Akty prawne

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011.21.112 z poź. zm.).


2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.


3. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.


4. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.


5. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Zgłoszenie zamiary głosowania korespondencyjnego przez wyborce niepełnosprawnego.

 

8. Informacja Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 19 marca 2014 r.w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Treść aktów prawnych dostępna na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl

_______________________________________________________________________________


Wnioski o dopisanie do spisu wyborców i wydanie zaświadczenia

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez niego obwodzie głosowania

Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy jego stałego zamieszkania. W tym celu powinien on złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do urzędu gminy.
Wniosek składa się najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.
We wniosku należy podać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
- adres zamieszkania.
W godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 48 320-20-97, 48 384-04-05 można uzyskać więcej informacji.


1. Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców.

2. Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców.

3. Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców (dla żołnierzy i policjantów).

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

W związku ze zbliżającymi się wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego – działając na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) – zawiadamiam, że:
Wyborcy:
- przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów,
- nigdzie nie zamieszkali, a przebywający czasowo na terenie gminy
mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w terminie do dnia 20 maja 2014 r.
Wyborcy niepełnosprawni:
- w terminie do dnia 05 maja 2014 r. mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailla'e;
- w terminie do dnia 12 maja 2014 r.:
- mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejscu stałego zamieszkania;
- mogą zgłosić zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailla'e.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci w jednostkach skoszarowanych – w terminie od 04.05.2014 r. do 12.05.2014 r. mogą składać wnioski o dopisanie do wybranego przez siebie spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę.
Wnioski, o których mowa powyżej należy składać w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, Jastrzębia 110 – Ewidencja Ludności w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7.30-16.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-15.00 Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej: bip.jastrzebia.pl w zakładce „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 ”

Jednocześnie zawiadamiam, że na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów urząd gminy, który sporządził spis, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie może być odebrane za pokwitowaniem, osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL osoby, której zaświadczenie dotyczy.
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Jastrzębi w godzinach pracy Urzędu. Termin wydawania zaświadczeń upływa 23.05.2014 r. o godz.15.00.
Spis wyborców będzie udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Jastrzębi – Ewidencja Ludności w godzinach pracy Urzędu w terminie od dnia 06.05.2014 r. do dnia 16.05.2014r.
W terminie do dnia 15 maja 2014 r. można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do Urzędzie Gminy w Jastrzębi – Ewidencja Ludności.

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-26 11:06:48 | Data modyfikacji: 2014-04-23 10:41:36.

Zobacz:
 Akty prawne .  Informacje, Obwieszczenia i Zarządzenia . 
Data wprowadzenia: 2014-03-26 11:06:48
Data modyfikacji: 2014-04-23 10:41:36
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński