ROK 2013

``
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 370826 - 2013 data zamieszczenia: 12.09.2013
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia działka nr 966/3, 1056/1, 1056/2.

Termin składania ofert:

27.09.2013r. godzina 10:00
Wynik Postępowania:

Postępowanie unieważniono

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do specyfikacji

Wyjaśnienia do SIWZ

Wzór umowy

Organizacja ruchu 1

Organizacja ruchu 2

Unieważnienie postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-12 13:41:42 | Data modyfikacji: 2013-11-08 11:55:29.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 357004 - 2013 data zamieszczenia: 04.09.2013
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Udzielenie i obsługa długoterminowy kredyt na finansowanie planowego deficytu budżetowego w kwocie 800.000 zł słownie złotych: osiemset tysięcy złotych. Kredyt przeznaczony będzie na dofinansowanie zadania inwestycyjne o nazwie - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach numer ewidencyjny 936 i 813/1 

Termin składania ofert:

13.09.2013r. godzina 09.45
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączonych dokumentach

Załączniki do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-04 10:50:10.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 150623  - 2013 data zamieszczenia: 25.07.2013
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Urządzenie placu w centrum Jastrzębi

 

Termin składania ofert:

09.08.2013r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączonych dokumentach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Część architektoniczna

Część elektryczna

Część drogowa

Ogłoszenie wyników postępowania

Zobacz pełną treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-07-25 15:25:14 | Data modyfikacji: 2013-08-20 07:33:22.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 295918 - 2013 data zamieszczenia: 25.07.2013
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia

 

Termin składania ofert:

09.08.2013r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączonych dokumentach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Bartodzieje

Dokumentacja Kozłów

Dokumentacja Mąkosy Stare

Dokumentacja Owadów

Dokumentacja Lesiów

Ogłoszenie wyników postępowania

Zobacz pełną treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-07-25 13:57:57 | Data modyfikacji: 2013-08-20 07:26:45.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 185060 - 2013 data zamieszczenia: 10.05.2013
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Jastrzębia

Termin składania ofert:

22.05.2013r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączonych dokumentach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr 12 do SIWZ

Załącznik Nr 13 do SIWZ

Załączniki do SIWZ do edycji [plik spakowany ZIP]

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:50:04 | Data modyfikacji: 2013-06-11 09:47:11.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 14-dniowych nad morzem lub nad jeziorami w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia. Maksymalna wysokość dotacji: 30 000 zł.


Przedłużenie terminu składania ofert


 


Wójt Gminy Jastrzębia informuje, iż zostaje wydłużony termin składania ofert w postępowaniu na Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 14-dniowych nad morzem lub nad jeziorami w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia.


nowy termin składania ofert to 27 maja 2013 roku godz. 9.55


treść postępowania znajduje się w zakładce „Przetagi”


Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Gminy Jastrzębia, pok. nr 1 (sala konferencyjna) w dniu 27 maja 2013r. o godz. 10.00. Wybór ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.


 

Wynik Postępowania

 zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-11 12:42:08 | Data modyfikacji: 2013-05-17 08:56:45.
zaproszenia do złożenia oferty cenowej w
postępowaniu: Dostawa, instalacja i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 zobacz pełną treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-03-14 11:55:26.
``
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 69462 - 2013 data zamieszczenia: 19.02.2013
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia

 

Termin składania ofert:

12.03.2013r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Postępowanie unieważniono

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Inwentaryzacja sieci Cz. 1

inwentaryzacja_sieci_cz.2.pdf

Orientacja

Przedmiar robót

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Unieważnienie postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-02-19 12:26:40 | Data modyfikacji: 2013-04-02 12:00:47.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 59430 - 2013 data zamieszczenia: 13.02.2013
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi na działkach o numerze ewidencyjnym 936 i 813/1

Termin składania ofert:

11.03.2013r. godzina 9.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Załącznik Nr 8 - dokumentacja (plik spakowany RAR 25 MB)

Wyjaśnienia Nr 1 do postępowania przetargowego

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-02-13 12:07:50 | Data modyfikacji: 2013-03-19 11:32:18.

Wójt Gminy Jastrzębia


ogłasza nabór ofert na wykonanie zadania w zakresie


wspierania rozwoju sportu przez Gminę Jastrzębia na rok 2013.


....................................................................


Termin składania ofert: 22 lutego 2013r. godz. 12.00

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-02-12 12:37:09.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 51960 - 2013;  data zamieszczenia: 07.02.2013
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych.

Termin składania ofert:

25.02.2013r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta

Przedmiar

Opis

Rysunki

Wynik Postępowania Przetargowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-02-07 12:20:11 | Data modyfikacji: 2013-02-28 09:16:32.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 51540 - 2013;  data zamieszczenia: 07.02.2013
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 Likwidacja barier architektonicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie..

Termin składania ofert:

25.02.2013r. godzina 10.00
Wynik Postępowania:

Wynik Postępowania w załączeniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta

Opis

Przedmiar

Rysunki

Wynik Postępowania Przetargowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-02-07 10:23:09 | Data modyfikacji: 2013-02-28 09:17:57.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego


O wartości cenowej nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO na:


"Konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jastrzębia"

 Zobacz pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-02-06 14:11:24.
````

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu do pracy w projekcie pod nazwą: „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 7 Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-01-16 08:51:36 | Data modyfikacji: 2013-01-30 10:27:24.
WYNIKI NABORU
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – Pracownik Socjalny do projektu pn: „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Jastrzębia, 30.01.2013r.

 informacja o wynikach naboru pracownik socjalny.doc

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-01-30 10:10:42 | Data modyfikacji: 2013-01-30 10:14:47.
Data wprowadzenia: 2013-01-30 10:10:42
Data modyfikacji: 2013-01-30 10:14:47
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński