na rok szkolny 2020/2021 oraz w
sprawie określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do w/w
projektu współfinansowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020 Osi priorytetowej X "Edukacja dla
rozwoju regionu", Działania 10.1 "Kształcenie i
rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałanie
10.1.4 "Edukacja przedszkolna"
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-28 14:57:03 | Data modyfikacji: 2020-03-09 13:54:55.
Zarządzenie nr 24.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-06 09:37:00.
Zarządzenie nr 25.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:25:22.
Zarządzenie nr 26.2020 Wójta Gminy Jastrzębia w
sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2020 rok
 Zartządzenie nr 26.pdf

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2020-03-11 15:09:44.
Zarządzenie nr 27.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu
szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi

Zarządzenie nr 28.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 17.03.2020r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do zarządzenia Nr 27.2020

 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:03:43.
Zarządzenie nr 28.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Jastrzębi prowadzonego przez Gminę Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-18 14:12:52.
Zarządzenie nr 28A.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania
Komisji do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania
wniosków złożonych przez nauczycieli na
dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:39:45.
Zarządzenie nr 29.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:34:22.
Zarządzenie nr 30.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:46:53.
Zarządzenie nr 31.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia za
2019 rok sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz
przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:52:29 | Data modyfikacji: 2020-03-31 13:11:25.
Zarządzenie nr 32.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-04-06 14:36:33 | Data modyfikacji: 2020-04-07 10:13:37.
Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu
pracy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-04-09 09:48:06.
Data wprowadzenia: 2020-04-09 09:48:06
Opublikowane przez: Lidia Zawodnik