Zarządzenie nr 69/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26.11.2014r. w sprawie: organizacyjnego
przygotowania działań reagowania kryzysowego
oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu
Zarządzania Kryzysowego.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:07:12.
Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25.11.2014r. w sprawie: zmian do planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:03:36 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:04:37.
Zarządzenie nr 67/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25.11.2014r. w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:00:29 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:01:10.
Zarządzenie nr 66/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 24.11.2014r. w sprawie: zmian w planie
wydatków budżetu na rok 2014 - przeniesienie z
rezerwy budżetowej.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 08:50:31.
Zarządzenie nr 65/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13.11.2014r. w sprawie: przedstawienia
projektu uchwały budżetoej gminy na rok 2015

zobacz treść zarządzenia [22MB]

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 12:00:22 | Data modyfikacji: 2015-01-08 13:52:14.
Zarządzenie nr 64/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 04.11.2014r. w sprawie: powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia procedury
udzielenia zamówienia publicznego na zadanie"
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej w Mąkosach Starych"
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:44:59.
Zarządzenie nr 63/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28.10.2014r. w sprawie: ustalenia dnia
wolnego od pracy w zamian za święto
przypadające w sobotę w 2014 roku.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-11-07 11:58:23 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:38:02.
Zarządzenie nr 62/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20.10.2014r. w sprawie: zmian do planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ...
 zobacz treśc zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:40:28 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:41:41.
Zarządzenie nr 61/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20.10.2014r. w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:37:41 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:38:21.
Zarządzenie nr 60/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13.10.2014r. w sprawie: przyznania nagród
Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:33:43 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:35:36.
Zarządzenie nr 59/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13.10.2014r. w sprawie: powołania Komisji
opiniującej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:32:02 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:35:20.
Zarządzenie nr 58/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28.09.2014r w sprawie: zmian do planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ...
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:26:46 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:29:29.
Zarządzenie nr 57/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28.09.2014r w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:24:19 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:29:42.
Zarządzenie nr 56/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28.09.2014r w sprawie: powołania Gminnego
Koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:19:32 | Data modyfikacji: 2015-01-08 11:29:54.
Zarządzenie nr 55/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29.09.2014r. w sprawie: zmian do planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:15:10.
Zarządzenie nr 54/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29.09.2014r. w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:09:41.
Zarządzenie nr 53/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 września 2014r. w sprawie określenia
zasad sprawdzania czy osoba wnosząca wniosek o
wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki
stałego zamieszkania na obszarze Gminy
Jastrzębia.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 14:01:12.
Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 09 września 2014r. w sprawie: ustalenia
terminu składania wniosków o przyznanie pomocy
na zakupu podręczników i materiałów
edukacyjnych.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:59:43.
Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 09 września 2014r. w sprawie: powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), a mniejszej niż
kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8
tejże ustawy na zadanie: „Budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w
miejscowości Brody”.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:52:31.
Zarządzenie nr 48/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian do planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:51:20.
Zarządzenie nr 47/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:49:53.
Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mąkosach Starych.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:48:04.
Zarządzenie nr 45/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Por. Jana Skrzyszewskiego w
Lesiowie.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:47:22.
Zarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie: przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2014 roku Radzie Gminy oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:45:55 | Data modyfikacji: 2014-10-02 14:16:51.
Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), a mniejszej niż
kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8
tejże ustawy na zadanie: „Przebudowa drogi
gminnej relacji Wolska Dąbrowa – Wola Goryńska
etap I”.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:32:47.
Zarządzenie nr 42/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie: powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), a mniejszej niż
kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8
tejże ustawy na zadanie: „Remont świetlicy w
miejscowości Goryń wraz z zagospodarowaniem
terenu przyległego”
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:31:21 | Data modyfikacji: 2014-10-02 14:03:55.
Zarządzenie nr 41/2014 Wójt Gminy Jastrzębia z
dnia 24 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:29:20.
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:25:15.
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 01 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w przedmiocie przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej szkoły
Podstawowej w Mąkosach Starych.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:24:35.
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 01 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w przedmiocie przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej szkoły
Podstawowej im. Por. Jana Skrzyszewskiego w
Lesiowie.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:23:47.
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian do planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:22:55.
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:21:46.
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na
obszarze Gminy Jastrzębia”, powołania składu
komisji rekrutacyjnej uczestników projektu oraz
wprowadzenia Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej.
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:16:52.
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16.06.2014 roku w sprawie: powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), a mniejszej niż
kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8
tejże ustawy na zadanie: „Budowa drogi gminnej
w miejscowości Wola Owadowska dz. nr .ew gr.
139,178,212,213/1,214/3,215/1”.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:12:10.
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójt Gminy Jastrzębia z
dnia 10 czerwca 2014t. w sprawie: przeprowadzenia
konkursu na stanowisko: Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Por. Jana Skrzyszewskiego
w Lesiowie oraz Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mąkosach Starych.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:11:22.
Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie sposobu
przeprowadzania służby przygotowawczej w
Urzędzie Gminy w Jastrzębi i organizowania
egzaminu kończącego tę służbę.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:25:37.
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23.05.2014 roku w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), a mniejszej niż
kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8
tejże ustawy na zadanie: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy
Jastrzębia”.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:08:21.
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian do planu
finansowego zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:07:25.
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:05:58.
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy – Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Jastrzębia z dnia 07 maja
2014r. w sprawie: sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania –
głośna próba.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:03:51.
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 05 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2014 roku przez organizacje pożytku
publicznego i inne podmioty.
 z27-2014.pdf

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 12:03:03.
Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych na obszarze Gminy Jastrzębia w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 25 maja 2014r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:09:22.
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 05.05.2014 roku w sprawie: powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) a mniejszej niż
kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8 ejże
ustawy na zadanie: „Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Lesiów wzdłuż działek nr 311, 463”
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 13:15:15.
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmian do
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 13:13:58.
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 kwietnia 2014 roku w spraw zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 13:12:02.
Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia
dnia wolnego od pracy w zamian za święto
przypadające w sobotę w 2014 roku.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-28 15:36:27 | Data modyfikacji: 2014-04-29 08:31:29.
Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28.04.2014 roku w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych us. 8
tejże ustawy na zadanie: "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Jastrzębia działka nr
966/3,1056/1, 1056/2".
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-28 15:35:09.
Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie:
przedłożenia sprawozdania finansowego za rok
2013.
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-25 13:06:41.
Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-28 15:34:16.
Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej na zorganizowanie w okresie
wakacji letnich kolonii socjoterapeutycznych.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-28 15:28:58 | Data modyfikacji: 2014-04-28 15:29:39.
Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie opracowania
gminnego planu zarządzania kryzysowego.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-28 15:25:57.
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian do planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-14 11:14:06.
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-14 11:13:01.
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej za rok 2013.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-14 11:11:27.
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok
2013.
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-14 11:09:12.
Zarządznie Nr 12/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmian dochodów
i wydatków budżetu na rok 2014.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-14 10:58:04.
Zarządzenie Nr 11 z dnia 17 marca 2014r. w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu Kultura i
Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Turystyka i
Krajoznawstwo w 2014 roku.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-17 12:37:54 | Data modyfikacji: 2014-03-25 11:20:29.
Zarządzenie Nr 10 z dnia 28 lutego 2014r. w
sprawie: zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Jastrzębi.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-17 12:33:47.
Zarządzenie Nr 9 z dnia 28 lutego 2014r. w
sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w roku 2014
należących do właściwości gminy Jastrzębia i
ogłoszenia wyników otwartego konkursu.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:06:38.
Zarządzenie Nr 8 z dnia 27 lutego 2014r. w
sprawie: powołania komisji Konkursowej oraz trybu
jej pracy.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:05:11.
Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 lutego 2014r. w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy
Jastrzębia w 2014 roku.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:03:13.
Zarządzenie Nr 6 z dnia 24 stycznia 2014r. w
sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do
wyłonienia kandydata na wolne stanowisko
urzędnicze do spraw inwestycji i zamówień
publicznych.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:01:39.
Zarządzenie Nr 5 z dnia 29 stycznia 2014r. w
sprawie: zmian do planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 12:58:40.
Zarządzenie Nr 4 z dnia 29 stycznia 2014r. w
sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2014.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 12:54:47.
Zarządzenie Nr 3 z dnia 20 stycznia 2014 roku w
sprawie: Wytycznych Wójta Gminy i Planu
zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony
cywilnej na 2014 rok.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 12:07:39.
Zarządzenie Nr 2 z dnia 14 stycznia 2014 w
sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2022.
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 12:05:36 | Data modyfikacji: 2014-03-04 12:05:49.
Zarządzenie Nr 1 z dnia 10 stycznia 2014r. w
sprawie: planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 12:03:05.
Zarządzenie Nr 61 z dnia 27 grudnia w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zdań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:56:57 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:15:00.
Zarządzenie Nr 60 z dnia 27 grudnia 2013r. w
sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2013.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:55:27 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:16:44.
Zarządzenie Nr 59 z dnia 19 grudnia w sprawie:
zatwierdzenia do realizacji Planu Obrony Cywilnej
Gminy Jastrzębia
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:53:44 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:16:53.
Zarządzenie Nr 58 z dnia 17 grudnia 2013r. w
sprawie: zmian do planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zdań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:52:27 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:17:03.
Zarządzenie Nr 57 z dnia 17 grudnia w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2013.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:50:48 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:17:13.
Zarządzenie Nr 56 z dnia 12 grudnia 2013r. w
sprawie: powołania komisji naboru kandydatów na
wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony
środowiska
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:49:02 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:17:23.
Zarządzenie Nr 55 z dnia 10 grudnia 2013r. w
sprawie: powołania komisji odbioru końcowego
„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w
Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i
813/1”
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:47:05 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:17:42.
Zarządzenie Nr 54 z dnia 28 listopada 2013r. w
sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na rok
2013
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:45:33 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:18:09.
Zarządzenie Nr 53 z dnia 20 listopada 2013r. w
sprawie: organizacji systemu wykrywania i
alarmowania na terenie gminy Jastrzębia.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:43:23 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:18:22.
Zarządzenie Nr 52 z dnia 15 listopada 2013r. w
sprawie: przedstawienia projektu uchwały
budżetowej gminy na 2014r. oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2014-2022.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:41:11 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:18:43.
Zarządzenie Nr 51 z dnia 31 października 2013r.
w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarowania
składnikami majątkowymi i zasady
odpowiedzialności za powierzone mienie w
Urzędzie Gminy Jastrzębia.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 11:48:54.
Zarządzenie Nr 50 z dnia 30 października 2013r.
w sprawie: zmian do planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 14:38:04.
Zarządzenie Nr 49 z dnia 30 października 2013r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2013
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-27 09:37:27.
Zarządzenie Nr 48 z dnia 14 października 2013r.
w sprawie: powołania komisji stypendialnej i
ustalenia jej zadań i trybu pracy.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 09:31:15 | Data modyfikacji: 2014-02-25 10:21:02.
Zarządzenie Nr 47 z dnia 14.10.2013r. w sprawie:
przyznania nagród Wójta z Okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 09:13:41.
Zarządzenie Nr 46 z dnia 14.10.2013r. w sprawie:
powołania komisji opiniującej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 09:11:42.
Zarządzenie Nr 45 z dnia 7.10.2013r. w sprawie:
uzupełnienia składu Zespołu ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 09:10:06 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:54:39.
Zarządzenie Nr 44 z dnia 01 października 2013r.
w sprawie: zasad przydziału odzieży, obuwia i
sprzętu ochrony indywidualnej pracownikom Urzędu
Gminy w Jastrzębi.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 09:09:36 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:53:12.
Zarządzenie Nr 43 z dnia 27 września 2013 roku w
sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na roku 2013.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 09:08:44 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:50:27.
Zarządzenie Nr 42 z dnia 26.09.2013r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej na zadanie:
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Jastrzębia działka nr 966/3, 1056/1, 1056/2".
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 09:08:17.
Zarządzenie Nr 41 z dnia 16.09.2013r. w sprawie:
wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego na terenie budynku Urzędu Gminy w
Jastrzębi.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 09:05:50.
Zarządzenie Nr 40 z dnia 12.09.2013r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej na zadanie:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na
sfinansowanie zadania "Budowa i przebudowa stacji
uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach o
numerach ewidencyjnych 936 i 813/1"
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:59:37.
Zarządzenie Nr 39 z dnia 30.08.2013r. w sprawie:
powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kozłowie.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:56:51.
Zarządzenie Nr 38 z dnia 29.08.2013r. w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:27:16.
Zarządzenie Nr 37 z dnia 29.08.2013r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2013.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:18:30.
Zarządzenie Nr 36 z dnia 22.08.2013r. w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:16:34 | Data modyfikacji: 2013-10-15 08:22:07.
Zarządzenie Nr 35 z dnia 22.08.2013r. w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:15:51 | Data modyfikacji: 2013-10-15 08:21:42.
Zarządzenie Nr 34 z dnia 22.08.2013r. w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:14:57 | Data modyfikacji: 2013-10-15 08:20:08.
Zarządzenie Nr 33 z dnia 22.08.2013r. w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:14:20 | Data modyfikacji: 2013-10-15 08:19:36.
Zarządzenie Nr 32 z dnia 22.08.2013r. w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:13:34.
Zarządzenie Nr 31 z dnia 19.08.2013r. w sprawie:
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013 rok Radzie
Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:12:11 | Data modyfikacji: 2013-10-15 09:03:11.
Zarządzenie Nr 30 z dnia 9.08.2013 w sprawie:
powołania Komisji przetargowej na zadania:
"Urządzenie placu w centrum Jastrzębi", "Budowa
placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy
Jastrzębia".
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:07:08.
Zarządzenie Nr 29 z dnia 5.08.2013r. w sprawie:
powołania komisji odbiorowej " Likwidacja barier
architektonicznych w Publicznych Szkołach
Podstawowych Mąkosach Starych i Kozłowie".
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:04:44.
Zarządzenie Nr 28 z dnia 29.07.2013r. w sprawie:
zmian w planie wydatków budżetu na rok 2013 -
przeniesienie z rezerwy budżetowej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:02:30.
Zarządzenie Nr 27 z dnia 27.06.2013r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2013.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 08:00:36.
Zarządzenie Nr 26 z dnia 17.06.2013r. w sprawie
powołania Komisji Konkursowej w przedmiocie
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 07:58:42.
Zarządzenie Nr 25 z dnia 13.06.2013r. w sprawie:
powołania komisji do zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej kat. "B".
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 07:56:34.
Zarządzenie Nr 24 z dnia 3.06.2013r. w sprawie:
uzupełnienia składu Zespołu ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-15 07:54:41.
Zarządzenie Nr 23 z dnia 3.06.2013r. w sprawie:
powołania Gminnego Koordynatora ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:51:22 | Data modyfikacji: 2013-10-14 15:52:22.
Zarządzenie Nr 22 z dnia 3.06.2013r. w sprawie
sprawdzenia działania systemu alarmowania i
szkolenia ludności na trerenie gminy z sygnałów
alarmowania i ostrzegania - głośnia próba.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:45:00.
Zarządzenie Nr 21 z dnia 20.05.2013r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej na zadanie
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy
Jastrzebia".
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:42:05.
Zarządzenie Nr 20 z dnia 20.05.2013r w sprawie:
powołania komisji konkursowej na zorganizowanie w
okresie wakacji letnich kolonii
socjoterapeutycznych.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:38:27.
Zarządzenie Nr 19 z dnia 15.05.2013r. w sprawie:
powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego -
Kierownik Referatu Spraw Oywatelskich.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:36:42.
Zarządzenie Nr 18 z dnia 15.05.2013r. w sprawie:
przygoowania sie i udziału w ćwieczeniach
powiatowo-obronnym pk."RADOMKA - 2013"
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:34:07.
Zarządzenie Nr 17 z dnia 30.04.2013r. w sprawie:
powołania Zespołu ds. aktualizacji Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:31:47.
Zarządzenie Nr 16 z dnia 29.04.2013r. w sprawie:
zmina do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami,
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:29:56.
Zarządzenie nr 15 z dnia 29.04.2013r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2013.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:27:25.
Zarządzenie Nr 14 z dnia 4.04.2013r. w sprawie:
przedłożenia sprawozdania finansowego za rok
2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:25:46.
Zarządzenie Nr 13 z dnia 4.04.2013r. w sprawie
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2013 roku przez
organizacje pożytku publicznego i inne podmioty.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:24:09.
Zarządzenie Nr 12 z dnia 21.03.2013r. w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:20:37.
Zarządzenie Nr 11 z dnia 21.03.2013r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydaków budżetu na
rok 2013.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:17:45.
Zarządzenie Nr 10 z dnia 21 marca 2013r. w
sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:16:02 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:57:45.
Zarządzenie Nr 9 z dnia 6.03.2013r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:10:15.
Zarządzenie Nr 8 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie:
powierzenia Pani Małgorzacie Zych pełnienia
obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:07:28.
Zarządzenie Nr 7 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie:
odwołania Pani Mirosławy Czajor z funkcji
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Kozłowie.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:04:50.
Zarządzenie Nr 6 z dnia 25 lutego 2013r. w
sprawie powołania Komisji przetargowej do
przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie:"Likwidacja barier architektonicznych w
Publicznych Szkołach Podstawowych w Mąkosach
Starych i Kozłowie"..
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 15:00:07.
Zarządzenie Nr 5 z dnia 25 lutego 2013r. w
sprawie: roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w roku 2013
należących do właściiwości gminy Jastrzębia
i ogloszenie wyników otwartego konkursu.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 14:57:52.
Zarządzenie Nr 4 z dnia 22 lutego 2013r. w
sprawie: powołania komisji Konkursowej oraz trybu
jej pracy.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 14:55:20.
Zarządzenie Nr 3a z dnia 12 lutego 2013r. w
sprawie powołania Komisji przetargowej do
przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu na zadanie: "Budowa
i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi
na działkach o numerze ewidencyjnym 936 i 813/1".
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 14:49:58 | Data modyfikacji: 2013-10-14 14:53:06.
Zarządzenie Nr 3 z dnia 12 lutego 2013r. w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu Kultura i
Ochrona Dziecictwa Narodowego oraz Turystyka i
Krajoznastwo w 2013roku.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 14:45:21.
Zarządzenie Nr 2 z dnia 12 lutego 2013r. w
sprawie: ogłoszenia otawrtego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy
Jastrzębia w 2013r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 14:40:25 | Data modyfikacji: 2013-10-14 14:41:46.
Zarządzenie Nr 1 z dnia 11 stycznia 2013r. w
sprawie: planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-14 14:36:01 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:59:43.
Zarządzenie Nr 77 z dnia 27.12.2012r. w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:22:47.
Zarządzenie Nr 76 z dnia 27.12.2012r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:17:45.
Zarządzenie Nr 75 z dnia 17.12.2012r. w sprawie:
powołania komisji odbioru końcowego "Remontu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkosach
Starych".
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:16:12.
Zarządzenie Nr 74 z dnia 11.12.2012r. w sprawie:
powołania komisji do odbioru nowego samochodu
pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jastrzębi
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:14:03.
Zarządzenie Nr 73 z dnia 05.12.2012r. w sprawie:
opracowania Planu przygotowań podmiotów
leczniczych gminy Jastrzębia na potrzeby obronne
państwa.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:11:45 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:23:26.
Zarządzenie Nr 72 z dnia 26 listopada 2012r. w
sprawie: przeprowadzania inwentaryzacji rocznej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:08:56 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:31:22.
Zarządzenie Nr 71 z dnia 26 listopada 2012 roku w
sprawie: instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie
Gminy Jastrzębia.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:08:38 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:29:39.
Zarządzenie Nr 70 z dnia 23.07.2012r. w sprawie:
zmian w planie wydatków budżetu na rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:08:15 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:22:47.
Zarządzenie Nr 69 z dnia 23.11.2012r. w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu dokształcania i
doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Gminy
w Jastrzębi.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:06:41 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:19:35.
Zarządzenie Nr 68 z dnia 20.11.2012r. w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:03:44.
Zarządzenie Nr 67 z dnia 20.11.2012r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:00:44.
Zarządzenie Nr 66 z dnia 15.11.2012r. w sprawie:
przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy
na 2013r. oraz projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata
2013-2021.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:58:38 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:18:18.
Zarządzenie Nr 65 z dnia 14.11.2012r. w sprawie:
powołania komisji odbioru końcowego " Przebudowy
drogi gminnej w Bartodziejach"
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:54:52 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:22:02.
Zarządzenie Nr 64 z dnia 26.10.2012r. w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:51:18.
Zarządzenie Nr 63 z dnia 26.10.2012r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:48:22.
Zarządzenie Nr 62 z dnia 12.10.2012r. w sprawie:
przyznania nagród Wójta z Okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:46:36.
Zarządzenie Nr 61 z dnia 10.10.2012r. w sprawie:
powołania komisji opiniującej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:43:52.
Zarządzenie Nr 60 z dnia 10.10.2012r. w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
procedury o udzielenie zamówienia publicznego
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:41:54.
Zarządzenie Nr 59A z dnia 08.10.2012r. w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
procedury o udzielenie zamówienia publicznego
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:39:42.
Zarządzenie Nr 59 z dnia 27.09.2012r. w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:37:10.
Zarządzenie Nr 58 z dnia 27.09.2012r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:34:20.
Zarządzenie Nr 57 z dnia 17.09.2012r. w sprawie:
zmian w planie wydatków budżetu na rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:32:28.
Zarządzenie Nr 56 z dnia 17.09.2012r. w sprawie:
zmian w planie wydatków budżetu na rok 2012 -
przeniesienie rezerwy budżetowej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:26:43.
Zarządzenie Nr 55 z dnia 14 września 2012r. w
sprawie: instrukcji ewidencji i kontroli druków
ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy
Jastrzębia.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:25:09 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:34:15.
Zarządzenie Nr 54 z dnia 14.09.2012r. w sprawie:
powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości zgodnie z wykazem będącym
własnością Gminy.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:24:21.
Zarządzenie Nr 53 z dnia 28.08.2012r. w sprawie:
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2012 roku Radzie
Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:21:40 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:13:11.
Zarządzenie Nr 52 z dnia 27.08.2012r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego
Gimnazjum w Jastrzębi.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:15:25.
Zarządzenie Nr 51 z dnia 27.08.2012r. w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Bartodziejach.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:13:01.
Zarządzenie Nr 50 z dnia 22.08.2012r. w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:10:31.
Zarządzenie Nr 49 z dnia 22.08.2012r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:07:08.
Zarządzenie Nr 48 z dnia 20.08.2012r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej w przedmiocie
przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora w
Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:03:43.
Zarządzenie Nr 47 z dnia 30.07.2012r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 11:00:35.
Zarządzenie Nr 46A z dnia 25.07.2012r. w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
procedury o udzielenie zamówienia publicznego
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 10:56:53.
Zarządzenie Nr 46 z dnia 25.07.2012r. w sprawie:
częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów
korygujących wadę wzroku dla pracowników
obsługujących monitory ekranowe.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 10:43:35.
Zarządzenie Nr 45 z dnia 24.07.2012r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
procedury o udzielenie zamówienia publicznego
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 09:49:38.
Zarządzenie Nr 44 z dnia 19 lipca 2012r. w
sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 09:44:49 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:26:52.
Zarządzenie Nr 43 z dnia 19.07.2012r. w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 09:44:07.
Zarządzenie Nr 42 z dnia 17.07.2012r. w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 09:30:08.
Zarządzenie Nr 41 z dnia 17 lipca 2012r. w
sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko
dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 09:24:18 | Data modyfikacji: 2013-04-10 09:26:18.
Zarządzenie Nr 40 z dnia 29.06.2012r. w sprawie:
wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w tym kierownicze stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jastrzębi.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 09:21:34.
Zarządzenie Nr 39 z dnia 29.06.2012r. w sprawie:
wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jastrzębi jako właściwego do realizacji zadania
administracji publicznej w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zasadniczej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 09:18:24.
Zarządzenie Nr 38 z dnia 29.06.2012r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację w 2012 roku zadań publicznych z
zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 09:03:25.
Zarządzenie Nr 37 z dnia 28.06.2012r. w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2012-2017
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 08:42:49.
Zarządzenie Nr 36 z dnia 28.06.2012r. w sprawie:
zmian do planu finansowego administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 08:38:20.
Zarządzenie Nr 35 z dnia 28.06.2012r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 08:34:34.
Zarządzenie Nr 34 z dnia 06.06.2012r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej w przedmiocie
przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów
szkół w Publicznej Szkole Podstawowej w
Bartodziejach i w Publicznym Gimnazjum w
Jastrzębi.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 08:30:05.
Zarządzenie Nr 33 z dnia 31.05.2012r. w sprawie:
ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Jastrzębi.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 08:24:32.
Zarządzenie Nr 32 z dnia 31.05.2012r. w sprawie:
powołania komisji odbiorowej "W ramach obszaru B
likwidację barier architektonicznych w Publicznej
Szkole Podstawowej w Bartodziejach"
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 08:20:12.
Zarządzenie Nr 31 z dnia 24 maja 2012r. w
sprawie: powołania Zespołów Tematycznych ds.
Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Jastrzębia
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 08:16:43 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:14:17.
Zarządzenie Nr 30 z dnia 24.05.2012r. w sprawie:
powołania komisji konkursowej na zorganizowanie w
okresie wakacji letnich kolonii
socjoterapeutycznych.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 08:15:08.
Zarządzenie Nr 29 z dnia 23.05.2012r. w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 08:10:34.
Zarządzenie Nr 28 z dnia 23.05.2012r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 08:07:04.
Zarządzenie Nr 27 z dnia 14.05.2012r. w sprawie:
sprawdzenia działania systemu alarmowania i
szkolenia ludności na terenie gminy z sygnałów
alarmowania i ostrzegania - głośna próba.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-10 08:04:31.
Zarządzenie Nr 26 z dnia 27.04.2012r. w sprawie:
powołania komisji szacowania strat wyrządzonych
przez wiosenne przymrozki na terenie gminy
Jastrzębia.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 14:14:32.
Zarządzenie Nr 25 z dnia 27 kwietnia 2012r. w
sprawie: Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie
Gminy Jastrzębia.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 14:10:44 | Data modyfikacji: 2014-03-04 11:19:42.
Zarządzenie Nr 24 z dnia 24.04.2012r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzeniapostępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 14:09:29.
Zarządzenie Nr 23 z dnia 23.04.2012r. w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 14:04:53.
Zarządzenie Nr 22 z dnia 23.04.2012r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2012
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 14:01:23.
Zarządzenie Nr 21 z dnia 10.04.2012r. w sprawie:
odwołania i powolania członka Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:58:35.
Zarządzenie Nr 20 z dnia 11.04.2012r. w sprawie:
odwołania członka Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce
następcy.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:55:43.
Zarządzenie Nr 19 z dnia 30.03.2012r. w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu
terytorialnegoodrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:51:38.
Zarządzenie Nr 18 z dnia 30.03.2012r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:43:37.
Zarządze Nr 17 z dnia 27.03.2012r. w sprawie:
przedłożenia sprawozdania finansowego za rok
2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:41:09.
Zarządzenie Nr 16 z dnia 23.03.2012r. w sprawie:
powołania komisji do zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej kategorii "B"
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:38:29.
Zarządzenie Nr 15 z dnia 23.03.2012r. w sprawie:
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok
2011.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:00:37 | Data modyfikacji: 2013-04-09 13:05:02.
Zarządzenie Nr 14 z dnia 19.03.2012r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej na pełnienie
funkcji asystenta projektu
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 12:54:30.
Zarządzenie Nr 13 z dnia 13.03.2012r. w sprawie:
powołania komisji do wydzielania i oceny
dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia
protokołu przekazania dokumentacji do
zniszczenia.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 12:50:07.
Zarządzenie Nr 12 z dnia 22.02.2012r. w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 12:21:05 | Data modyfikacji: 2013-04-09 12:44:56.
Zarządzenie Nr 11 z dnia 21.02.2012r. w sprawie:
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 12:13:27 | Data modyfikacji: 2013-04-09 12:14:40.
Zarządzenie Nr 10 z dnia 21.02.2012r. w sprawie:
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2012.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 12:09:14.
Zarządzenie Nr 9 z dnia 21.02.2012r. w sprawie:
powowołania Komisji Konkursowej oraz trybu jej
pracy.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 12:05:41 | Data modyfikacji: 2013-04-09 12:06:43.
Zarządzenie Nr 8 z dnia 20.02.2012r. w sprawie:
Wytycznych Wójta Gminy i Planu zasadniczych
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na
2012 rok.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 11:43:28.
Zarządzenie Nr 7 z dnia 15.02.2012r. w sprawie:
zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów
niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub
opiekunów
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 11:39:18 | Data modyfikacji: 2013-04-09 11:40:35.
Zarządzenie Nr 6 z dnia 13.02.2012r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy
Jastrzębia w 2012 roku.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 11:20:48.
Zarządzenie Nr 5 z dnia 10.02.2012r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej o pełnienie
funkcji asystenta projektu
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 10:38:13.
Zarządzenie Nr 4 z dnia 23.01.2012r. w sprawie:
ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów -
urzędnika wyborczego.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 10:35:17.
Zarządzenie Nr 3 z dnia 23.01.2012r. w sprawie:
udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla
poratowania zdrowia.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 10:27:02.
Zarządzenie Nr 2 z dnia 12.01.2012 w sprawie:
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jadnostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 10:21:10 | Data modyfikacji: 2013-04-09 10:22:32.
Zarządzenie Nr 1 z dnia 04.01.2012r. w sprawie
powołania komisji przetargowej o udzielania
zamówień na funkcję kierownika projektu pn.
"Odniosę sukces"
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-09 09:51:24 | Data modyfikacji: 2013-04-09 10:15:12.
Zarządzenie Nr 71 z dnia 30.12.2011 w sprawie
powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert
i oceny spełniania przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:35:33.
Zarządzenie Nr 70 z dnia 30.12.2011 w sprawie :
zarządzenia ryzykiem w Urzędzie Gminy
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:34:06.
Zarządzenie Nr 69 z dnia 30.12.2011 w sprawie :
zmian w planie wydatków budżetu na rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:33:13.
Zarządzenie Nr 68 z dnia 28.12.2011 w sprawie :
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:32:25.
Zarządzenie Nr 67 z dnia 27.12.2011 w sprawie :
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:31:23.
Zarządzenie Nr 66 z dnia 27.12.2011 w sprawie :
powołania komisji odbioru końcowego "Czyszczenia
kolektora sanitranego DN300 i strudni betonowych"
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:30:31.
Zarządzenie nr 65 z dnia 30.11.2011 w sprawie :
zmian w planie wydatków budżetu na rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:29:11.
Zarządzenie Nr 64 z dnia 24.11.2011 w sprawie :
uzupełnienia składu Zespołu
Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:28:17.
Zarządzenie Nr 63 z dnia 17.11.2011 w sprawie :
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:27:00.
Zarządzenie Nr 62 z dnia 17.11.2011 w sprawie :
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:25:37.
Zarządzenie Nr 61 z dnia 15 listopada 2011r. w
sprawie: przedstawienia projektu uchwały
budżetowej gminy na 2012r. oraz projektu uchwały
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2012-2017r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:24:43 | Data modyfikacji: 2014-03-04 10:54:55.
Zarządzenie Nr 60 z dnia 31.10.2011 w sprawie :
zmian w planie wydatków budżetu na rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:21:40.
Zarządzenie Nr 59 z dnia 13.11.2011 w sprawie :
przyznania nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji
Narodowej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:20:42.
Zarządzenie Nr 58 z dnia 12.10.2011 w sprawie :
powołania komisji opiniującej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:19:39.
Zarządzenie Nr 57 z dnia 07.10.2011 w sprawie :
powołania komisji odbioru końcowego budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:16:07 | Data modyfikacji: 2012-05-16 11:16:36.
Zarządzenie Nr 56 z dnia 07.10.2011 w sprawie :
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:13:28 | Data modyfikacji: 2012-05-16 11:15:00.
Zarządzenie Nr 55 z dnia 07.10.2011 w sprawie :
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:12:33.
Zarządzenie Nr 54 z dnia 30.09.2011 w sprawie :
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
procedury o udzielenia zamówienia publicznego o
wartości poniżej 14.000 EURO
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:11:31.
Zarządzenie Nr 53 z dnia 30.09.2011 w sprawie :
powołania komisji odbioru końcowego "Przebudowy
drogi gminnej w Woli Owadowskiej"
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:09:38.
Zarządzenie Nr 52 z dnia 30.09.2011 w sprawie :
zmian w planie wydatków budżetu na rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:07:21.
Zarządzenie Nr 51 z dnia 30.09.2011 w sprawie :
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 11:01:39 | Data modyfikacji: 2012-05-16 11:04:07.
Zarządzenie Nr 50 z dnia 30.09.2011 w sprawie :
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:59:53.
Zarządzenie Nr 49 z dnia 28.09.2011 w sprawie :
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:58:29.
Zarządzenie Nr 48 z dnia 19.09.2011 w sprawie :
powołania obwodowych komisji wyborczych
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:57:06 | Data modyfikacji: 2012-05-16 11:02:18.
Zarządzenie Nr 47 z dnia 31.08.2011 w sprawie :
wprowadzenia zasad kontorli zarządczej w
Urzędzie gminy w Jastrzębi
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:55:50.
Zarządzenie Nr 46 z dnia 31.08.2011 w sprawie :
wzynaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów
głosowania korespondencyjnego
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:52:56.
Zarządzenie Nr 45 z dnia 25.08.2011 w sprawie :
powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:51:17.
Zarządzenie Nr 44 z dnia 25.08.2011 w sprawie :
przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na
podstawie mianowania do innej szkoły
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:49:43.
Zarządzenie Nr 43 z dnia 25.08.2011 w sprawie :
przedłozenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:48:17.
Zarządzenie Nr 42 z dnia 12.08.2011 w sprawie :
wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:45:18.
Zarządzenie Nr 41 z dnia 25.07.2011 w sprawie :
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
procedury o udzielenie zamówienia publicznego
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:43:59.
Zarządzenie Nr 40 z dnia 25.07.2011 w spraie :
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:42:05.
Zarządzenie Nr 39 z dnia 25.07.2011 w sprawie :
zmian w planie wydatków budżetu na rok 2011 -
przeniesienie z rezerwy budżetowej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:41:02.
Zarządzenie Nr 38 z dnia 25.07.2011 w sprawie :
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:39:59.
Zarządzenie Nr 37 z dnia 20.07.2011 w sprawie :
powołania komisji egzaminacyjnej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:38:58.
Zarządzenie Nr 36 z dnia 20.07.2011 w spraiw :
powołania komisji egzaminacyjnej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:38:10.
Zarządzenie Nr 35 z dnia 20.07.2011 w sprawie :
powołania komisji egzaminacyjnej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:37:10.
Zarządzenie Nr 34 z dnia 20.07.2011 w sprawie :
powołania komisji egzaminacyjnej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:36:07.
Zarządzenie Nr 33 z dnia 30.06.2011 w sprawie :
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2011-2017
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:35:07.
Zarządzenie Nr 32 z dnia 30.06.2011 w sprawie:
zmian w planie wydatków budżetu na rok 2011 -
przeniesienie z rezerwy zarządzenie kryzysowe
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:33:36.
Zarządzenie Nr 31 z dnia 30.06.2011 w sprawie :
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:32:09.
Zarządzenie Nr 30 z dnia 30.06.2011 w sprawie :
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:30:26.
Zarządzenie Nr 29 z dnia 20.06.2011 w sprawie :
powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia
konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli
Goryńskiej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:29:29.
Zarządzenie Nr 28 z dnia 02.06.2011 w sprawie :
opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania
Gminy Jastrzębia w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:28:12.
Zarządzenie Nr 27 z dnia 30.05.2011 w sprawie :
powołania komisji konkursowej na zorganizowanie w
okresie wakacji letnich kolonii
socjoterapeutycznych
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:26:42.
Zarządzenie Nr 26 z dnia 30.05.2011 w sprawie :
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:25:31.
Zarządzenie Nr 25 z dnia 30.05.2011 w sprawie :
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:23:57.
Zarządzenie Nr 24 z dnia 30.05.2011 w sprawie :
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2011-2017
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:22:48.
Zarządzenie Nr 23 z dnia 25.05.2011 w sprawie :
sprawdzenia działania systemu alarmowania i
szkolenia ludności na terenie gminy
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:21:34.
Zarządzenie Nr 22 z dnia 12.05.2011 w sprawie :
powołania komisji ds. przygotowania do
zniszczenia dokumentów z wyborów do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:19:41.
Zarządzenie Nr 21 z dnia 28.04.2011 w sprawie :
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Jastrzębi
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:18:19 | Data modyfikacji: 2014-04-29 12:41:04.
Zarządzenie Nr 20 z dnia 27.04.2011 w sprawie :
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:16:51.
Zarządzenie Nr 19 z dnia 27.04.2011 w sprawie :
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2011-2017
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:14:25.
Zarządzenie Nr 18 z dnia 04.04.2011 w sprawie :
powołania komisji do dokonania przeglądu
dokumentacji niejawnych oznaczonej klauzulą
"zastrzeżona" i "poufne" w gminie Jastrzębia
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:12:32.
Zarządzenie Nr 17 z dnia 31.03.2011 w sprawie :
zmian do planu finansowego z zakresu administracji
rządowej
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:10:17.
Zarządzenie Nr 16 z dnia 31.03.2011 w sprawie :
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2011
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:09:04.
Zarządzenie Nr 15 z dnia 31.03.2011 w sprawie :
zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2011-2017
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:07:20 | Data modyfikacji: 2012-05-16 10:10:44.
Zarządzenie Nr 14 z dnia 30.03.2011 w sprawie :
przedłożenia sprawozdania finansowego
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:04:57.
Zarządzenie Nr 13 z dnia 24.03.2011 w sprawie :
Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:00:46 | Data modyfikacji: 2012-05-16 10:05:18.
Zarządzenie Nr 12 z dnia 18.03.2011 w sprawie :
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-16 09:54:48 | Data modyfikacji: 2012-05-16 09:56:05.
Zarządzenie Nr 11 z dnia 16.03.2011r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej oraz trybu jej
pracy.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 10:19:30.
Zarządzenie Nr 10 z dnia 07.03.2011r. w sprawie:
powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 10:18:04.
Zarządzenie Nr 9 z dnia 03.03.2011r. w sprawie:
zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa
w Dąbrowie Jastrzębskiej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 10:15:02.
Zarządzenie Nr 8 z dnia 28.02.2011r. w sprawie:
wytycznych Wójta Gminy i planu zasadniczych
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na
2011r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 10:12:19.
Zarządzenie Nr 7 z dnia 14.02.2011r. w sprawie:
przesyłek nie otwieranych przez punkt
kancelaryjny.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 10:09:37.
Zarządzenie Nr 6 z dnia 14.02.2011r. w sprawie:
wyznaczenia koordynatora czynności
kancelaryjnych.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 10:08:24.
Zarządzenie Nr 5 z dnia 14.02.2011r. w sprawie:
podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania
spraw.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 10:07:16.
Zarządzenie Nr 4 z dnia 14.02.2011 w sprawie
wprowadzenia kodeksu etyki pracowników UG
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-23 11:29:17.
Zarządzenie Nr 3 z dnia 14.02.2011r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego w zakresie "upowszechniania
kultury fizycznej i sportu" w 2011r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 10:05:52 | Data modyfikacji: 2014-03-04 13:19:53.
Zarządzenie Nr 2 z dnia 03.02.2011r. w sprawie:
zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 10:03:55 | Data modyfikacji: 2014-03-04 13:19:38.
Zarządzenie Nr 1 z dnia 14.01.2011r. w sprawie:
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 10:02:24 | Data modyfikacji: 2014-03-04 13:19:27.
Data wprowadzenia: 2011-03-17 10:02:24
Data modyfikacji: 2014-03-04 13:19:27
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński