Rok 2016

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY i URZĘDU GMINY

Ogłoszenie

Zobacz pełną treść rozstrzygnięcia

Roztrzygnięcie przetargu

 SIWZ i ZAŁĄCZNIKI

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-10-07 19:55:10 | Data modyfikacji: 2016-10-17 15:30:05.
Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Wolska
Dąbrowa

Rozstrzygnięcie przetargu

 Dokumentacja przetargowa

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:58:33 | Data modyfikacji: 2016-10-31 12:53:53.
Remont odcinków kanalizacji sanitarnej metodą
bezwykopową w miejscowości Jastrzębia, gmina
Jastrzębia - przy użyciu technologii rękawa"

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienia do SIWZ

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Dokumentacja przetargowa

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-09-27 07:28:16 | Data modyfikacji: 2016-10-19 11:10:13.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP ENERGII
ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW NA TERENIE GMIN
JASTRZĘBIA I MIRÓW

Załączniki

SIWZ_zakupenergii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wyjaśnienia do SIWZ

Roztrzygnięcie przetargu

 

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-09-15 15:04:00 | Data modyfikacji: 2016-09-15 17:11:44.
Przetarg nieograniczony przebudowa drogi gruntowej
w miejscowości Wolska Dąbrowa

Unieważnienie przetargu

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Grupa kapitałowa

Wykaz Wykonanych robót

Wykaz osób

Wzór umowy

Dokumentacja

Specyfikacja robót

Przedmiar

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-09-08 14:12:32 | Data modyfikacji: 2016-09-08 14:21:14.
Zapytanie ofertowe rozbudowa szkoły w Kozłowie

Architektura i konstrukcja - balustrady

Architektura i konstrukcja - dachy

Architektura i konstrukcja - kolor elewacji

Architektura i konstrukcja - elewacje

Architektura i konstrukcja - fundamenty

Architektura i konstrukcja - stropodach

Architektura i konstrukcja -stropodach

Architektura i konstrukcja - obliczenia konstr.

Architektura i konstrukcja - okna drzwi

Architektura i konstrukcja - opis arch. - konstr.

Architektura i konstrukcja - opis zagospodarowanie

Architektura i konstrukcja - osłona grzejnika

Architektura i konstrukcja - parter

Architektura i konstrukcja - przekroje

Architektura i konstrukcja - szambo opis

Architektura i konstrukcja - szambo

Architektura i konstrukcja - więźba dachu

Instalacje elektryczne i teletechniczne - Hol 02

Architektura i konstrukcja - zagospodarowanie

Instalacje elektryczne i teletechniczne - korytarz 03

Instalacje elektryczne i teletechniczne - Świetlica 07

Instalacje elektryczne i teletechniczne - rys. - E1 Instalacje elektryczne, plan sytuacyjny

Instalacje elektryczne i teletechniczne - rys. E2 Instalacje elektryczne, rzut parteru

Instalacje elektryczne i teletechniczne - rys. - E3 Instalacje elektryczne, rzut poddasza i dachu

Instalacje elektryczne i teletechniczne - rys. - E4 Instalacje elektryczne, schemat zasilania

Instalacje elektryczne i teletechniczne - rys. - E5 Instalacje teletechniczne, schematy ideowe

Instalacje sanitarne - KOZW_I~1

Instalacje sanitarne - KOZW_R~1

Instalacje sanitarne - KOZW_R~2

Instalacje sanitarne - KOZW_R~3

Instalacje sanitarne - KOZW_R~4

Instalacje sanitarne - KOZW_R2

Przedmiar instalacje sanitarne

Przedmiar roboty budowlane

Przedmiar robót instalacje elektryczne i teletechniczne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

 Zobacz pełną treść zapytania

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-27 08:21:33 | Data modyfikacji: 2016-07-27 08:46:07.
Przetarg na modernizację drogi gminnej (dz. nr
ewid. 509) w miejscowości Dąbrowa Kozłowska

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

Zał. Nr 7

Zał. Nr 8

Zał. Nr 9

Zał. Nr 10

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 SIWZ

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-13 15:48:19 | Data modyfikacji: 2016-08-09 09:54:03.
Przetarg nieograniczony przebudowa boiska
sportowego przy szkole w Woli Goryńskiej

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Przedmiar

Rys. 1 LOKALIZACJA

Rys. 2 SYTUACJA

Rys. 3a PRZEKRÓJ 1

Rys. 3b Przekrój 2

Rys. 4 BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ

Rys. 5 PIŁKOCHWYT

Rys. 6 ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW BOISKA

Rys. 7 PLANY SYTUACYJNE BOISK

Rys. 8 SCHEMAT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Rys. 9 SCHEMAT FUNDAMENTÓW

STRONA TYTUŁOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

oGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 SIWZ

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:14:50 | Data modyfikacji: 2016-07-29 08:23:32.
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk i
unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Jastrzębia wraz z odbiorem odpadów
z Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Jastrzębi"

Ogłoszenie o zamówieniu

Roztrzygnięcie przetargu

 SIWZ

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 15:02:13.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kol. Lesiów - II etap

Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ

Dokumentacja techniczna

Wyjaśnienia do SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja o udzieleniu zamówienia

  SIWZ

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-31 14:34:54 | Data modyfikacji: 2016-06-30 12:30:07.
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy
Jastrzębia

SIWZ

Rozstrzygnięcie przetargu

Informacja o udzieleniu zamówienia

 ogloszenie.doc

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-10 07:57:13 | Data modyfikacji: 2016-06-30 12:28:54.
ZAPYTANIE OFERTOWE - REMONT HYDROFORNII W WOLI
GORYŃSKIEJ
 Zobacz pełną treść zapytania

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-04-29 15:00:12.
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy
Jastrzębia w miejscowościach: Zadanie nr 1 -
Bartodzieje, Zadanie nr 2 - Wojciechów, Zadanie
nr 3 - Wola Goryńska-Goryń, Zadanie nr 4 -
Owadów, Zadanie nr 5 - Wola Goryńska

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienia do SIWZ

Rozstrzygnięcie przetargu

 SIWZ

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-04-14 14:40:01.
Numer ogłoszenia: 57704 - 2016; data
zamieszczenia: 15.03.2016 Postępowanie:
,,Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Jastrzębia” Termin
składania ofert: 24.03.2016 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia p. 8

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-15 13:04:07 | Data modyfikacji: 2016-03-31 09:06:33.
Numer ogłoszenia: 57604-2016; data zamieszczenia:
15.03.2016 Postępowanie: ,,Usługi w zakresie
bieżącego utrzymania dróg będących w
zarządzie Zamawiającego” Termin składania
ofert: 30.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd
Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631
Jastrzębia p. 8.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-15 12:49:33 | Data modyfikacji: 2016-03-15 12:58:14.
Data wprowadzenia: 2016-03-15 12:49:33
Data modyfikacji: 2016-03-15 12:58:14
Opublikowane przez: Konrad Borowski