Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych w Systemie Monitoringu Wizyjnego na terach użyteczności publicznej w Jastrzębi

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119 z. 04.05.2016) informujemy, że:

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora


Administratorem danych osobowych w Systemie Monitoringu Wizyjnego jest Wójt Gminy Jastrzębia, adres: Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia, telefon: 48 384 05 05

System Monitoringu wizyjnego prowadzony jest w prawnie uzasadnionym celu Administratora, tj. zapewnienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników obiektów i miejsc publicznych, jak również ochrona mienia znajdującego się w zasobach Gminy.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@jastrzebia.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna


Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie upoważnione do tego służby np. Policja, prokuratura, sądy, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane zarejestrowane w systemie monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż 21 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu, nadpisaniu. Mogą być one przechowywane dłużej jedynie w przypadkach, kiedy jest to niezbędne do wykonania kopii wymaganych dla celów dowodowych w postępowaniach prowadzonych przez sąd lub policję.

Prawa podmiotów danych


Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
Z tych praw można skorzystać, składając wniosek do Administratora Danych Osobowych. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora Danych Osobowych oraz od celu ich przetwarzania.
Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Urzędu Gminy Jastrzębia lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres : rodo@jastrzebia.pl

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2018-05-30 07:29:45.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 07:29:45
Opublikowane przez: Konrad Borowski