Rok 2018

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY
JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018-OJS027-058389-pl opubl. dnia 08.02.2018 r. w Dz.U.U.E

SIWZ

Załącznik Nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia dla instalacji kolektorów słonecznych

Załącznik Nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia dla instalacji fotowoltaicznych

Załącznik Nr 1c - Opis przedmiotu zamówienia dla kotów na biomasę

Załącznik Nr 1d - Opis przedmiotu zamówienia dla pomp ciepła do c.w.u.

Załącznik Nr 2a - Projekt umowy - dla części 1 zamówienia (kolektory słoneczne)

Załącznik Nr 2b - Projekt umowy - dla części 2 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne)

Załącznik Nr 2c - Projekt umowy - dla części 3 zamówienia (kotły na biomasę)

Załącznik Nr 2d - Projekt umowy - dla części 4 zamówienia (pompy ciepła)

Załącznik Nr 3 - Wzór Formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie.pdf (poglądowo)

Załącznik Nr 4a - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie eESPD

Załącznik Nr 5 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwa

Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu dostaw - składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy

Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy

Sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji dnia 19.03.2018r

Zmiana SIWZ z dnia 19.03.2018r

Sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji dnia 20.03.2018r

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana treści SIWZ z dnia 20.03.2018r.

SIWZ - po modyfikacji z dnia 20.03.2018 r.

Zal. Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy część 2 - fotowoltaika - po modyfikacji z dnia 20.03.2018 r.

Zal. Nr 2c do SIWZ - Projekt umowy - część 3 - po modyfikacji z dnia 20.03.2018 r.

Zal. Nr 2d do SIWZ - Projekt umowy - część 4 - po modyfikacji z dnia 20.03.2018 r.

Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - po modyfikacji z dnia 20.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 3 i 4 zamówienia

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-02-08 11:42:26.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LESIÓW W
RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1-7

Załącznik nr 8 - projekt budowlany

Załącznik nr 9 - STWiOR

Załącznik nr 10 - przedmiar robót

Załącznik nr 11 - kopia secyzji o pozwoleniu na budowę RI.271.2.2.2018

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Zmiana treści SIWZ 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-02-09 11:15:55.
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 9

Załącznik nr 10 - przedmiar robót

Załącznik nr 11 - STWiOR

Załącznik nr 12 - kosztorys ofertowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-04-16 19:07:05.
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH
KOLONIA LESIÓW, WOLSKA DĄBROWA, BARTODZIEJE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-04-18 18:39:51 | Data modyfikacji: 2018-04-18 19:51:17.
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE (ODZYSK I
UNIESZKODLIWIANIE) ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA
TERENIE GMINY JASTRZĘBIA WRAZ Z ODBIOREM ODPADÓW
Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W JASTRZĘBI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 7

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 13:34:04.
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 9

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Załącznik nr 11 - STWiOR

Załącznik nr 12 - Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2018-04-30 15:03:46.
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W GMINIE
JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 11 – Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-05-25 17:43:43 | Data modyfikacji: 2018-05-25 17:44:19.
Data wprowadzenia: 2018-05-25 17:43:43
Data modyfikacji: 2018-05-25 17:44:19
Opublikowane przez: Przemysław Kępas