Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
° Kadencja 2006 - 2010
° Kadencja 2010 - 2014
° Kadencja 2014 - 2018
° Kadencja 2018 - 2023
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia do 30 tys. euro
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > Kadencja 2006 - 2010 strona główna 

Kadencja 2006 - 2010
Uchwała nr LI/185/2010 w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2010
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 12:06:28, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr L/184/2010 w sprawie: Uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2010 - 2013
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:57:05, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr L/183/2010 w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad
dzieckiem i Rodziną na lata 2010 - 2013
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:54:28, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr L/182/2010 w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2011r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:52:05, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr L/181/2010 w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2011r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:49:58, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr L/180/2010 w sprawie: określenia
trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 11:46:33, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr L/179/2010 w sprawie: przyjęcia
rocznego planu współpracy Gminy Jastrzębia z
organizacjami pozarządowymi.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 10:01:55 Informację zaktualizowano 2010-12-03 10:02:52, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr L/178/2010 w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2010
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 10:00:16, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr L/177/2010 w sprawie: trybu pracy nad
projektem uchwały budżetowej.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:54:58, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIX/176/2010 w sprawie: przyjęcia
Statutu związku międzygminnego pod nazwą
"Podradomska Komunikacja Samochodowa"
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:51:10, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIX/175/2010 w sprawie: utworzenia
związku międzygminnego pod nazwą "Podradomska
Komunikacja Samochodowa"
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:49:05, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIX/174/2010 w zmieniająca:
uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Jastrzębi.
 Zobacz uchwałe
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:47:43, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIX/173/2010 w sprawie: trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:45:22, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVIX/172/2010 w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:39:33 Informację zaktualizowano 2010-12-03 09:43:12, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVIX/171/2010 w sprawie:
Zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
częściowe dofinansowanie zadania pod nazwą:
"Rozbudowa PSP w Jastrzębi o pomieszczenia
przeznaczone na przedszkole".
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:37:40 Informację zaktualizowano 2010-12-03 09:41:59, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVIII/170/2010 w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:33:33 Informację zaktualizowano 2010-12-03 09:41:42, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVII/169/2010 w sprawie: rozpatrzenia
skargi Pana Witolda Ofata na Wójta Gminy
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:31:34 Informację zaktualizowano 2010-12-03 09:31:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVII/168/2010 w sprawie:
zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości
Jastrzębia"
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:29:32 Informację zaktualizowano 2010-12-03 09:30:13, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVII/167/2010 w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:28:20, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVII/166/2010 w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Solec Nad Wisłą
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 09:26:31, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVI/165/2010 w sprawie sprzedaży w
drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
stanowiącej własność gminy Jastrzębia
położonych na terenie gminy zgodnie z
załącznikiem nr 1-3
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:36:21, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVI/164/2010 w sprawie zmiany
działek gminnych polożonych w Owadowie z osobami
fizycznymi
 zobzcz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:33:06, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVI/163/2010 w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2010 rok
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:31:08, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVI/162/2010 w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na rok 2010
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:28:57, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVI/161/2010 w sprawie zmian w
uchwale budżetowej w 2010 roku
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:26:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLVI/160/2010 w sprawie zakresu i
formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu
gminy Jastrzębia
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:24:39, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLV/159/2010 w sprawie utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:21:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLV/158/2010 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej za rok 2010
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:19:56, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLV/157/2010 w sprawie udzielenia
absolutorium wójtowi Gminy w Jastrzębi
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:17:59, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIV/156/2010 w sprawie zmiany uchwaly
w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku
Gmin Regionu Radomskiego
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:15:57, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIV /155/2010 w sprawie zmiany w
uchwale budżetwej za rok 2010
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:13:36, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIV/154/2010 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe
sfinansowanie Budowy 104 przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Jastrzębia
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:10:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIII/153/2010 w sprawie zatwierdzenia
taryfy stanowiącej zestawienie cen i opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków przez Wodociągi Miejskie
w radomiu sp zoo
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:07:42, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIII/152/2010 w sprawie regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Jastrzębia
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:04:41, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIII/151/2010 w sprawie przyznania
stypendiów i nagród za osiągnięcia wyników
sportowych
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 10:01:27, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIII/150/2010 w sprawie zmian w
uchwale budżetowej w 2010 roku
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:59:26, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIII/149/2010 w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
częściowe dofinansowanie Przebudowa drogi
Bartodzieje Kolonie wraz z korektą skrzyżowania
z drogą powiatową nr 3515W Bartodzieje- Wola
Goryńska
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:56:47, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIII/148/2010 w sprawie niewyrażenia
zgony na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2011
roku
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:51:47, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIII/147/2010 w sprawie udzielania
pomocy finansowej dla powiatu radomskiego
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:49:33, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIII/146/2010 w sprawie zwolnień od
podatku w nieruchomości
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:46:54 Informację zaktualizowano 2010-07-13 09:47:23, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLIII/145/2010 w sprawie zwolnień od
podatków od środków transportowych
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:45:38, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLII/143/2010 w sprawie uchwalania
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na
rok 2010
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:43:35, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLII/142/2010 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2010
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:41:26, wprowadzający: Michał Obrzydziński
uchwała nr XLII/141/2010 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Jastrzębia
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:31:47 Informację zaktualizowano 2010-07-13 09:38:53, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLII/139/2010 w sprawie utworzenia
Związku Międzygminnego pod nazwą Komunalny
Związek Gmin Regionu Radomskiego
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:29:17, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XLI/138/09 uchwała budżetowa na rok
2010
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:25:35, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XL/131/09 w sprawie zmian w budżecie
w 2009 roku
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:21:54, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XL/130/09 w sprawie wydatków budżetu
gminy, które w 2009 roku niewygasają z upływem
roku budżetowego
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:19:35, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XXXIX/129/09 w sprawie przyjęcia
rocznego planu współpracy gminy Jastrzębia z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2010
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:07:48 Informację zaktualizowano 2010-07-13 09:16:25, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała nr XXXIX/129/09 w sprawie zmian w
budżecie w 2009 roku
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:05:02 Informację zaktualizowano 2010-07-13 09:14:07, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXVIII/127/09 w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 09:02:23, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXVIII/126/09 w sprawie zmian w
budżecie gminy w 2009r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 11:31:09, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXVII/125/09 w sprawie: wyrażenia
zgody na zawarcie umowy najmu.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 11:29:57, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXVII/124/09 w sprawie: Regulaminu
utrzymania pożądku i czystości w Gminie
Jastrzębia.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 11:28:25, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXVII/123/2009 w sprawie: powierzenia
Gminie Miasta Radom zadania polegającego na
organizacji przewozów komunikacji miejskiej na
linii Nr "18"
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 11:26:15, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXVI/122/2009 w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2009r.
 Zobacz uchwałe
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 11:24:01, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXVI/121/2009 w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2009r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 11:21:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXV/120/2009 w sprawie: zmieniająca
uchwałę w sprawie zatwierdzenia PRM Jastrzębia.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 11:19:01, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXV/119.2009 w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2009r.
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 11:17:40, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXIV/118/2009 z dnia 30.06.2009r. w
sprawie: intencji przystąpienia Gminy Jastrzębia
do Związku Międzygminnego.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 14:14:45, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwałą Nr XXXIV/117/2009 z dnia 30.06.2009 w
sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2010r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 14:12:03, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXIV/116/2009 z dnia 30.06.2009r. w
sprawie: zmian w budżecie gminy w 2009r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 14:10:21, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXIII/115/2009 z dnia 05.06.2009r. w
sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie
zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Mąkosy
Stare.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 14:09:03, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXIII/114/2009 z dnia 05.06.2009r. w
sprawie: zmian w budżecie gminy w 2009r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 14:07:38, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXII/113/2009 z dnia 24.04.2009r. w
sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Jastrzębia.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 14:06:19, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXII/112/2009 z dnia 24.04.2009 w
sprawie: zmian w budżecie gminy Jastrzębia w
2009r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 14:05:02, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXI/111/2009 z dnia 03.04.2009r. w
sprawie: zakupu działki w miejscowości Kozłów
na pętlę autobusową.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 14:03:59, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr 32/110/2009 z dnia 03.04.2009r. w
sprawie: regulaminu określającego zasady
wynagradzania nauczycieli.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 14:02:47, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXI/109/2009 z dnia 03.04.2009r. w
sprawie: zmian w budżecie gminy w 2009r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:52:51, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXXI/108/2009 z dnia 03.04.2009r. w
sprawie: zmian w budżecie gminy w 2009r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:51:03, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXX/107/2009 z dnia 20.02.2009r. w
sprawie: uchwalenia gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii na 2009r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:49:43, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXX/106/2009 z dnia 20.02.2009r. w
sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:47:31, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXX/105/2009 z dnia 20.02.2009r. w
sprawie: zmian w budżecie gminy w 2009r.
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:46:14, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXX/104/2009 z dnia 20.02.2009r. w
sprawie: Kontynuacji realizacji projetu pod
nazwą: "Inwestując w człowieka pomnażamy
kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość"
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:44:53, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXX/103/2009 z dnia 20.02.2009r. w
sprawie: przystąpienia gminy jastrzębia do
realizacji projektu: "Ty też możesz zostać
Einsteinem - wyrównywanie szans edukacyjnych ..."
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:41:32, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXX/102/2009 z dnia 20.02.2009r. w
sprawie: przystąpienia gminy Jastrzębia do
realizacji projektu: "Ośrodek wspierania
inicjatyw edukacyjnych w Kozłowie"
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:39:35, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXX/101/2009 z dnia 20.02.2009r. w
sprawie: przystąpienia gminy jastrzębia do
realizacji projektu: "Nowe perspektywy dla
mieszkańców Gminy Jastrzębia"
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:37:26, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXX/100/2009 w sprawie: przystąpienia
gminy jastrzębia do realizacji projektu: "Uwierz
w siebie - buduj swoją przyszłość"
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:35:35, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXX/99/2009 w sprawie: przystąpienia
gminy Jastrzębia do realizacji projektu:
"Uczniowie w Bartodziejach duży potencjał mają
..."
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:33:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXX/98/2009 z dnia 20.02.2009 w
sprawie: przystąpienia Gminy Jastrzębia do
projektów kluczowych.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 13:31:43 Informację zaktualizowano 2009-07-29 13:32:11, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXVIII/97/2008 z dnia 30.12.2008r. w
sprawie: zmian w budżecie gminy w 2008r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 14:00:57 Informację zaktualizowano 2009-07-29 13:27:50, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXVII/96/2008 z dnia 23.12.2008r. w
sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 13:07:18, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXVI/95/2008r. /w sprawie: przyjęcia
rocznego planu współpracy gminy Jastrzębia z
organizacjami pozarządowymi na rok 2009/
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:47:36, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXVI/94/2008 /w sprawie: ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków OSP/
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:45:53, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXVI/93/2008 /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:38:42 Informację zaktualizowano 2008-12-11 11:39:56, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXVI/92/2008 /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:37:34, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXV/91/2008 /w sprawie: przyjęcia do
realizacji projektu pn. "Inwestując w Człowieka
Pomnażamy Kapitał Społeczny i Wygrywamy
Przyszłość ..../
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:34:33, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXV/90/2008 /w sprawie: uchylenia
uchwały w sprawie gromadzenia dochodów własnych
przez szkoły, przedszkole funkcjonujące jako
jednostki budżetowe .../
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:32:42, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXV/89/2008 /w sprawie: zatwierdzenia
taryfy stanowiącej zestawienie cen i opłat za
zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków/
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:20:57, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXV/88/2008 /w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2009r.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:18:35, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXV/87/2008 /w sprawie: obniżenia
ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego/
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:11:04, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXV/86/2008 ?w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2009r./
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:08:01, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXIV/85/2008 /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-11 11:04:32 Informację zaktualizowano 2008-12-11 11:06:01, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXIII/84/2008 /w sprawie:
Przystąpienia Gminy Jastrzębia do realizacji
projektu w ramach PO KL/
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 15:32:03, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXIII/83/2008 /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 15:29:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXII/82/08 /w sprawie: przystąpienia
do Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" z
siedzibą w Zwoleniu/
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 15:22:05 Informację zaktualizowano 2008-12-08 15:22:33, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXII/81/08 /w sprawie: określenia
szczagółowych zasad i trybu umarzania
należności pieniężnych .../
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 15:19:17, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXII/80/08 /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 15:15:45 Informację zaktualizowano 2008-12-08 15:17:00, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXI/79/2008 (w sprawie: zatwierdzenia
Planu Rozwoju Miejscowości Owadów)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 15:58:12, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXI/78/2008 (w sprawie: zatwierdzenia
Planu Rozwoju Miejscowości Dąbrowa Kozłowska.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 15:35:28, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXI/77/2008 (w sprawie: budowy
pompowni wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i
Dąbrowy Kozłowskiej.
 Zobacz uchwałę.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 14:48:19, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XXI/76/2008 (w sprawie: przystąpienia
Gminy Jastrzębia do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 14:45:56, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XX/75/2008 (w sprawie: zatwierdzenia
Planu Rozwoju Miejscowości Kozłów
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 14:42:20, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XX/74/2008 (w sprawie: zatwierdzenia
Planu Rozwoju Miejscowoći Lesiów.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 14:15:27, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XX/73/2008 (w sprawie: zatwierdzenia
Planu Rozwoju Miejscowości Wola Owadowska.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 13:46:19, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XX/72/2008 (w sprawie: zatwierdzenia
Planu Rozwoju Miejscowości Mąkosy Stare)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:47:53 Informację zaktualizowano 2008-06-23 12:50:27, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XX/71/2008 (w sprawie: zatwierdzenia
Planu Rozwoju Miejscowości Goryń.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:16:37 Informację zaktualizowano 2008-06-23 12:52:15, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XX/70/2008 (w sprawie: wynagrodzenia
inkasentów z tytułu poboru podatków)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:12:03, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XX/69/2008 (w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r.)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:09:47, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XX/68/2008 ( w sprawie: udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Jastrzębia.
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:07:23, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIX/67/2008 (w sprawie: zatwierdzenia
Planu Rozwoju Miejscowości Bartodzieje)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 10:17:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIX/66/2008 (w sprawie: zatwierdzenia
taryfy)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 10:13:42 Informację zaktualizowano 2008-03-31 10:14:04, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIX/65/2008 (w sprawie: określenia
zasad współpracy Gminy Jastrzębia z Gminą
Miasta Radom)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 10:11:19, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIX/64/2008 (w sprawie: uchwalenia
statutu GOPS w Jastrzębi)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 10:07:40, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIX/63/2008 (w sprawie: regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 10:04:49, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIX/62/2008 (w sprawie: przeznaczenia
środków finansowych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 09:59:44, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIX/61/2008 (w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r.)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 09:57:13, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XVIII/60/2008 (w sprawie: zmiany
uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 09:54:38, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XVIII/59/2008 (w sprawie:
zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dąbrowa
Jastrzębska)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 09:51:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XVIII/58/2008 (w sprawie: Regulaminu
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy
Jastrzębia)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 09:46:36, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XVIII/57/2008 (w sprawie: wyrażenia
zgody na przedłużenie umowy użyczenia
nieruchomości)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 09:42:17, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XVIII/56/2008 (w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r,)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 09:37:45, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XVI/55/2007 (w sprawie: uchwalenia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 11:12:57, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XVI/54/2007 (w sprawie: uchwalenia
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na
2008r.)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 11:11:25, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XVI/53/2007 (w sprawie: uchwalenia
budżetu na 2008r.)
Uchwała wraz z załącznikami znajduje się w dziale: Budżet/ROK: 2008 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:48:09, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XVI/52/2007 (w sprawie: ustalenia
zasad korzystania ze stołówek szkolnych i
odpłatności za posiłki)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:46:06, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XV/51/2007 (w sprawie: przyjęcia
planu współpracy z organizacjami pozarządowymi)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:44:19, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XV/50/2007 (w sprawie: odpady
komunalne - określenie stawek górnych)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:29:46 Informację zaktualizowano 2008-01-17 10:30:20, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XV/49/2007 (w sprawie: zmiany w
budżecie gminy w 2007r.)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:28:07, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIV/48/2007 (w sprawie: zbiorowe
zaopatrywanie w wodę - zatwierdzenie taryf)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:25:02, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIV/47/2007 (w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od środków transportu
- 2008 rok)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:03:14, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIV/46/2007 (w sprawie: obniżenia
ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:01:13, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIV/45/2007 (w sprawie: stawek podatku
od nieruchomości na 2008r.)ia
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 13:39:31 Informację zaktualizowano 2008-01-10 13:42:39, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIII/44/2007 (w sprawie: wyboru
ławników Sądu Rejonowego w Radomiu)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 13:36:43, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIII/43/2007 (w sprawie: powołania
zespołu ds. wdrażania opinii o kandydatach na
ławników)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 13:35:23, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XIII/42/2007 (w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r.)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 13:02:26, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XII/41/2007 (w sprawie: rozpatrzenia
skargi firmy Konkret)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 11:29:05, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XII/40/2007 (w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r.)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 10:51:01, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Brak uchwały pod numerem XI/39/2007
 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 10:48:37, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XI/38/2007 (w sprawie: uchwalenia
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-09 10:54:42, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr. XI/38/2007
 Zobacz Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-01-09 10:52:51 Informację zaktualizowano 2008-02-25 08:19:32, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XI/37/2007 (w sprawie: zmianw
budżecie gminy Jastrzębia w 2007r.)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-09 10:48:23, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XI/36/2007 ( w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-09 08:40:37, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr X/35/2007 (w sprawie: zmian w
budżecie gminy)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-09 08:30:50, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr X/34/2007 ( w sprawie: zaciągnięcia
pożyczki)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 12:52:38, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XI/33/2007 ( w sprawie: sprzedaży w
drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
stanowiących własność Gminy Jastrzębia)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 12:51:26, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr XI/32/2007 ( w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r.)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 12:47:59, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr VIII/31/2007 ( w sprawie: udzielenia
absolutorium Wojtowi Gminy)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 12:44:26 Informację zaktualizowano 2008-01-08 12:44:52, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr VII/30/2007 ( w sprawie: określenia
warunków odpłatności za przyznaną pomoc w
formie posiłku)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 12:42:59, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr. VII/29/2007 ( w sprawie:
zawiadomienia o obowiązku złożenia
oświadczenia majątkowego przez Skarbnika gminy)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 12:40:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr VII/28/2007 (w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r.)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 12:38:28 Informację zaktualizowano 2008-01-08 12:38:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr VI/27/2007 (w sprawie: sprzedaży
lokali mieszkalnych położonych w Jastrzębi)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 12:36:58, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr V/26/2007 (w sprawie: przyjęcia
darowizny)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 10:04:28 Informację zaktualizowano 2008-01-08 10:04:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr V/25/2007 (w sprawie: powołanie Rady
Społecznej SP ZOZ)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 10:01:36 Informację zaktualizowano 2008-01-08 10:02:50, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr V/24/2007 ( w sprawie: Przyjęcia
rocznego planu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi ... na rok 2007
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 09:58:39 Informację zaktualizowano 2008-01-08 10:02:25, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr V/23/2007 ( w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2007)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 09:54:47, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr V/22/2007 (w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki ...)
 Zobacz Uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 09:51:51, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr V/21/2007 (w sprawie: regulaminu
ustalającego zasady wynagradzania nauczycieli.)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 09:25:44, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr IV/20/2007 (w sprawie: Powołania
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
 zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 08:31:44, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr IV/19/2007 (w sprawie: odwołania
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2008-01-08 08:30:21 Informację zaktualizowano 2008-01-08 08:32:08, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr IV/18/2006 (w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 1007)
 Zobacz uchwałę wraz z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2007-12-28 12:11:22 Informację zaktualizowano 2007-12-28 12:22:22, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr IV/17/2006 (w sprawie zmian w
budżecie gminy 2006)
 Zobacz uchwałę wraz z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2007-12-28 12:00:43, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr III/16/2006 (udzielenie
przedsiębiorcom pomocy regionalnej)

Zobacz uchwałę Strona 3

Zobacz uchwałę Strona 2

 Zobacz uchwałę Strona 1
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 09:28:11 Informację zaktualizowano 2007-01-11 09:28:40, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr III/15/2006 (ustalenie wysokości
stawek podatku od środków transportowych)

Zobacz załacznik Nr 3

Zobacz załacznik Nr 1

Zobacz załacznik Nr 2

Zobacz str_2 Uchwały

 Zobacz str_1 uchwały
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 08:50:08, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr III/14/2006 (obniżenie ceny skupu
żyta)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 08:11:18 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:32:36, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr III/13/2006 (podatek od
nieruchomości)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 08:10:23 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:32:03, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr III/12/2006 (podatek od posiadanych
psów)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 08:08:57 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:31:25, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr II/11/2006 (powołanie Komisji Kultury
Fizycznej i Sportu)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 08:02:17 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:30:52, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr II/10/2009 (powołanie Komisji
Oświaty i Zdrowia)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 08:00:41 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:23:51, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr II/9/2006 (Powołanie Komisji
Rolnictwa ...)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 07:59:55 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:23:15, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr II/8/2006 (powołanie Komisji
Rewizyjnej)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 07:59:10 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:22:43, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr II/7/2006 (powołanie
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 07:57:47 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:22:09, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr II/6/2006 (ustalenie diet sołtysów)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 07:56:49 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:18:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr II/5/2006 (ustalenie wysokości diet
radnych)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 07:55:37 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:17:54, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr II/4/2006 (ustalenie wysokości
ryczałtu dla Przewodniczącego RG)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 07:54:52 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:17:06, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr II/3/2006 (ustalenie wynagrodzenia
wójta)
 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 07:52:40 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:16:14, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr I/2/2006 (wybór wice
Przewodniczącego RG)

Zobacz załącznik do uchwały

 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 07:51:32 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:15:36, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Uchwała Nr I/1/2006 (wybór Przewodniczącego RG)

Zobacz załącznik do uchwały

 Zobacz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2007-01-11 07:49:23 Informację zaktualizowano 2007-01-11 08:14:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
wersja do druku