Dane
GMINA

NAZWA GMINY

WIĘCEJ  O GMINIE

Jastrzębia

www.jastrzebia.pl

RODZAJ, POWIERZCHNIA

LUDNOŚĆ

gmina wiejska, 89,5km2,

6969 os. (stan na 31.12.2020 r.)

LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. radomski
KOD 26-631
URZĄD

Urząd Gminy Jastrzębia

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.00 do 16.00,

wtorek - piątek: 7.00 do 15.00

KONTAKT

tel. (+48 48) 384-05-05
fax. (+48 48) 610-62-00
e-mail: urzad@jastrzebia.pl

ePUAP: 2vamy9i90j

/2vamy9i90j/SkrytkaESP

Wójt Gminy

Wojciech Ćwierz
tel. (48) 384-05-05
e-mail: wojt@jastrzebia.pl

W sprawach skarg i wniosków

przyjmuje w poniedziałki  od 9.00 do 16.00

Zastępca Wójta

Paweł Głuchowski

tel. (48) 384-05-05

e-mail: zastepca@jastrzebia.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Pietruszewski

Dyżury pełni w piątki w godzinach od 8.00 do 11.00

tel. (48) 384-05-05

Sekretarz Gminy

Edyta Górska

tel. (48) 384-05-05

e-mail: sekretarz@jastrzebia.pl

Skarbnik Gminy

Renata Pożyczka
tel. (48) 384-05-05 
e-mail: skarbnik@jastrzebia.pl

Nr konta bankowego

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Oddział w Radomiu     Filia  Jastrzębia

40 9132 0001 0000 3768 2000 0010

Rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi:

91 9132 0001 0000 3768 2000 0450

Kod terytorialny

1425042

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2021-01-04 11:36:16.
Położenie
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2004-03-12 08:07:24 | Data modyfikacji: 2006-01-10 12:18:02.
Data wprowadzenia: 2004-03-12 08:07:24
Data modyfikacji: 2006-01-10 12:18:02
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński