Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
° 2018 rok
° 2019 rok
° 2020 rok
° 2021 rok
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych > 2021 rok strona główna 

2021 rok
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w
branży sanitarnej i branży drogowej w ramach
zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wola Owadowska, Owadów,
Wojciechów, Wólka Lesiowska - ETAP I

Zmiana treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert i odrzuceniu ofert

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami od 1 do 6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-02 09:44:19 Informację zaktualizowano 2021-03-02 12:26:06, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Wymiana źródeł światła na terenie gminy
Jastrzębia

Sprostowanie treści zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Wymiana źródeł światła.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-01 13:47:30, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości
Olszowa

Załacznik nr 5 PB Opis techniczny

Załącznik nr 5 PB Rys nr 1

Załącznik nr 5 PB Rys nr 2

Załacznik nr 6 STWiOR

Załacznik nr 7 Przedmiar robót

Informacja o wyborze oferty...

 Zapytanie ofertowe z załącznikami.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-07 12:55:15, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Kompleksowa organizacja wycieczek edukacyjnych w
związku z realizacją projektów „Szkoła XXI
wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła
XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy
Stare”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości
Wola Goryńska” współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 –
2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju
regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1
Edukacja ogólna.

Załączniki od 1 do 5

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wykaz usług

Oświadczenie o braku powiązań

Klauzula informacyjna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe-organizacja wycieczek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-07 14:00:32, wprowadzający: Edyta Górska
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na
budynkach Szkoły w Kozłowie, Lesiowie i
Mąkosach Starych

Załaczniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-13 11:51:43, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 12:38:00, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Wymiana żródeł światła na terenie Gminy
Jastrzębia w tym w miejscowości Kozłów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie ofertowe wraz z zał..pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-10 12:39:39, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w
branży sanitarnej i branży drogowej w ramach
zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej w gminie Jastrzębia: 1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dabrowa
Kozłowska, 2. Budowa wodociągu w miejscowości
Kozłów

Otwarcie ofert- informacja

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie części nr 2

 Zapytanie ofertowe z załącznikami od 1 do 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-07-13 13:44:11 Informację zaktualizowano 2021-07-13 13:46:26, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Dostawa węgla typu EKO-GROSZEK do czterech
szkół podstawowych i świetlicy wiejskiej w
Mąkosach Starych na terenie gminy Jastrzębia

Informacja dotycząca złożonych ofert

Zawiadomienie o wybranej ofercie

 Zapytanie ofertowe na dostawę węgla..pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-03 14:37:05 Informację zaktualizowano 2021-09-03 14:39:48, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z
terenu Gminy Jastrzębia w 2022 r.

Informacja dotycząca złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 zapytanie ofertowe z załącznikami.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-12-10 14:03:34, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
wersja do druku