Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia
19 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia
wyboru Przewodniczącego Radt Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:46:16.
Uchwała Nr II/2/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 15:59:40.
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 26 listopada 2018 r w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 16:02:09.
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 16:05:52.
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 16:07:31.
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia
ilości, liczebności, nazewnictwa i przedmiotu
działania stałych Komisji Rady Gminy
Jastrzębia.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:06:57.
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu, Finansów, Edukacji, Sportu oraz Spraw
Społecznych.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:09:18.
Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia
Rocznego programu współpracy gminy Jastrzębia z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:13:30 | Data modyfikacji: 2018-12-04 09:17:49.
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia
reprezentanta Gminy Jastrzębia w Stowarzyszeniu
"Dziedzictwo i Rozwój" Lokalnej Grupy Działania
w Zwoleniu.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:16:17.
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2019 rok.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:30:28.
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2019 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:34:09.
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:36:19.
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2018-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:39:16 | Data modyfikacji: 2018-12-04 09:50:08.
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2018 rok.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:45:31.
Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2018-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 07:52:40 | Data modyfikacji: 2018-12-19 10:25:35.
Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 07:56:10 | Data modyfikacji: 2018-12-19 10:27:27.
Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:01:12.
Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu
wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc
rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim programem rządowym
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:04:31.
Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w
ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:28:50.
Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji skarg, wniosków i petycji.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:32:37.
Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i
petycji.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:14:41.
Uchwała nr V/22/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata
2019-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:05:02 | Data modyfikacji: 2019-01-02 12:22:11.
Uchwała budżetowa Gminy Jastrzębia na rok 2019
nr V/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:37:39 | Data modyfikacji: 2018-12-31 14:42:09.
Uchwała nr V/24/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2018-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 09:05:52 | Data modyfikacji: 2019-01-02 09:07:15.
Uchwała Nr V/25/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:44:49 | Data modyfikacji: 2018-12-31 14:57:02.
Uchwała Nr V/26/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XXII/117/2016 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia
szczególowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zaspodorowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:55:29.
Uchwała Nr V/27/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia
Gminie Miasta Radom zadania polegającego na
organizacji przewozów komunikacji miejskiej na
linii komunikacyjnej Nr 18 w granicach
administracyjnych Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:01:41.
Uchwała Nr V/28/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Jastrzębia na lata 2018-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:05:21 | Data modyfikacji: 2018-12-31 15:23:03.
Uchwała Nr 29/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:06:56 | Data modyfikacji: 2018-12-31 15:19:29.
Uchwała Nr V/30/2018 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 28 grudnia 2018 r. z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wsparcia Rodziny na lata 2019-2021.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:08:53 | Data modyfikacji: 2018-12-31 15:16:28.
Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 12:13:07 | Data modyfikacji: 2019-01-18 13:00:29.
Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia
"Klubu Senior +" w Mąkosach Starych oraz
określenia zasad jego funkcjonowania i
odpłatności.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 12:17:04.
Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:05:51.
Uchwała nr VIII/34/2019 Rady Gminy w Jastrzębi w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jastrzębia na lata 2019-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:42:16 | Data modyfikacji: 2019-02-27 10:43:55.
Uchwała Nr VIII/35/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:12:11 | Data modyfikacji: 2019-02-22 13:13:52.
Uchwała Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację
zadań inwestycyjnych pn "Przebudowa drogi
powiatowej nr 3509W Gulin - Wsola - Wojciechów
przez wieś Owadów na odcinku dł. 586,72 m" oraz
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk-
Bartodzieje- Łukawa- Głowaczów.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:19:03.
Uchwała Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia
i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:23:29.
Uchwała Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i
rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Jastrzębia i jej jednostkom
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-22 13:30:09 | Data modyfikacji: 2019-02-22 14:06:29.
Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Jastrzębia.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-22 14:19:08.
Uchwała Nr IX/40/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:28:14.
Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 13:46:06.
Uchwała Nr X/42/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2019-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-27 11:09:57 | Data modyfikacji: 2019-03-27 11:11:55.
Uchwała Nr X/43/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-27 07:39:17.
Uchwała Nr X/44/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wniesienia
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2018 roku.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-27 07:46:31.
Uchwała Nr X/45/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr
IX/40/2019 Rady Gminy Jastrzębia w sprawie
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-27 07:51:31.
Uchwała Nr X/46/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiant uchwały Nr
IX/41/2019 Rady Gminy Jastrzębia w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpaami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:02:38.
Uchwała Nr X/47/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:04:53.
Uchwała Nr X/48/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest
Gmina Jastrzębia.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:09:15.
Uchwała Nr X/49/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jastrzębia na 2019 rok".
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:13:27.
Uchwała Nr XI/50/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2019-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-04-10 14:37:59 | Data modyfikacji: 2019-04-10 14:39:49.
Uchwała Nr XI/51/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zagwarantowania
środków finansowych na realizację zadania
inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi
powiatowej nr 3515 W Jedlińsk - Bartodzieje -
Łukawa - Głowaczów"
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:31:29.
Uchwała Nr XI/52/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia
Wójta Gminy Jastrzębia 2019 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:42:06.
Uchwała Nr XII/53/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wniesienia
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2019 roku
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-02 12:05:45.
Uchwała Nr XIII/54/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2019 - 2022
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:35:57 | Data modyfikacji: 2019-06-19 11:39:19.
Uchwała Nr XIII/55/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-19 12:43:45 | Data modyfikacji: 2019-06-19 12:54:24.
Uchwała Nr XIII/56/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i
szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których
zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-19 12:58:10.
Uchwała Nr XIII/57/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
IV/17/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14
grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-19 13:08:43.
Uchwała Nr XIII/58/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-19 13:13:49.
Uchwała Nr XIII/59/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jastrzębia na
2019 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-19 13:17:12.
Uchwała Nr XIV/60/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Jastrzębia za rok 2018
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 10:59:09.
Uchwała Nr XIV/61/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 11:04:17.
Uchwała Nr XIV/62/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Jastrzębia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 11:07:45.
Uchwała Nr XIV/63/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2019 - 2022
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 11:11:02 | Data modyfikacji: 2019-07-03 11:12:10.
Uchwała Nr XIV/64/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 11:17:11 | Data modyfikacji: 2019-07-03 11:22:05.
Uchwała Nr XIV/65/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum
im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 11:26:03.
Uchwała Nr XIV/66/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia
mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego
Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi
oraz przejęcia należności i zobowiązań, a
także środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunku zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w związku z wygaśnięciem z mocy
prawa
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 11:31:54 | Data modyfikacji: 2019-07-03 11:37:40.
Uchwała Nr XIV/67/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzębia
dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 11:43:14 | Data modyfikacji: 2019-07-03 11:46:39.
Uchwała Nr XV/68/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały
Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21
lutego 2019 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:07:06.
Uchwała Nr XV/69/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację
zadań inwestycyjnych pn "3509W Gulin - Wsola -
Wojciechów - gmina Jastrzębia, Jedlińsk,
Zakrzew" oraz "3515W Jedlińsk - Bartodzieje -
Łukawa - Głowaczów - gmina Jastrzębia,
Jedlińsk"
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:14:15 | Data modyfikacji: 2019-08-20 12:59:07.
Uchwała Nr XV/70/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2019-2025
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:16:56 | Data modyfikacji: 2019-08-20 12:49:54.
Uchwała Nr XV/71/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:18:34 | Data modyfikacji: 2019-08-20 12:47:36.
Uchwała Nr XV/72/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej w 2020 roku z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:23:48.
Uxhwała Nr XV/73/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektów współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:28:38.
Uchwała Nr XV/74/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem część nieruchomości
zabudowanej położonej w miejscowości
Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:31:33.
Uchwała Nr XV/75/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z
terenu gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i
form przyznawania stypendium Wójta Gminy
Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów
szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i
Młodzieży
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:36:44.
Uchwała Nr XV/76/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-20 12:42:18 | Data modyfikacji: 2019-08-20 12:45:24.
Uchwała Nr XVI/77/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr XV/69/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2019 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-08 12:20:50 | Data modyfikacji: 2019-11-08 12:28:40.
Uchwała Nr XVI/78/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na
realizację zadania inwestycyjnego pn "3515W
Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów -
gmina Jastrzębia, Jedlińsk"
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-08 12:25:44 | Data modyfikacji: 2019-11-08 12:31:53.
Uchwała Nr XVI/79/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-08 12:36:01 | Data modyfikacji: 2019-11-08 12:57:52.
Uchwała Nr XVI/80/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu
nieruchomości
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:03:19.
Uchwała Nr XVII/81/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2019 - 2025
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:31:30 | Data modyfikacji: 2019-12-12 11:37:00.
Uchwała Nr XVII/82/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-12 11:34:31 | Data modyfikacji: 2019-12-12 12:16:05.
Uchwała Nr XVII/83/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 20 września 2019 r. w sprawie trybu i
szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których
zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:54:56.
XVII/84/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 20
września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:00:44 | Data modyfikacji: 2019-12-12 13:02:26.
Uchwała Nr XVII/85/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 20 września 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:06:03.
Uchwała Nr XVII/86/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchylenia
uchwały nr IV/25/2011 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyznania
stypendiów i nagród za osiągnięcie wyników
sportowych
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:16:56.
Uchwała Nr XVII/87/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu określającego wyskokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielm
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez gminę Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:24:25.
Uchwała Nr XVII/88/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie zasad obniżania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-12 13:34:00.
Uchwała Nr XVIII/89/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2019 - 2025
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 08:15:36 | Data modyfikacji: 2019-12-13 08:25:16.
Uchwała Nr XVIII/90/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian
uchwały budżetowej na 2019 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 08:28:28 | Data modyfikacji: 2019-12-13 08:30:21.
Uchwała Nr XVIII/91/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchylenia
uchwały nr IV/25/2011 Rady Gminy Jastrzebia z
dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyznania
stypendiów i nagród za osiągnięcie wyników
sportowych oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy
Jastrzębia z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady
Gminy Jastrzębia z dnia 24 lutego 2011 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 08:43:02.
Uchwała Nr XVIII/92/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 18 października 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad obniżenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego
obowiązzkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:17:42.
Uchwała Nr XVIII/93/2019 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:34:20.
Uchwała Nr XVIII/94/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 18 października 2019 r. w sprawie regulaminu
głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:38:36.
Uchwała Nr XVIII/95/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyboru
ławników na kadencję 2020-2023
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:45:53.
XVIII/96/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18
października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 09:49:55.
Uchwała Nr XIX/97/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:16:59.
Uchwała Nr XIX/98/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru
ławników na kadencję 2020-2023
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:22:59.
Uchwała Nr XX/99/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2019 - 2025
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:21:36 | Data modyfikacji: 2019-12-13 11:29:00.
Uchwała Nr XX/100/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2019 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:40:15 | Data modyfikacji: 2019-12-13 11:41:02.
Uchwała Nr XX/101/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2020 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 11:45:33 | Data modyfikacji: 2019-12-13 12:42:36.
Uchwała Nr XX/102/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2020 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 12:00:14.
Uchwała Nr XX/103/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom i rodzinom bezdomnym
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 12:05:02.
Uchwała Nr XX/104/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 12:11:58.
Uchwała Nr XX/105/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia
"Programu współpracy Gminy Jastrzębia z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzacymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020"
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 12:17:09 | Data modyfikacji: 2019-12-13 12:21:16.
Uchwała Nr XX/106/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Jastrzębia, udostępnionym dla operatorów i
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 12:27:27.
Uchwała Nr XX/107/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działanie Wójta Gminy Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 12:31:55.
Uchwała Nr XX/108/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-13 12:36:01.
Uchwała Nr XXI/109/2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata
2020-2026
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-08 10:18:20 | Data modyfikacji: 2020-01-08 10:39:39.
Uchwała budżtowa Gminy Jastrzębia na rok 2020
Nr XXI/110/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-08 10:22:41 | Data modyfikacji: 2020-01-08 10:50:44.
Uchwała Nr XXI/111/2019 Rady gminy Jastrzębia z
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2019 -2025
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-08 10:28:36 | Data modyfikacji: 2020-01-08 10:53:43.
Uchwała Nr XXI/112/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-08 10:58:01 | Data modyfikacji: 2020-01-08 11:12:19.
Uchwała Nr XXI/113/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia
ośrodka wsparcia Klub "Senior+" w miejscowości
Bartodzieje w Gminie Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:23:42.
Uchwała Nr XXI/114/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia
ośrodka wsparcia Klub "Senior+" w miejscowości
Mąkosy Stare w Gminie Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:28:16.
Uchwała Nr XXI/115/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
położonej w Woli Owadowskiej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 243/3
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:32:59.
Uchwała Nr XXI/116/2019 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-08 11:37:08 | Data modyfikacji: 2020-01-08 11:38:21.
Uchwała Nr XXII/117/2020 Rady Gminy Jastrzebia z
dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpami
komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia
opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za
kompostowanie bioodpadów w przydomowym
kompostowniku
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-21 11:49:10.
Uchwała Nr XXII/118/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-21 11:56:00 | Data modyfikacji: 2020-01-21 11:58:15.
Uchwała Nr XXII/119/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2020-2026
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-21 12:05:40 | Data modyfikacji: 2020-01-21 12:10:01.
Uchwała Nr XXII/120/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-21 12:16:08.
Uchwała Nr XXII/121/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Jastrzębia na rok szkolny 2019/2020
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-21 12:20:18.
Uchwała Nr XXII/122/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia
uchwały nr X/49/2011 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 29 września 2011 r. w sprawie: warunków i
trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę
Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-21 12:24:23.
Uchwała Nr XXIII/123/2020 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:16:23 | Data modyfikacji: 2020-01-24 13:18:41.
Uchwała Nr XXIII/124/2020 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz do klas I szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jastrzębia, przyznania liczby punktów każdemu
kryterium oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryterów
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-24 13:25:25.
Uchwała Nr XXIV/125/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2020-2026
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:26:18 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:28:41.
Uchwała Nr XXIV/126/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:32:11 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:33:12.
Uchwała Nr XXIV/127/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXII/118/2020 w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-04 08:40:53 | Data modyfikacji: 2020-03-04 08:43:39.
Uchwała Nr XXIV/128/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Kozłów, Dąbrowa
Kozłowska

Załącznik graficzny cz.1

Załącznik graficzny cz. 2

Załącznik graficzny cz. 3

 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-04 09:00:31.
Uchwała Nr XXIV/129/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jastrzębia oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia podjęcia uchwały
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-04 09:10:09.
Uchwała Nr XXIV/130/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Komisji Rewizyjnej
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-04 09:13:13.
Uchwała Nr XXIV/131/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lutego 2020 r. w sprawiw powołania
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-04 09:16:19 | Data modyfikacji: 2020-03-04 09:18:16.
Uchwała Nr XXV/132/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie odwołania radnego
z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:16:47.
Uchwała Nr XXV/133/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczacego Rady Gminy Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:22:06.
Uchwała Nr XXV/134/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację
zadania w postaci wydania drukiem publikacji
książkowej pt. "Dwory i pałace południowej
części województwa mazowieckiego"
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:27:37.
Uchwała Nr XXV/135/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację
zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W
Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:46:03.
Uchwała Nr XXV/136/2020 rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2020 - 2026
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:50:03 | Data modyfikacji: 2020-05-28 13:51:12.
Uchwała Nr XXV/137/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:55:50 | Data modyfikacji: 2020-05-28 13:57:21.
Uchwała Nr XXV/138/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia
terminu płatności raty podatku od nieruchomości
przedsiębiorcom, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:08:57.
Uchwała Nr XXV/139/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:29:23.
Uchwała Nr XXV/140/2020 Rady Gminy Jastrzebia z
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie określenia
wyskokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest
Gmina Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:37:46.
Uchwała Nr XXV/141/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:46:24.
Uchwała Nr XXVI/142/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:32:11.
Uchwała Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Jastrzębia za rok 2019
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:34:39.
Uchwała Nr XXVI/144/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:39:54.
Uchwała Nr XXVI/145/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Jastrzębia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:51:00.
Uchwała Nr XXVI/146/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2020-2026
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:54:14 | Data modyfikacji: 2020-07-09 11:57:54.
Uchwała Nr XXVI/147/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:56:11 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:00:07.
Uchwała Nr XXVI/148/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany
załącznika graficznego do uchwały Nr
XXIV/128/2020 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27
lutego 2020 r. dotyczącej przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Kozłów, Dąbrowa
Kozłowska
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 12:06:37.
Uchwała Nr XXVI/149/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 12:33:29.
Uchwała Nr XXVI/150/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Radoma w
zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy
społecznej
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 12:37:56.
Uchwała Nr XXVI/151/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w ramach
przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 12:42:36 | Data modyfikacji: 2020-07-09 12:50:32.
Uchwała Nr XXVII/152/2020 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na
remont odcinka drogi powiatowej Nr 3516W
Bartodzieje - Jastrzębia w ramach bieżących
remontów dróg powiatowych
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-30 16:14:13.
Uchwała Nr XXVII/153/2020 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2020-2026
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-30 16:17:14 | Data modyfikacji: 2020-07-30 16:18:44.
Uchwała Nr XXVII/154/2020 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-30 16:21:40 | Data modyfikacji: 2020-07-30 16:25:26.
Uchwała Nr XXVII/155/2020 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie odpłatności za
pobyt w ośrodku wsparcia - Klubie Senior+ w
Mąkosach Starych
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-30 16:23:34.
Uchwała Nr XXVII/156/2020 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy dzierżawy
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:33:04.
Uchwała Nr XXVIII/157/2020 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2020-2026
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:05:25 | Data modyfikacji: 2020-08-31 15:19:16.
Uchwała Nr XXVIII/158/2020 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:07:14 | Data modyfikacji: 2020-08-31 15:21:09.
Uchwała Nr XXVIII/159/2020 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Jastrzębia na rok szkolny 2020/2021 w celu
realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych
dzieci do placówek oświatowych
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:16:46.
Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2020 - 2028
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:26:59 | Data modyfikacji: 2020-08-31 15:28:03.
Uchwała Nr XXIX/161/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2020 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:31:17 | Data modyfikacji: 2020-08-31 15:32:21.
Uchwała Nr XXIX/162/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej w 2021 roku z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:40:16.
Uchwała Nr XXIX/163/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu
nieruchomości
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:43:02.
Uchwała Nr XXIX/164/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu
nieruchomości
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:47:38.
Uchwała Nr XXX/165/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2020 - 2028
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-21 09:15:18 | Data modyfikacji: 2020-10-21 09:30:15.
Uchwała Nr XXX/166/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2020 rok
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-21 09:20:43 | Data modyfikacji: 2020-10-21 09:32:35.
Uchwała Nr XXX/167/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia
ilości, liczebności, nazewnictwa i przedmiotu
działania stałych Komisji Rady Gminy Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-21 09:36:47 | Data modyfikacji: 2020-10-21 09:38:12.
Uchwała Nr XXX/168/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Finansów Rady Gminy Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-21 09:44:06.
Uchwała Nr XXX/169/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Edukacji, Sportu,
Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-21 09:50:10.
Uchwała Nr XXX/170/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany
Strategii Rozwoju Gminy Jastrzębia na lata
2017-2022
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-21 09:53:41.
Uchwała Nr XXX/171/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 12 października 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku
sołectwa Wólka Lesiowska dotyczącego
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na
2021 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-21 10:10:48.
Uchwała Nr XXX/172/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 12 października 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji "stop zagrożeniu zdrowia i
życia" dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców
gminy przed coraz większą ekspozycją na
sztuczne pola elektromagnetyczne
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-21 10:15:43.
Uchwała Nr XXX/173/2020 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 12 października 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-21 10:29:16.
Data wprowadzenia: 2020-10-21 10:29:16
Opublikowane przez: Lidia Zawodnik