bip.jastrzebia.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Jastrzębia www.jastrzebia.pl
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych strona główna 

2018 rok
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA
REALIZACJI ZADAŃ PN: 1) ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASTRZĘBI, 2)
ADAPTACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASTRZĘBI NA
SALĘ WIDOWISKOWO-KONCERTOWĄ WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU, 3) PRZEBUDOWA I
WYPOSAŻENIE BUDYNKU ŚWIETLICY wIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOŚCI MĄKOSY STARE NA POTRZEBY KLUBU
SENIOR+

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 11:49:39, wprowadzający: Przemysław Kępas
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ
REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
„PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MĄKOSY STARE NA
POTRZEBY KLUBU SENIOR+”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 15:57:49, wprowadzający: Przemysław Kępas
WYKONANIE EWIDENCJI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE
GMINY JASTRZĘBIA

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 15:26:18, wprowadzający: Przemysław Kępas
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów
regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych
pod pas drogowy drogi gminnej nr 3434003
Lesiów-Kolonia Lesiów do drogi 34506 (obecnie
1715W) na długości ok. 2500 m.
 Zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 09:50:10 Informację zaktualizowano 2018-03-02 09:52:46, wprowadzający: Konrad Borowski
PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO W
ZWIĄZKU Z REALIZACJĄZADANIA PN. „ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA”

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz usług

Załącznik nr 3 – wykaz osób

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 5 – projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 16:40:46 Informację zaktualizowano 2018-05-08 16:48:14, wprowadzający: Przemysław Kępas
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY JASTRZĘBIA - 2018 ROK

Treść zapytania ofertowego RI.271.1.14.2018

Poprawiony załącznik nr 3

Protokół z wykonania czynności dotyczących zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 30 000 euro

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:25:17, wprowadzający: Konrad Borowski
WYMIANA HYDRANTÓW NADZIEMNYCH I PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W KOLIZJI ZE ZJAZDAMI
DROGI W LESIOWIE

Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-23 15:15:52, wprowadzający: Przemysław Kępas
WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY W
JASTRZĘBI I W JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH (8
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, 1 INSTYTUCJA KULTURY)

Zapytanie ofertowe

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-30 09:18:34, wprowadzający: Przemysław Kępas
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
DĄBROWA KOZŁOWSKA

Zobacz dokumentację

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-03 15:47:52, wprowadzający: Konrad Borowski
DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY
JASTRZĘBIA W SPRZĘT RATOWNICZY NIEZBĘDNY DO
UDZIELENIA POMOCY POSSZKODOWANYM

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 16:05:57, wprowadzający: Przemysław Kępas
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
DĄBROWA KOZŁOWSKA

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 5 - Projekt budowlany

Załącznik nr 6 - STWiOR

Załącznik 7 - Przedmiar robót

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 15:20:03, wprowadzający: Przemysław Kępas
REMONT STRAŻNICY OSP W JASTRZĘBI

Zapytanie ofertowe z załącznikami od nr 1 do 4

Załącznik nr 5 - projekt remontu

Załącznik nr 6 - STWiOR

Załącznik nr 7 - przedmiar robót

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 12:23:12, wprowadzający: Przemysław Kępas
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
DĄBROWA KOZŁOWSKA

Zapytanie ofertowe z załącznikami od nr 1 do 4

Załącznik nr 5 - Projekt budowlany

Załącznik nr 6 - STWiOR

Załącznik nr 7 - przedmiar robót

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 14:45:38, wprowadzający: Przemysław Kępas
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
DĄBROWA KOZŁOWSKA

Zapytanie ofertowe z załącznikami od nr 1 do 4

Załącznik nr 5 - Projekt budowlany

Załącznik nr 6 - STWiOR

Załącznik nr 7 - przedmiar robót

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 15:45:49, wprowadzający: Przemysław Kępas
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
DĄBROWA KOZŁOWSKA

Zapytanie ofertowe z załącznikami od nr 1 do 4

Załącznik nr 5 - Projekt budowlany

Załącznik nr 6 - STWiOR

Załącznik nr 7 - przedmiar robót

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 16:05:27, wprowadzający: Przemysław Kępas
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości
Dąbrowa Kozłowska

Zobacz dokumentację

Zawiadomienie oswietlenie dobrowa kozlowska.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 14:00:33, wprowadzający: Konrad Borowski
SPRZEDAŻ ZŁOMU STALOWEGO

Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 14:43:51, wprowadzający: Przemysław Kępas
Zadanie OSP -2018. Doposażenie jednostek OSP z
terenu Gminy Jastrzębia w sprzęt specjalistyczny

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 15:26:52, wprowadzający: Przemysław Kępas
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W GMINIE
JASTRZĘBIA

Zobacz dokumentację

Dokumentacja-rzut poddasza

Zawiadomienie - zmiana terminu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. 1 i 2

Zapytanie ofertowe cz. 1 i 2 z załącznikami od 1 do 4

Załącznik nr 5 - rzut poddasza

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. 1 i 2

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 14:26:17, wprowadzający: Konrad Borowski
MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W JASTRZĘBI (wyposażenie)

Zapytanie ofertowe z załącznikami od nr 1 do 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-02 14:59:10, wprowadzający: Przemysław Kępas
MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W JASTRZĘBI (wyposażenie)

Zapytanie ofertowe z załącznikami nr 1 do 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 17:46:20, wprowadzający: Przemysław Kępas
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W GMINIE
JASTRZĘBIA

Zapytanie ofertowe cz. 1 i 2 z załącznikami od 1 do 4

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 16:03:01, wprowadzający: Przemysław Kępas
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W
WYSOKOŚCI 940.000,00 ZŁ

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 15:39:26, wprowadzający: Przemysław Kępas
Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty załącznik nr 1

Oświadczenie załącznik nr 2

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 06.12.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 13:24:21, wprowadzający: Konrad Borowski

Zobacz:
 2018 rok .  2019 rok .  2020 rok .  2021 rok . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jastrzebia.pl