Kadencja 2018-2023

I Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 19.11.2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dn. 05.11.2018 r.

 Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy Jastrzębia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 11:10:11 | Data modyfikacji: 2018-11-15 11:21:21.
II Sesja Rady Gminy Jastrzębia w dniu 26.11.2018
r.

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 26 listopada 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jastrzębia.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jastrzębia

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 09:50:40 | Data modyfikacji: 2018-11-21 10:07:13.
III Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 29.11.2018 r.

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 29.11.2018r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Jastrzębia w Stowarzyszeniu "Dziedzictwo i Rozwój" Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie obiżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2018-2022.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 09:54:28.
IV Sesja Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14.12.2018
r.

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 14.12.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2018-2022.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkladania na raty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jastrzębia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszc

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 10:35:25.
V Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 28.12.2018 r.

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Jastrzębia - 28.12.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/117/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadania polegającego na organizacji przewozów komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 18 w granicach admistracyjnych Gminy Jastrzębia.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jastrzębia na lata 2018-2022.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 15:06:01.
VI Sesja Rady Gminy Jastrzębia 17.01.2019 rok

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Jastrzębia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Mąkosach Starych oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:56:54.
VII sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 17.01.2019
roku.
 zobacz zawiadomienie o sesji

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:14:11.
VIII Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 21.02.2019
r.

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 21.02.2019 r.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2019-2022.

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów przez wieś Owadów na odcinku dł. 586,72 m" oraz "Przebudowa drogi

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jastrzębia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopus

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jastrzębia.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi za 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 10:11:57.
Data wprowadzenia: 2019-02-15 10:11:57
Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska