Uchwała Nr XXXVII/172/2014 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie: rozpatrzenie
skargi na działalność Wójta Gminy.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:43:57.
Uchwała Nr XXXVII/171/2014 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie: stwierdzenia
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w
Jastrzębi.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:42:20.
Uchwała Nr XXXVII/170/2014 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie: stwierdzenia
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębi.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:41:17.
Uchwała Nr XXXVII/169/2014 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie: zatwierdzenia
taryfy stanowiącej zestawienie cen i opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów
gminnych i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Jastrzębia.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:39:30.
Uchwała Nr XXXVII/168/2014 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie: zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia
na lata 2014-2022.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:22:53 | Data modyfikacji: 2014-07-23 13:10:59.
Uchwała Nr XXXVII/167/2014 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2014.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:17:32.
Uchwała Nr XXXVII/166/2014 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:14:58.
Uchwała Nr XXXVI/165/2014 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: Udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Jastrzębia z tytułu
wykonania budżetu na 2013 rok.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:13:22 | Data modyfikacji: 2014-07-23 12:14:10.
Uchwała Nr XXXVI/164/2014 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:11:44.
Uchwała Nr XXXVI/163/2014 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2014.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 12:09:16.
Uchwała Nr XXXV/162/2014 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie: wprowadzenia
zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jastrzębi.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:35:28.
Uchwała Nr XXXV/161/2014 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie: wyrażenia zgody
na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:34:11.
Uchwała Nr XXXV/160/2014 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2014.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:24:04 | Data modyfikacji: 2014-07-23 11:29:29.
Uchwała Nr XXXIIIV/159/2013 z dnia: 12.02.2014r.
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Radnego
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 13:26:33 | Data modyfikacji: 2014-02-24 13:27:01.
Uchwała Nr XXXIIIV/158/2013 z dnia: 12.02.2014r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Jastrzębia w 2014r.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 13:24:50 | Data modyfikacji: 2014-02-24 13:25:26.
Uchwała Nr XXXIIIV/157/2013 z dnia: 12.02.2014r.
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w
zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 13:21:35 | Data modyfikacji: 2014-02-24 13:22:05.
Uchwała Nr XXXIIIV/156/2013 z dnia: 12.02.2014r.
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie dożywiania ...
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 13:18:49.
Uchwała Nr XXXIIIV/155/2013 z dnia: 12.02.2014r.
w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej
gminy Jastrzębia na lata 2014 - 2022
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 13:16:53.
Uchwała Nr XXXIIIV/154/2013 z dnia: 12.02.2014r.
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
zadanie pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Lesiów."
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 13:14:48.
Uchwała Nr XXXIIIV/153/2013 z dnia: 12.02.2014r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego na rok 2015
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 13:11:56.
Uchwała Nr XXXIII/152/2013 z dnia: 30.12.2013r. w
sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata
2014 - 2022
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:58:48 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:59:46.
Uchwała budżetowa Nr XXXIII/151/2013 z dnia:
30.12.2013r.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:47:13 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:47:53.
Uchwała Nr XXXIII/150/2013 z dnia: 30.12.2013r. w
sprawie: zatwierdzenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Jastrzębia.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:44:22 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:48:08.
Uchwała Nr XXXIII/149/2013 z dnia: 30.12.2013r. w
sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej
gminy Jastrzębia na lata 2013 - 2022
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:39:39 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:48:19.
Uchwała Nr XXXIII/148/2013 z dnia: 30.12.2013r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:37:02 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:48:30.
Uchwała Nr XXXII/147/2013 z dnia: 23.12.2013r. w
sprawie: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki
i roziązywania problemów alkoholowych
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:35:27 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:48:45.
Uchwała Nr XXXII/146/2013 z dnia: 23.12.2013r. w
sprawie: przyjęcia strategii rozwiązywania
problemów społecznych gminy Jastrzębia na lata
2014 - 2017
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:26:29 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:48:56.
Uchwała Nr XXXII/145/2013 z dnia: 23.12.2013r. w
sprawie: uchwalenia gminnego programu
przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w gminie Jastrzębia na lata
2014 - 2016
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:22:46 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:49:07.
Uchwała Nr XXXII/144/2013 z dnia: 23.12.2013r. w
sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o
uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz
zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:19:29 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:49:18.
Uchwała Nr XXXII/143/2013 z dnia: 23.12.2013r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013r.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:15:03 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:49:30.
Uchwała Nr XXXI/142/2013 z dnia: 29.11.2013r. w
sprawie: przyjęcia rocznego programu
współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2014.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:13:14 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:49:49.
Uchwała Nr XXXI/141/2013 z dnia: 29.11.2013r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013r.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:09:18 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:50:02.
Uchwała Nr XXXI/140/2013 z dnia: 29.11.2013r. w
sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta
....
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:58:34 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:53:36.
Uchwała Nr XXX/139/2013 z dnia: 30.09.2013r. w
sprawie: przyjęcia Gminnego Programu wspierania
rodziny na lata 2013 - 2015
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:55:58 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:53:19.
Uchwała Nr XXX/138/2013 z dnia: 30.09.2013r. w
sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Jastrzębia na lata 2013 -2022
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:53:41 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:51:23.
Uchwała Nr XXX/137/2013 z dnia: 30.09.2013r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013r.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:50:42 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:52:21.
Uchwała Nr XXIX/136/2013 z dnia 4 września 2013
roku w sprawie: poboru opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów,
wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności
dla inkasentów.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:38:16.
Uchwała Nr XXIX/135/2013 z dnia 4 września 2013
roku w sprawie: ustalenia herbu, flagi, baneru i
pieczęci Gminy JASTRZĘBIA.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:35:01.
Uchwała Nr XXIX/134/2013 z dnia 4 września 2013
roku w sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole
Podstawowej w Woli Goryńskiej.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:30:34.
Uchwała Nr XXIX/133/2013 z dnia 4 września 2013
roku w sprawie: określenia czasu bezpłatnego
pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Jastrzębia.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:27:38.
Uchwała Nr XXVIII/132/2013 z dnia 28 czerwca 2013
roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na
działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jastrzębi.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:18:46.
Uchwała Nr XXVIII/131/2013 z dnia 28 czerwca 2013
roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, terminach i miejscu składania
deklaracji.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:09:52 | Data modyfikacji: 2013-09-24 11:14:02.
Uchwała Nr XXVIII/130/2013 z dnia 28 czerwca 2013
roku w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty
za gospodarowanie odpadami kumunalnymi na terenie
zamieszkałych nieruchomości oraz ustalenia
wysokości tej opłaty.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:06:32.
Uchwała Nr XXVIII/129/2013 z dnia 28 czerwca 2013
roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2013-2022.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:02:45.
Uchwała Nr XXVIII/128/2013 z dnia 28 czerwca 2013
roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok
2013.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-24 10:56:07 | Data modyfikacji: 2013-09-24 11:16:07.
Uchwała Nr XXVIII/127/2013 z dnia 28 czerwca 2013
roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego
kredytu na częściowe dofinansowanie Zadania pod
nazwą - "Budowa i przebudowa stacji uzdatniania
wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny
936 i 813/1"
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-24 10:52:40.
Uchwała Nr XXVII/126/2013 z dnia 25 kwietnia 2013
roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Jastrzębia z tytułu wykonania budżetu na
2012 rok.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-10 08:34:49.
Uchwała Nr XXVII/125/2013 z dnia 25 kwietnia 2013
roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2012 rok.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-10 08:31:45.
Uchwała Nr XXVII/124/2013 z dnia 25 kwietnia 2013
roku w sprawie: określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Jastrzębia, warunków
i zasad korzystania z tych obiektów oraz
ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-10 08:22:07 | Data modyfikacji: 2013-05-10 08:26:44.
Uchwała Nr XXVI/123/2013 z dnia 27 marca 2013
roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, terminach i miejscu składania
deklaracji.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-10 08:12:43.
Uchwała Nr XXVI/122/2013 z dnia 27 marca 2013
roku w sprawie wyboru metody obliczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
zamieszkałych nieruchomości oraz ustalenia
wysokości tej opłaty.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-10 08:05:48 | Data modyfikacji: 2013-05-10 08:13:43.
Uchwała Nr XXVI/121/2013 z dnia 27 marca 2013
roku w sprawie: tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art.
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-10 08:00:22.
Uchwała Nr XXVI/120/2013 z dnia 27 marca 2013
roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy na lata 2013 - 2022.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-10 07:55:34.
Uchwała Nr XXVI/119/2013 z dnia 27 marca 2013
roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok
2013.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-10 07:49:34 | Data modyfikacji: 2013-05-10 08:00:58.
Uchwała Nr XXV/118/2013 z dnia 28.02.2013r. w
sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z
placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy
Jastrzębia.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:22:19 | Data modyfikacji: 2013-05-09 13:35:04.
Uchwała Nr XXV/117/2013 z dnia 28.02.2013r. w
sprawie: ogólnodostępności placów zabaw
realizowanych w ramach projektu "Budowa placów
zabaw w pięciu miejscowościach Gminy
Jastrzębia"
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:20:39 | Data modyfikacji: 2013-05-09 13:36:05.
Uchwała Nr XXV/116/2013 z dnia 28.02.2013r. w
sprawie: podziału Gminy Jastrzębia na obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i
siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:18:24 | Data modyfikacji: 2013-05-09 13:36:36.
Uchwała Nr XXV/115/2013 z dnia 28.02.2013r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:16:21 | Data modyfikacji: 2013-05-09 13:37:13.
Uchwała Nr XXV/113/2013 z dnia 28.02.2013r. w
sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego na 2014r.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:13:11 | Data modyfikacji: 2013-05-09 13:37:59.
Uchwała Nr XXIV/113/2012 z dnia 28.12.2012r. w
sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Jastrzębia.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:11:32.
Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały
XXIV/112/2012 oraz załącznik do tej uchwały.
 Zobacz dokument i załącznik do uchwały Nr 112.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:08:54.
Uchwała Nr XXIV/112/2012 z dnia 28.12.2012r. w
sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Jastrzębia
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:06:03.
Uchwała Nr XXIV/111/2012 z dnia 28.12.2012r. w
sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013 - 2022
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:04:04.
Uchwała Nr XXIV/110/2012 z dnia 28.12.2012r. w
sprawie: uchwalenia budżetu na 2013r.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 09:01:00.
Uchwała Nr XXIV/109/2012 z dnia 28.12.2012r. w
sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2012 - 2017
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 08:58:35.
Uchwała Nr XXIV/108/2012 z dnia 28.12.2012r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 08:56:08 | Data modyfikacji: 2013-04-02 08:56:33.
Uchwała Nr XXIII/107/2012 z dnia 21.12.2012r. w
sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego zmieniające niektóre
Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące
Parków Krajobrazowych.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 08:54:03.
Uchwała Nr XXIII/106/2012 z dnia 21.12.2012r. w
sprawie: uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2014.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 08:51:12.
Uchwała Nr XXIII/105/2012 z dnia 21.12.2012r. w
sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Poblemów Alkoholowych na 2013r.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 08:48:02 | Data modyfikacji: 2013-04-02 08:49:33.
Uchwała Nr XXIII /104/2012 z dnia 21.12.2012r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 08:46:02.
Uchwała Nr XXII/103/2012 z dnia 13.12.2012r. w
sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 08:31:03.
Uchwała Nr XXII/102/2012 z dnia 13.12.2012r. w
sprawie: terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 08:28:44.
Uchwała Nr XXII/101/2012 z dnia 13.12.2012r. w
sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami ...
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 08:25:06 | Data modyfikacji: 2013-04-02 08:26:45.
Uchwała Nr XXII/100/2012 z dnia 13.12.1-12r. w
sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-02 08:23:26.
Uchwała Nr XXI/99/2012 z dnia 22 listopada 2012r.
w sprawie: przyjęcia rocznego planu współpracy
gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 13:28:44.
Uchwała Nr XXI/98/2012 z dnia 22 listopada 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy stanowiącej
zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrywanie
w wodę i odprowadzanie ścieków.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 13:27:14.
Uchwała Nr XXI/97/2012 z dnia 22 listopada 2012r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2013r.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 13:25:39.
Uchwała Nr XXI/96/2012 z dnia 22 listopada 2012r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2013r.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 13:24:07.
Uchwała Nr XXI/95/2012 z dnia 22 listopada 2012r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru
podatku rolnego.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 13:09:50.
Uchwała Nr XVII/94/2012 z dnia 28 września
2012r. w sprawie: podziału Gminy Jastrzębia na
okręgi wyborcze.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 13:07:05.
Uchwała Nr XVII/93/2012 z dnia 28 września
2012r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 13:05:54.
Uchwała Nr XVII/92/2012 z dnia 28 września
2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na
rok 2012
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 13:04:32.
Uchwała Nr XVII/91/2012 z dnia 03 września
2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:19:41.
Uchwała Nr XVII/90/2012 z dnia 03 września
2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na
rok 2012
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:18:29.
Uchwała Nr XVII/89/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:16:28.
Uchwała Nr XVII/88/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie: najmu lokalu użytkowego położonego w
Jastrzębi w budynku komunalnym.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:13:29.
Uchwała Nr XVII/87/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z
terenu Gminy Jastrzębia.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:12:21.
Uchwała Nr XVII/86/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dodatkowe
zatrudnienie Pani Renaty Nowak - Kierownika SP ZOZ
w Jastrzębi.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:09:09 | Data modyfikacji: 2012-12-07 12:10:00.
Uchwała Nr XVII/85/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady
Społecznej SP ZOZ w Jastrzębi
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:07:31.
Uchwała Nr XVII/84/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia statutu SP ZOZ w
Jastrzębi
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:06:17.
Uchwała Nr XV/83/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:01:40 | Data modyfikacji: 2012-12-07 12:02:38.
Uchwała Nr XV/82/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w
sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Radomskiego.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 11:44:26.
Uchwała Nr XV/81/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w
sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za
wykonanie budżetu na rok 2011
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 11:42:34.
Uchwała Nr XV/80/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w
sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch
garaży na pojazdy samochodowe.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 11:41:03.
Uchwała Nr XV/79/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w
sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnej
położonej w Jastrzębi
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 11:39:18.
Uchwała Nr XV/78/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w
sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 - 2017
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 10:14:06 | Data modyfikacji: 2012-12-07 11:37:40.
Uchwała Nr XV/77/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 10:12:10.
Uchwała Nr XV/76/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w
sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Radomskiego
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 10:09:40.
Uchwała Nr XV/75/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r. w
sprawie: zmiany statutu Gminy Jastrzębia.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 10:08:18.
Uchwała Nr XV/74/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r. w
sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie
wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 10:06:18.
Uchwała Nr XV/73/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r. w
sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 10:04:22.
Uchwała Nr XV/72/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r. w
sprawie: zatwierdzenia taryfy stanowiącej
zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrywanie
w wodę i odprowadzanie ścieków przez Wodociągi
Miejskie w Radomiu.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 10:02:51.
Uchwała Nr XV/71/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r. w
sprawie: określenia szczegółowych zasad
konsultowania projektów prawa miejscowego
dotyczących organizacji pozarządowych.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:58:24 | Data modyfikacji: 2012-12-07 10:00:45.
Uchwała Nr XV/70/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r. w
sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2013r.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:56:37.
Uchwała Nr XV/69/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r. w
sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji
stałych Rady Gminy Jastrzębia na rok 2012
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:54:52.
Uchwała Nr XIV/68/2011 z dnia 29.12.2011r. w
sprawie: uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
 Zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:32:28 | Data modyfikacji: 2012-02-21 10:33:02.
Uchwała Nr XIV/67/2011 z dnia 29.12.2011r. w
sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:31:30.
Uchwała Nr XIV/66/2011 z dnia 29.12.2011r. w
sprawie: przyjęcia rocznego planu współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
 Zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:30:12.
Uchwała Nr XIV/65/2011 z dnia 29.12.2011r. w
sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:28:41.
Uchwała Nr XIV/64/2011 z dnia 29.12.2011r. w
sprawie: uchwalebia Budżetu Gminy na rok 2012

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 Zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:24:45.
Uchwała Nr XIV/63/2011 z dnia 29.12.2011r. w
sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jastrzębia
 Zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:16:21.
Uchwała Nr XIV/62/2011 z dnia 29.12.2011r. w
sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2011r.
 Zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:14:45.
Uchwała Nr XIV/61/2011 z dnia 29.12.2011r. w
sprawie: zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa
Krajowego pożyczki
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:13:04.
Uchwała Nr XIII/60/2011 z dnia 21.12.2011r. w
sprawie: ustalenia diet dla Sołtysółw
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:11:31.
Uchwała Nr XIII/59/2011 z dnia 21.12.2011r. w
sprawie: ustalenia wysokości diet dla Radnych
oraz kosztów zwrotu podróży służbowych
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:10:24.
Uchwała Nr XIII/58/2011 z dnia 21.12.2011r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:08:56.
Uchwała Nr XII/57/2011 z dnia 22.11.2011r. w
sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 10:07:43.
Uchwała Nr XII/56/2011 z dnia 22.11.2011r. w
sprawie: określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:46:01.
Uchwała Nr XII/55/2011 z dnia 22.11.2011r. w
sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
środków transportu na 2012r.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:44:11.
Uchwała Nr XII/54/2011 z dnia 22.11.2011r. w
sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2012.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:42:37.
Uchwała Nr XII/53/2011 z dnia 22.11.2011r. w
sprawie: obniżenia ceny skupu żyta
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:41:02.
Uchwała Nr XII/52/2011 z dnia 22.11.2011r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:39:35.
Uchwała Nr XI/51/2011 z dnia 25.10.2011r. w
sprawie: wyboru ławników Sądu Rejonowego w
Radomiu
 Zobacz Uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:38:18.
Uchwała Nr X/50/2011 z dnia 29.09.2011r. w
sprawie: zmiany schematu organizacyjnego SP ZOZ w
Jastrzębi
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:35:55 | Data modyfikacji: 2012-02-21 09:36:25.
Uchwała Nr X/49/2011 z dnia 29.09.2011r. w
sprawie: warunków i trybu wspierania rozwoju
sportu przez Gminę
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:35:00.
Uchwała Nr X/48/2011 z dnia 29.09.2011r. w
sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
użyczenia nieruchomości.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:33:21.
Uchwała Nr X/47/2011 z dnia 29.09.2011r. w
sprawie: powołania Zespołu ds. wyrażenia opinii
o kandydatach na ławników.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:32:00.
Uchwała Nr X/46/2011 z dnia 29.09.2011r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:30:16.
Uchwała Nr X/45/2011 z dnia 29.09.2011r. w
sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:27:50.
Uchwała Nr IX/44/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w
sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-30 14:27:24 | Data modyfikacji: 2011-09-30 14:27:54.
Uchwała Nr IX/43/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-30 14:25:55.
Uchwała Nr VIII/42/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: opłaty za dodatkową usługę
świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym
przez Gminę Jastrzębia.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:34:36.
Uchwała Nr VIII/41/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Rady
Społecznej SPZOZ w Jastrzębi
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:32:53.
Uchwała Nr VIII/39/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie: stwierdzenia wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębi.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:30:38.
Uchwała Nr VII/38/2011 z dnia VII/28/2011 z dnia
23 maja 2011r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady
Gminy w Jastrzębi w sprawie zaciągnięcia
kredytu.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:29:11.
Uchwała Nr VI/37/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:26:59.
Uchwała Nr VI/36/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w
sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:25:36.
Uchwała Nr VI/35/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w
sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu
na częściowe dofinansowanie zadania pod nazwą:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Jastrzębia"
 Zobacz uchwałę.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:23:41.
Uchwała Nr VI/34/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w
sprawie: zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa
Krajowego Pożyczki z budżetu państwa.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:21:23.
Uchwała Nr VI/33/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w
sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Jastrzębia.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:19:18.
Uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w
sprawie: nadania imienia Publicznej Szkole
Podstawowej w Kozłowie.
 zobacz uchwałę.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:17:56.
Uchwała Nr V/31/2011 z dnia 29 marca 2011r. w
sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.
 zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:16:25.
Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 29 marca 2011r. w
sprawie: uchwalenia programu wolontarystycznego.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:14:52.
Uchwała Nr V/29/2011 z dnia 29 marca 2011r. w
sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jastrzębi
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-09-20 08:12:13.
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 29 marca 2011r. w
sprawie: zmiany do schematu organizacyjnego
stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu SPZOZ
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-07-22 11:21:54.
Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 29 marca 2011r. w
sprawie: zatwierdzenia taryfy stanowiącej
zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrywanie
wodę i odprowadzanie ścieków.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-07-22 11:20:19.
Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 29.03.2011r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-07-22 11:18:52.
Uchwała Nr V/25/2011 z dnia 29.03.2011r. w
sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011 - 2017
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-07-22 11:17:35.
Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 24.02.2011r. w
sprawie: przyznania stypendiów i nagród za
osiągnięcie wyników sportowych.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:28:42.
Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 24.02.2011r. w
sprawie: wyboru przedstawiciela w zgromadzeniu
związku międzygminnego "Podradomska Komunikacja
Samochodowa".
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:26:29.
Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 24.02.2011r. w
sprawie: wyboru przedstawicieli Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego ZOZ w Jastrzębi.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:24:41.
Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 24.02.2011r. w
sprawie: zatwierdzenia projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Jastrzębia na lata 2010 - 2025
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:17:50.
Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 24.02.2011r. w
sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w miejscowości Wojciechów.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:15:50.
Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 24.02.2011r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:06:35.
Uchwała Nr IV/19/2011 z dnia 24.02.2011r. w
sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:04:56.
Uchwała Nr IV/18/2011 z dnia 24.02.2011r. w
sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Radomskiego.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:03:41.
Uchwała Nr IV/17/2011 z dnia 24.02.2011r. w
sprawie: Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2012
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:02:13.
Uchwała Nr III/16/2010 z dnia 30.12.2010r. w
sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami
Gminy Jastrzębia na lata 2010 - 2013"

Gminny program opieki nad zabytkami

Raport z inwentaryzacji zabytków

 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:54:14.
Uchwała Nr III/15/2010 z dnia 30.12.2010r. w
sprawie: Uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:51:48.
Uchwała Nr III/14/2010 z dnia 30.12.2010r. w
sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2011 - 2017
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:46:44.
Uchwała Nr III/13/2010 z dnia 30.12.2010r. w
sprawie: zatwierdzenia taryfy stanowiącej
zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę z wodociągów gminnych.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:45:09.
Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 30.12.2010r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:43:35.
Uchwała Nr II/11/2010 z dnia 22.12.2010r. w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:41:29.
Uchwała Nr I/10/2010 z dnia 30.11.2010r. w
sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:39:50.
Uchwała Nr I/9/2010 z dnia 30.11.2010r. w
sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:38:27.
Uchwała Nr I/8/2010 z dnia 30.11.2010r. w
sprawie: powołania składu osobowego Komisji
Kultury Fizycznej i Sportu.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:37:39.
Uchwała Nr I/7/2010 z dnia 30.11.2010r. w
sprawie: powołania składu osobowego Komisji
Oświaty i Zdrowia.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:32:18.
Uchwała Nr I/6/2010 z dnia 30.11.2010r. w
sprawie: powołania składu osobowego Komisji
Rolnictwa Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i
Finansów.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:27:25.
Uchwała Nr I/5/2010 z dnia 30.11.2010r. w
sprawie: powołania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej w Jastrzębi.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:26:08.
Uchwała Nr I/4/2010 z dnia 30.11.2010r. w
sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej w Jastrzębi.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:25:06.
Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 30.11.2010r. w
sprawie: stwierdzenia wyboru v-ce
Przewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębi.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:23:50.
Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 30.11.2010r. w
sprawie: Stwierdzenia wyboru Przewodniczącego RG
w Jastrzębi.
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:22:55.
Uchwała Nr I/1/2010 z dnia 30.11.2010r. w
sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania nad wyborem
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RG
 Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:21:17.
Data wprowadzenia: 2011-03-17 08:21:17
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński