2018 rok

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA
REALIZACJI ZADAŃ PN: 1) ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASTRZĘBI, 2)
ADAPTACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASTRZĘBI NA
SALĘ WIDOWISKOWO-KONCERTOWĄ WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU, 3) PRZEBUDOWA I
WYPOSAŻENIE BUDYNKU ŚWIETLICY wIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOŚCI MĄKOSY STARE NA POTRZEBY KLUBU
SENIOR+

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:49:39.
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ
REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
„PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MĄKOSY STARE NA
POTRZEBY KLUBU SENIOR+”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-01-22 15:57:49.
WYKONANIE EWIDENCJI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE
GMINY JASTRZĘBIA

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-02-09 15:26:18.
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów
regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych
pod pas drogowy drogi gminnej nr 3434003
Lesiów-Kolonia Lesiów do drogi 34506 (obecnie
1715W) na długości ok. 2500 m.
 Zobacz treść

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 09:50:10 | Data modyfikacji: 2018-03-02 09:52:46.
PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO W
ZWIĄZKU Z REALIZACJĄZADANIA PN. „ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA”

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz usług

Załącznik nr 3 – wykaz osób

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 5 – projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-05-08 16:40:46 | Data modyfikacji: 2018-05-08 16:48:14.
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY JASTRZĘBIA - 2018 ROK

Treść zapytania ofertowego RI.271.1.14.2018

Poprawiony załącznik nr 3

Protokół z wykonania czynności dotyczących zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 30 000 euro

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:25:17.
WYMIANA HYDRANTÓW NADZIEMNYCH I PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W KOLIZJI ZE ZJAZDAMI
DROGI W LESIOWIE

Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr 1

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-05-23 15:15:52.
Data wprowadzenia: 2018-05-23 15:15:52
Opublikowane przez: Przemysław Kępas