Rok 2015

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzone są konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.


Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5 ust.5 ustawy w o działalności pożytku publicznego oraz uchwały Nr XV/71/2012r. z dnia 04 kwietnia 2012r. Rady Gminy Jastrzębia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego.


Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 9 listopada 2015r. do 17 listopada 2015r. W tym czasie na stronie internetowej zostanie udostępniony przedmiotowy projekt uchwały.


Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na przesłaniu opinii przez organizacje pożytku publicznego, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Jastrzębi: urzad@jastrzebia.plUwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail, w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.


Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych, w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.


 Propozycja programu ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-10 11:00:21 | Data modyfikacji: 2015-11-10 11:00:57.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ TURYSTYKA I
KRAJOZNAWSTO NA ROK 2015

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Zaproszenie do pracy w komisji

Formularz zgłoszenia do prac w komisji ...

Zarządzenie Wójta Gminy Jastrzębia

Wynik postępowania

 Zobacz treść ogłoszenia o konkursie .....

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:12:25 | Data modyfikacji: 2015-08-18 09:24:16.

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych z zakresu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Turystyka i Krajoznawstwo w 2015r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac w Komisji

Zarządzenie Nr 50/2015

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz treść ogłoszenia o konkursie

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-07-16 11:47:52 | Data modyfikacji: 2015-07-18 10:03:37.

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych z zakresu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Turystyka i Krajoznawstwo w 2015r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-15 12:20:15 | Data modyfikacji: 2015-07-16 11:51:01.
Zaproszenie do udziału w pracy Komisji
Konkursowej

Wójt Gminy Jastrzębia informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( Dz.U. z 2004r. poz. 1118 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy Jastrzębia w 2015r.

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-17 07:33:27 | Data modyfikacji: 2015-07-16 11:50:52.

Wójt Gminy Jastrzębia


Ogłasza Nabór ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Gminę Jastrzębia w 2015r.

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-03-31 14:05:28 | Data modyfikacji: 2015-07-16 11:50:43.
Data wprowadzenia: 2015-03-31 14:05:28
Data modyfikacji: 2015-07-16 11:50:43
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński