Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia do 30 tys. euro
Przetargi
° ROK 2005
° ROK 2006
° ROK 2007
° ROK 2008
° ROK 2009
° ROK 2010
° ROK 2011
° Rok 2012
° ROK 2013
° Rok 2014
° ROK 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Rok 2018 strona główna 

Rok 2018
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY
JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018-OJS027-058389-pl opubl. dnia 08.02.2018 r. w Dz.U.U.E

SIWZ

Załącznik Nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia dla instalacji kolektorów słonecznych

Załącznik Nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia dla instalacji fotowoltaicznych

Załącznik Nr 1c - Opis przedmiotu zamówienia dla kotów na biomasę

Załącznik Nr 1d - Opis przedmiotu zamówienia dla pomp ciepła do c.w.u.

Załącznik Nr 2a - Projekt umowy - dla części 1 zamówienia (kolektory słoneczne)

Załącznik Nr 2b - Projekt umowy - dla części 2 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne)

Załącznik Nr 2c - Projekt umowy - dla części 3 zamówienia (kotły na biomasę)

Załącznik Nr 2d - Projekt umowy - dla części 4 zamówienia (pompy ciepła)

Załącznik Nr 3 - Wzór Formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie.pdf (poglądowo)

Załącznik Nr 4a - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie eESPD

Załącznik Nr 5 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwa

Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu dostaw - składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy

Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy

Sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji dnia 19.03.2018r

Zmiana SIWZ z dnia 19.03.2018r

Sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji dnia 20.03.2018r

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana treści SIWZ z dnia 20.03.2018r.

SIWZ - po modyfikacji z dnia 20.03.2018 r.

Zal. Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy część 2 - fotowoltaika - po modyfikacji z dnia 20.03.2018 r.

Zal. Nr 2c do SIWZ - Projekt umowy - część 3 - po modyfikacji z dnia 20.03.2018 r.

Zal. Nr 2d do SIWZ - Projekt umowy - część 4 - po modyfikacji z dnia 20.03.2018 r.

Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - po modyfikacji z dnia 20.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 3 i 4 zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 11:42:26, wprowadzający: Przemysław Kępas
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LESIÓW W
RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1-7

Załącznik nr 8 - projekt budowlany

Załącznik nr 9 - STWiOR

Załącznik nr 10 - przedmiar robót

Załącznik nr 11 - kopia secyzji o pozwoleniu na budowę RI.271.2.2.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Zmiana treści SIWZ 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 11:15:55, wprowadzający: Przemysław Kępas
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 9

Załącznik nr 10 - przedmiar robót

Załącznik nr 11 - STWiOR

Załącznik nr 12 - kosztorys ofertowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-16 19:07:05, wprowadzający: Przemysław Kępas
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH
KOLONIA LESIÓW, WOLSKA DĄBROWA, BARTODZIEJE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-18 18:39:51 Informację zaktualizowano 2018-04-18 19:51:17, wprowadzający: Przemysław Kępas
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE (ODZYSK I
UNIESZKODLIWIANIE) ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA
TERENIE GMINY JASTRZĘBIA WRAZ Z ODBIOREM ODPADÓW
Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W JASTRZĘBI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 7

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 13:34:04, wprowadzający: Konrad Borowski
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 9

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Załącznik nr 11 - STWiOR

Załącznik nr 12 - Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 15:03:46, wprowadzający: Konrad Borowski
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W GMINIE
JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 18.06.2018r.

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót

Zmiana treści SIWZ z dn. 11.06.2018r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 18.06.2018r

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-25 17:43:43 Informację zaktualizowano 2018-06-18 11:24:24, wprowadzający: Przemysław Kępas
UTWARDZENIE TERENU NA DZIAŁCE NR EWID. 70, 71/3
W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót

Zmiana treści SIWZ z dn. 09.07.2018r

Załączniki od 1 do 8 w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 15:14:27 Informację zaktualizowano 2018-06-22 15:20:23, wprowadzający: Przemysław Kępas
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W GMINIE
JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 15:38:00 Informację zaktualizowano 2018-06-22 15:38:40, wprowadzający: Przemysław Kępas
BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY PUBLICZNYM
GIMNAZJUM W JASTRZĘBI W RAMACH REALIZACJI
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA BOISKA
PIŁKARSKIEGO PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W
JASTRZĘBI, BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY
NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OWADOWIE,
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MĄKOSACH STARYCH
ORAZ W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 - Projekt budowlany

Załącznik nr 9 - STWiOR

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 06.07.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu i odrzuceniu ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-25 15:50:06, wprowadzający: Przemysław Kępas
BUDOWA SIŁOWNI TERENOWYCH ORAZ UTWORZENIE
OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY
JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 6

Załącznik nr 7a - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1

Załącznik nr 7b - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2

Załącznik nr 8a - przedmiar robót dla części 1

Załącznik nr 8b - przedmiar robót dla części 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 09.07.2018r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 09.07.2018r

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 10.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 14:30:30, wprowadzający: Przemysław Kępas
MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W JASTRZĘBI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 – Projekt budowlany

Załącznik nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-27 14:27:59, wprowadzający: Przemysław Kępas
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W GMINIE
JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 – Projekt budowlany

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 16:55:40 Informację zaktualizowano 2018-07-10 16:56:35, wprowadzający: Przemysław Kępas
UTWARDZENIE TERENU NA DZIAŁCE NR EWID. 70, 71/3 W
MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 9

załącznik nr 10 - przedmiar robót

Załącznik nr 11 - STWiOR

Załącznik nr 12 - kosztorys ofertowy - druk

Załącznik nr 13 - projekt budowlany

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 15:29:56, wprowadzający: Przemysław Kępas
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W GMINIE
JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 – Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 15:17:51 Informację zaktualizowano 2018-08-17 15:30:49, wprowadzający: Przemysław Kępas
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BARTODZIEJE – OLSZOWA
– WOLA GORYŃSKA OD SKRZYŻOWANIA Z DP 1516W DO
SKRZYŻOWANIA Z DP 3518W WRAZ Z OBSŁUGĄ TERENÓW
PRZYLEGŁYCH – ETAP III

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od nr 1 do 8

Załącznik nr 9 - projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 15:47:26 Informację zaktualizowano 2018-08-29 15:48:33, wprowadzający: Przemysław Kępas
DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO W SEZONIE
ZIMOWYM 2018/2019

Otwarcia ofert-olej.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 14:57:32, wprowadzający: Przemysław Kępas
wersja do druku