Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 333365 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 193.000 EURO

 Zatrudnienie personelu w ramach projektu pn. /Odniosę sukces/

Termin składania ofert:

----------------------
Wynik Postępowania:

postępowanie unieważniono

SIWZ

Załącznik do SIWZ

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-12-15 16:31:56 | Data modyfikacji: 2011-12-21 09:53:05.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji kierownika w projekcie pn. Odniosę sukces, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Numer ogłoszenia: 313541 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 15:01:49.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługi.

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji asystenta w projekcie pn. Odniosę sukces, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 313639 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-11-30 14:55:49 | Data modyfikacji: 2011-11-30 15:03:03.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 298886 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000EURO

 

a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

 

  Udzielenie kredytu na częściowe dofinansowanie inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie

Termin składania ofert:

03.10.2011 godzina 09:55, miejsce: Urząd Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631 Jastrzębia Pok. Nr 9.
Wynik Postępowania: Wynik postępowania w załączeniu

Wyjaśnienie Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Dokumenty uzupełniające

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-21 12:15:11 | Data modyfikacji: 2011-10-10 11:37:22.

Zapytanie Ofertowe


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie wyjazdu integracyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-07-28 13:44:43.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 194742-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000EURO

 

a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

 

  Przebudowa drogi gminnej w Woli Owadowskiej

Termin składania ofert:

28.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Jastrzębi 26-631 Jastrzębia Pok. Nr 9.
Wynik Postępowania: wynik postępowania w załączeniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do SIWZ

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-07-12 13:41:17 | Data modyfikacji: 2011-08-04 13:55:35.


Zapytanie ofertowe


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 14 osób w ramach projektu „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość”

Wyniki postępowania

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-06-09 11:06:17.

 Wójt Gminy Jastrzębia

ogłasza konkurs ofert

Zadanie

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

Zadanie 1. Kwota 32.000 zł

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jastrzębia.

a)       Przygotowanie do udziału w turniejach i rozgrywkach sportowych – piłka nożna

b)       Organizacja rozgrywek,

c)       Utrzymanie boiska sportowego i budynku klubowego

 

Zadanie 2. Kwota 13.000 zł

Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu wśród dorosłych  z terenu Gminy Jastrzębia.

a)       Przygotowanie do udziału w turniejach i rozgrywkach sportowych – piłka nożna

b)       Organizacja rozgrywek

Wynik postępowania w trakcie ....

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-02-14 15:16:10.

 Wójt Gminy Jastrzębia

ogłasza otwarty konkurs ofert

Zadanie

na: Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 14 - dniowych nad morzem w okresie wakacji letnich.

Wynik postępowania Wynik postępowania w załączeniu

Termin składania ofert 1 czerwca 2011r. godz. 9.55

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-05-02 13:57:36 | Data modyfikacji: 2011-06-22 14:25:12.
Data wprowadzenia: 2011-05-02 13:57:36
Data modyfikacji: 2011-06-22 14:25:12
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński