Kadencja 2018-2023

I Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 19.11.2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dn. 05.11.2018 r.

 Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy Jastrzębia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 11:10:11 | Data modyfikacji: 2018-11-15 11:21:21.
II Sesja Rady Gminy Jastrzębia w dniu 26.11.2018
r.

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 26 listopada 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jastrzębia.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jastrzębia

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 09:50:40 | Data modyfikacji: 2018-11-21 10:07:13.
III Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 29.11.2018 r.

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 29.11.2018r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Jastrzębia w Stowarzyszeniu "Dziedzictwo i Rozwój" Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie obiżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2018-2022.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 09:54:28.
IV Sesja Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14.12.2018
r.

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 14.12.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2018-2022.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkladania na raty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jastrzębia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszc

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 10:35:25.
V Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 28.12.2018 r.

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Jastrzębia - 28.12.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/117/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadania polegającego na organizacji przewozów komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 18 w granicach admistracyjnych Gminy Jastrzębia.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jastrzębia na lata 2018-2022.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 15:06:01.
VI Sesja Rady Gminy Jastrzębia 17.01.2019 rok

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Jastrzębia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Mąkosach Starych oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:56:54.
VII sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 17.01.2019
roku.
 zobacz zawiadomienie o sesji

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:14:11.
VIII Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 21.02.2019
r.

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 21.02.2019 r.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2019-2022.

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów przez wieś Owadów na odcinku dł. 586,72 m" oraz "Przebudowa drogi

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jastrzębia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopus

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jastrzębia.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi za 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-15 10:11:57.
IX Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 27.02.2019 r.
 zobacz treść zawiadomienia o sesji

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-26 13:43:10.
X Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 25.03.2019 r.

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Jastrzębia

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2019-2022.

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/40/2019 Rady Gminy Jastrzębia w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/41/2019 Rady Gminy Jastrzębia w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Jastrzębia.

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Jastrzębia..

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2019 r.

Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020,

Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Jastrzębia.

Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jastrzębia na lata 2017-2020.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 07:48:57.
XI Sesja Rady Gminy Jastrzębia dnia 05.04.2019 r.

Zawiadomienie o sesji

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finsnowej Gminy Jastrzębia na lata 2019-2022.

Podjęcie uchwały w sprawie zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515 W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów".

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 5 kwietnia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-04-19 11:15:36 | Data modyfikacji: 2019-04-23 08:38:06.
XII Sesja Rady Gminy Jastrzębia dnia 25 kwietnia
2019 r.

Zawiadomienie o sesji

Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2019 r.

 

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-04-19 11:23:42.
XIII Sesja Rady Gminy Jastrzębia dnia 29.05.2019
r.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2019-2022

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Jastrzębia

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na la

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jastrzębia na 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w gminie Jastrzębia za 2018 rok

 zobacz zawiadomienie o sesji

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-22 09:29:58 | Data modyfikacji: 2019-05-22 10:17:14.
XIV Sesja Rady Gminy Jastrzębia dnia 17.06.2019
r.

Zawiadomienie o sesji

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jastrzębia za rok 2018

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jastrzębia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2019-2022

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi oraz przejęcia należności i zobowiązań, a także środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zakładoweg

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzębia dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania prz

 

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:52:22.
XV Sesja Rady Gminy Jastrzębia dnia 19.07.2019 r.

Zawiadomienie o sesji

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 lutego 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn "3509W Gulin - Wsola - Wojciechów - gmina Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew" oraz "3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2019 - 2022

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jastrzębia

Projekt uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szk

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrzębia

 

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:40:27.
XVI Sesja Rady Gminy Jastrzębia dnia 14.08.2019

Zawiadomienie o sesji

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/69/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 19 lipca 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów - gmina Jastrzębia, Jedlińsk".

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

 

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-12 13:23:21.
Data wprowadzenia: 2019-08-12 13:23:21
Opublikowane przez: Lidia Zawodnik