Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
° ROK: 2008
° ROK: 2009
° ROK: 2010
° ROK: 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Kadencja 2014 - 2018
° Kadencja 2018 - 2023
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Kadencja 2018 - 2023 strona główna 

Kadencja 2018 - 2023
Uchwała Nr Ra.437.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2022.
 zobacz treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 08:24:13, wprowadzający: Małgorzata Kamińska
Uchwała Nr Ra.438.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019.
 zobacz treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 08:58:28, wprowadzający: Małgorzata Kamińska
Uchwała Nr Ra.74.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o
mozliwości sfinansowania planowanego deficytu
przez Gminę Jastrzębia w Uchwale Budżetowej na
rok 2019.
 zobacz treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 09:32:03, wprowadzający: Małgorzata Kamińska
Uchwała Nr Ra.75.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o
planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę
Gminy Jastrzębia w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2022.
 zobacz treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 09:44:27, wprowadzający: Małgorzata Kamińska
Sprawozdania za rok 2018

Rb-27S sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełnające o stanie zobowiązań według tutułów dłużnych

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-22 08:18:20, wprowadzający: Karolina Kustra
Uchwała Nr Ra.101.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 marca 2019 roku w sprawie: opinii o
możliwości spłaty kredytu długoterminowego
przez Gminę Jastrzębia.
 zobacz treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 11:00:32, wprowadzający: Małgorzata Kamińska
Sprawozdania za I kwartał 2019

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-19 08:29:16, wprowadzający: Karolina Kustra
Łączne sprawozdania finansowe Gminy Jastrzębia
za 2018 rok

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostek i samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Informacja dodatkowa

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 13:02:50, wprowadzający: Karolina Kustra
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Jastrzębia
za 2018 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Informacja dodatkowa

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 13:18:30, wprowadzający: Karolina Kustra
Uchwała Nr Ra.123.2019 Skłau Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
4 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 13:34:15 Informację zaktualizowano 2019-05-07 13:36:25, wprowadzający: Karolina Kustra
Sprawozdania za II kwartał 2019

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-24 10:08:57, wprowadzający: Karolina Kustra
Uchwała Nr Ra.264.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 lipca
2019r. w sprawie opinii o możliwości spłaty
pożyczki długotermiowej przez Gminę Jastrzębia
 zobacz treść uchwały.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 12:03:16, wprowadzający: Edyta Górska
 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-14 12:04:54, wprowadzający: Edyta Górska
Uchwała Nr Ra.316.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 września 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Jastrzębia
Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze roku 2019, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o
przebiegu realizacji planu finansowego instytucji
kultury
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 14:10:40, wprowadzający: Karolina Kustra
Sprawozdania za III kwartał 2019

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 08:20:50, wprowadzający: Karolina Kustra
Uchwała Nr Ra.437.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2026.
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 09:34:22, wprowadzający: Karolina Kustra
Uchwała Nr Ra.438.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz
możliwości sfinansowania deficytu.
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 09:51:05, wprowadzający: Karolina Kustra
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020
roku oraz statystycznej liczbie uczniów,
wychowanków
 zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 14:23:29 Informację zaktualizowano 2020-01-09 14:24:54, wprowadzający: Karolina Kustra
Uchwała nr Ra.56.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
20 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę
Jastrzębia planowanego deficytu w Uchwale
Budżetowej na rok 2020
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2020-01-27 14:45:41, wprowadzający: Karolina Kustra
Uchwała nr Ra.57.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
20 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o
planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę
Gminy Jastrzębia w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2026
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2020-01-27 14:49:54, wprowadzający: Karolina Kustra
Sprawozdania za rok 2019

Rb-27S sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełnające o stanie zobowiązań według tutułów dłużnych

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 15:30:27, wprowadzający: Karolina Kustra
Uchwała Nr Ra.146.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 09:57:31, wprowadzający: Karolina Kustra
Sprawozdania za I kwartał 2020

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu - I kwartał 2020

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu - I kwartał 2020

Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu admininstracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - I kwartał 2020

Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu admininstracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - I kwartał 2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-29 12:16:51, wprowadzający: Karolina Kustra
Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Jastrzębia sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-21 15:02:42, wprowadzający: Karolina Kustra
Sprawozdania za II kwartał 2020

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 14:03:48, wprowadzający: Karolina Kustra
Uchwała Nr R.262.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 września 2020 roku w sprawie przedłożonej
przez Wójta Gminy Jastrzębia Informacji o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020
roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu
finansowego instytucji kultury.
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2020-09-15 10:50:19, wprowadzający: Karolina Kustra
Uchwała Nr Ra.250.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
27 sierpnia 2020 roku w sprawie: opinii o
możliwości spłaty pożyczki długoterminowej
przez Gminę Jastrzębia
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2020-09-15 10:54:26, wprowadzający: Karolina Kustra
Sprawozdania za III kwartał 2020 r.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-28 09:40:29, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Uchwała Nr Ra.369.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2028
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2020-12-08 13:08:54, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Uchwała Nr Ra.370.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz
możliwości sfinansowania deficytu
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2020-12-08 13:18:04, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021
roku oraz statystycznej liczbie uczniów,
wychowanków
 zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:22:19, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Uchwała nr 3.j./172/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
21 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o
planowanej kwocie długu przez Radę Gminy w
Jastrzębi w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy na lata 2021-2028
 zobacz treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2021-01-25 10:20:20, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Uchwała nr 3.l./176/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
21 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu planowanego
przez Radę Gminy w Jastrzębi w Uchwale
Budżetowej na rok 2021
 zobacz treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2021-01-25 10:29:33, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Sprawozdania za rok 2020

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytoraialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-23 07:43:00, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021
roku oraz statystycznej liczbie uczniów,
wychowanków Korekta nr 1
 zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2021-03-16 13:06:03, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku
oraz statystycznej liczbie uczniów
 zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2021-04-12 15:47:24, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Sprawozdania za I kwartał 2021

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-20 13:12:28, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Uchwała Nr 3.e./234/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
23 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020
 zobacz pełną treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 10:46:56, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Jastrzębia sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Wyciąg danych zawartych w załączniku "informacja dodatkowa" sporzadzony na dzień 31.12.2020 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-06 11:48:02, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Sprawozdania za II kwartał 2021r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodow budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-22 12:51:45, wprowadzający: Edyta Górska
Uchwała Nr 3.d./270/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 września 2021 r. w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Jastrzębia
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2021 roku, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o
przebiegu realizacji planu finansowego instytucji
kultury
 zobacz treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2021-09-28 14:49:05 Informację zaktualizowano 2021-10-28 08:14:08, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Sprawozdania za III kwartał 2021 r.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-20 12:53:29, wprowadzający: Lidia Zawodnik
Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty
dotacji w 2021 roku oraz statystycznej liczbie
uczniów
 zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2021-11-23 07:51:45, wprowadzający: Lidia Zawodnik
wersja do druku