Sprawozdania za III kwartał 2018

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:00:32.
Uchwała Nr Ra.327.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
10 września 2018r. w sprawie: opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Jastrzębia
Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze roku 2018, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o
przebiegu realizacji planu finansowego instytucji
kultury.
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:04:36.
Sprawozdania za II kwartał 2018

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2018-07-23 08:47:29.
Uchwała Nr Ra.254.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 czerwca 2018 r. w sprawie przedłożenia opinii
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Jastrzębia w sprawie udzielenia Wójtowi
absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:46:28 | Data modyfikacji: 2018-06-12 12:52:09.
Uchwała Nr Ra.166.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2018-04-26 13:43:38 | Data modyfikacji: 2018-04-26 13:45:56.
Sprawozdania za I kwartał 2018

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:30:18.
Sprawozdania za rok 2017

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełnające o stanie zobowiązań według tutułów dłużnych

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-27S sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:14:40.
Uchwała Nr Ra.12.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę
Jastrzębia kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-19 11:12:07.
Uchwała Nr Ra.11.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o mozliwości
sfinansowania przez Gminę Jastrzębia planowanego
w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-19 10:41:59.
Uchwała Nr Ra.421.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 listopada 2017 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:22:03.
Uchwała Nr Ra.420.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 listopada 2017 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:20:12.
Zarządzenie nr 99/2017 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie
przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały
budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:14:28 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:16:50.
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017
roku oraz statystycznej liczbie uczniów
 zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:51:51 | Data modyfikacji: 2017-11-07 12:53:06.
Sprawozdania za III kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2017 - Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017- Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych- Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Rb-NDS

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-10-24 08:18:52 | Data modyfikacji: 2017-10-24 08:35:11.
Uchwała Nr Ra.351.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 września 2017 r. w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Jastrzębia
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze roku 2017, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o
przebiegu realizacji planu finansowego instytucji
kultury.
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-09-15 08:57:11.
Sprawozdania za II kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 - Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017- Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych- Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Rb-NDS

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-07-24 10:57:46.
Uchwała Nr Ra.263.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
5 czerwca 2017r. w sprawie: opinii o
przedłużonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy w Jastrzębi w sprawie udzielenia Wójtowi
absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016.
 Zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-06-09 13:44:07.
Uchwała Nr Ra.184.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
25 kwietnia 2017 roku w sprawie: opinii o
możliwości spłaty pożyczki przez Gminę
Jastrzębia
 Zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-05-10 11:59:47 | Data modyfikacji: 2017-05-10 12:07:17.
Sprawozdania za I kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-04-27 08:38:35.
Uchwała Nr Ra.125.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
31 marca 2017 r. w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 13:11:23.
Sprawozdanie za 2016 rok

Sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Roczne sprawozdanie uzupełnające o stanie zobowiązań według tutułów dłużnych

kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych

 sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2017-03-02 11:29:08 | Data modyfikacji: 2017-03-02 11:45:15.
Uchwała nr Ra.19.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 stycznia 2017 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-01-16 08:17:58.
Uchwała nr Ra.20.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 stycznia 2017 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-01-16 08:03:13.
Uchwała w sprawie opinii RIO o projekcie Uchwały
Budżetowej na rok 2017.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:06:08.
Uchwała w sprawie opinii RIO o projekcie uchwały
o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:03:35.
Sprawozdania za III kwartał 2016 roku

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 08:24:21 | Data modyfikacji: 2016-10-21 08:35:08.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie opinii o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2016 r. kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
przebiegu realizacji planu finansowego instytucji
kultury
 Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:52:56.
Sprawozdania za II kwartał 2016 r.

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 08:36:54 | Data modyfikacji: 2016-07-25 09:13:01.
Sprawozdania za I kwartał 2016 r.

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-04-22 13:14:38 | Data modyfikacji: 2016-04-22 13:16:14.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Jastrzębia za 2015 r.

chwała RIO w sparwie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015

 Zobacz pełną treść sprawozdania

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:53:41 | Data modyfikacji: 2016-05-06 12:28:37.
Sprawozdania za rok 2015

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-PDP

Rb-ST

Rb-UZ

Rb-Z

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:03:29 | Data modyfikacji: 2016-03-03 13:21:37.
Uchwała budżetowa na rok 2016
 Zobacz pełna treść

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-02-29 15:23:25 | Data modyfikacji: 2016-02-29 15:24:44.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej przez Gminę kwoty długu w latach
objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-25 08:34:41.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie: opinii oprzedłożonym przez
Wójta Gminy Jastrzębia projekcie uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 - 2019
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:18:49 | Data modyfikacji: 2015-12-14 12:19:33.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez
Wójta projekcie uchwały budżetowej na rok 2016
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:15:31.
Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2015r. Radzie Gminy
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zobacz treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-04 10:43:37.
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy
Jastrzębia sprawozdaniu z wykonania budżetu za
rok 2014.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-07 13:35:40.
Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 25 marca 2015r. w
sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za rok 2014

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:02:40.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania planowanego
przez gminę w uchwale budżetowej deficytu.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-27 09:24:28.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
opinii o planowanej przez gminę kwocie długu w
latach obiętych wieloletnią prognozą
finansową.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-27 09:20:23.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
 Zobacz treśc dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 13:01:49.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej gminy na 2015r.
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 12:59:15.
Projekt budżetu Gminy na rok 2015

zobacz dokument [25MB]

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 12:55:53.
Data wprowadzenia: 2015-01-12 12:55:53
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński