Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
° 2018 rok
° 2019 rok
° 2020 rok
° 2021 rok
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych > 2020 rok strona główna 

2020 rok
Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z
terenu Gminy Jastrzębia w 2020 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w 2020 roku.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 15:19:13, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Kompleksowa organizacja wycieczek edukacyjnych w
związku z realizacją projektów „Szkoła XXI
wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła
XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy
Stare”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości
Wola Goryńska” współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 –
2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju
regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1
Edukacja ogólna. Zamówienie prowadzone jest na
podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych-
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U.
z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą
PZP , w trybie rozeznania rynku zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
19.07.2017r.

Zapytanie ofertowe SG.041.3.2020.pdf

Unieważnienie

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego.doc

Załącznik nr 2 oświadczenie.doc

Załącznik nr 3 wykaz zrealizowanych usług.doc

Załącznik nr 4 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.doc

Załącznik nr 5 klauzula informacyjna.doc

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie ofertowe SG.041.3.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-26 13:50:54, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
1. „Sporządzenie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi
Bartodzieje” 2. „Sporządzenie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części
wsi Kozłów, Dąbrowa Kozłowska”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Uchwała nr LIV/245/2018 z dnia 31.08.2018r.

Załącznik nr 3 - Uchwała nr XXIV/128/2020 z dn. 27.02.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-03 14:48:48, wprowadzający: Przemysław Kępas
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: 1)
„BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
DĄBROWA KOZŁOWSKA”, 2) „BUDOWA OŚWIETLENIA
DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OD MĄKOSY STARE -
LEWASZÓWKA”

Zapytanie ofertowe z załącznikami od 1 do 4

Załącznik nr 5 - projekt budowlany

Załącznik nr 6 - STWiOR

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-13 13:54:30, wprowadzający: Przemysław Kępas
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag

Zobacz treść

Unieważnienie postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 14:25:14, wprowadzający: Konrad Borowski
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Jastrzębia - 2020 rok

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 14:32:28, wprowadzający: Konrad Borowski
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 13:36:15, wprowadzający: Konrad Borowski
Zapytanie ofertowe na zakup mebli oraz
wyposażenie przedszkola (obejmującego:
wyposażenie sal, szatni, łazienek) dla nowych
oddziałów przedszkolnych w ZSP w Jastrzębi

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załacznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Sprostowanie

Sprostowanie omyłki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie ofertowe-meble i wyposażenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-15 15:10:33 Informację zaktualizowano 2020-07-16 08:26:24, wprowadzający: Edyta Górska
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
położonej w miejscowości Lesiów, gmina
Jastrzębia

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 09:10:53, wprowadzający: Konrad Borowski
Zapytanie ofertowe na wybór Instytucji Finansowej
zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany
Kapitałowe (PPK)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe PPK Gmina Jastrzebia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-11-30 21:48:33, wprowadzający: Edyta Górska
Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z
terenu Gminy Jastrzębia w 2021 r.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wyborze oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 14:43:07, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
wersja do druku