Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 02.01.2019 r. w sprawie powołania Zastępcy
Wójta Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 08:12:36.
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jastrzębi.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:50:07.
Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 10:07:02.
Zarządzenie Nr 4.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 10:34:38 | Data modyfikacji: 2019-01-16 10:42:06.
Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego naboru ofert na wsparcie zadania
publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy Jastrzębia w 2019 roku.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:19:56.
Zarządzenie Nr 6.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy do zaciągania zabowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości dzialania jednostki i
z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:29:29.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy w Jastrzębi z
dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach
gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:29:39.
Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 stycznia 2019 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 08:45:23.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25.01.2019 r. w sprawie ustalenia rocznego
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy
Jastrzębia w 2019 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 08:50:37.
Zarządzenie Nr 10.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 01.02.2019 r. w sprawie zmiany osobowego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w
Rodzinie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-07 14:14:51.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej oraz trybu jej pracy.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-07 14:21:28.
Zarządzenie nr 12.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11.02.2019 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:48:43.
Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
na rok szkolny 2019/2020.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:14:57.
Zarządzenie Nr 14.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia
wysokości prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży wykorzystywanych do
właściwego odliczania naliczonego podatku od
towarów i usług w Urzędzie Gminy Jastrzębia i
jej jednostka budżetowych za 2018 r. i w 2019 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-22 09:39:07.
Zarządzenie nr 15.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:20:21.
Zarządzenie nr 16.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 13:24:52.
Zarządzenie nr 17.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 05.03.2019 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę energii dla lokali
mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka
Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia, w wyłączeniem lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w tym budynku stanowiących
własność osób prywatnych, oraz w sprawie
zatwierdzenia regulaminu rozliczeń kosztów
energii elektrycznej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:13:45.
Zarządzenie Nr 18.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 05.03.2019 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę ciepła przeznaczonego na
ogrzewanie za pośrednictwem kotłowni lokalnych
lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku
Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia oraz zatwierdzenia regulaminu
rozliczeń kosztów w tym zakrasie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:30:17.
Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jastrzębia na 2019 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:39:58 | Data modyfikacji: 2019-03-06 13:41:19.
Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 06.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Jastrzębi.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:03:11.
Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11.03.2019 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 12:22:16.
Zarządzenie nr 22.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 12:27:09.
Zarządzenie nr 23.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:36:01 | Data modyfikacji: 2019-03-22 08:42:16.
Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia
za 2018 rok sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz
przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy
Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-04-01 11:27:10 | Data modyfikacji: 2019-04-01 11:32:09.
Zarządzenie nr 25.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-04-04 13:33:24.
Zarządzenie nr 26.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:08:39 | Data modyfikacji: 2019-04-19 07:13:59.
Zrządzenie nr 27.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok
samorządowej instytucji kultury - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębi

Zarządzenie Nr 27.2019 Wójta Gminy Jastrzębia

 

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:13:43 | Data modyfikacji: 2019-04-25 12:35:18.
Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 24.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), a
mniejszej niż kwoty określone w przepisach art.
11 ust. 8 tejże ustawy na zadanie pn: "Usługi w
zakresie bieżącego utrzymania dróg będących w
zarządzie zamawiającego".
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:48:24.
Zarządzenie nr 29.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w
Urzędzie Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:22:55 | Data modyfikacji: 2019-05-06 14:26:22.
Zarządzenie nr 30.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:40:15.
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania
publicznego w Gminie Jastrzębia w 2019 roku w
obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego"
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-14 07:47:49 | Data modyfikacji: 2019-05-14 07:52:33.
Zarządzenie nr 32.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-14 08:06:16 | Data modyfikacji: 2019-05-14 08:09:10.
Zarządzenie nr 33.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 08.05.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 17.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
05.03.2019 roku
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-14 08:15:33.
Zarządzenie nr 34.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 08.05.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 18.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
05.03.2019 roku
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-14 08:22:17.
Zarządzenie nr 35.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-20 11:48:59.
Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu pracy komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Jastrzębia w 2019 roku
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:16:44.
Zarządzenie nr 37.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia
harmonogramu czynności związanych z wygaszeniem
Publicznego Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w
Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:49:14 | Data modyfikacji: 2019-05-31 13:54:03.
Zarządzenie nr 38.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:58:37.
Zarządzenie nr 39.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w
2019 roku
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:05:53.
Zarządzenie nr 40.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:10:19.
Zarządzenie nr 41.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Gminnej do spraw szacowania strat spowodowanych
przez klęski żywiołowe w infrastrukturze
komunalnej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:14:25.
Zarządzenie nr 42.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:18:31.
Zarządzenie nr 43.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sposobu
przeprowadzenia służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Urzędzie Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-03 11:56:48 | Data modyfikacji: 2019-06-03 11:58:20.
Zarządzenie nr 44.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursów na kandydatów na stanowiska
dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:04:27.
Zarządzenie nr 45.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:33:55 | Data modyfikacji: 2019-06-07 14:36:10.
Zarządzenie nr 46.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany
ogłoszenia konkursów na kandydatów na
stanowiska dyrektorów szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:39:46.
Zarządzenie nr 47.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie
Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:44:59.
Zarządzenie nr 48.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie
Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:49:18.
Zarządzenie nr 49.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie
Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:58:48.
Zarządzenie nr 50.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie
Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-07 15:06:11.
Zarządzenie nr 51.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie
Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-07 15:13:57.
Zarządzenie nr 52.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
komisji stypendialnej do oceny wniosków o
przyznanie Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-07 15:19:12.
Zarządzenie nr 53.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-13 07:30:12.
Zarządzenie nr 54.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Komisji do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania
wniosków złożonych przez nauczycieli na
dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-13 07:36:06.
Zarządzenie nr 55.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-17 15:42:16 | Data modyfikacji: 2019-06-17 15:49:51.
Zarządzenie nr 56.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-24 14:59:28.
Zarządzenie nr 57.2019 Wójta Gminy Jastrzębia w
sprawie powołania komisji przetargowej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-24 15:01:47.
Zarządzenie nr 58.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu
pracy Urzędu Gminy w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-24 15:05:20.
Zarządzenie nr 59.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowych w celu wyłonienia
kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły
Podstawowej im. por. Jana Skrzyszewskiego w
Lesiowie oraz Szkoły Podstawowej w Mąkosach
Starych w gminie Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-25 07:24:06.
Zarządzenie nr 60.2019 Wójata Gminy Jastrzębia
z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania
publicznego w Gminie Jastrzębia w 2019 roku w
obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego"
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-06-25 13:21:47 | Data modyfikacji: 2019-06-25 13:26:21.
Zarządzenie nr 61.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-01 13:23:55.
Zarządzenie nr 62.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań
publicznych w roku 2019 w zakresie działalności
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży w 2019 roku - realizacja
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-01 14:05:34 | Data modyfikacji: 2019-07-01 14:08:00.
Zarządzenie nr 63.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-01 14:12:14.
Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 lipca 2019 r. uchylające zarządzenie w
sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w
Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-02 10:53:00.
Zarządzenie nr 65.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Jana Skrzyszewskiego w
Lesiowie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:47:40.
Zarządzenie nr 66.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Mąkosach Starych
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:59:10.
Zarządzenie nr 67.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie
Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:11:01.
Zarządzenie nr 68.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 9 2019 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej w Gminie Jastrzębia w 2019 roku
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:44:10 | Data modyfikacji: 2019-07-09 13:54:34.
Zarządzenie nr 69.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15.07.2019 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-18 11:16:22.
Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w
sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w
przypadku nieobecności dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:04:30.
Zarządzenie nr 73.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w
sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-07-29 12:14:18 | Data modyfikacji: 2019-07-29 12:18:53.
Zarządzenie nr 74.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w
sprawie powołania komisji konkursowej do
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu na powierzenie zadań publicznych w roku
2019 w zakresie działalności na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
w 2019 roku - realizacja gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-07-29 13:09:35 | Data modyfikacji: 2019-07-29 13:11:19.
Zarządzenie nr 75.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w
sprawie powołania komisji konkursowej do
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu na powierzenie zadań publicznych w roku
2019 w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego"
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-07-29 13:13:15.
Zarządzenie nr 77 z dnia 29 lipca 2019 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na
wspracie zadania publicznego z zakresu rozwoju
sportowego młodzieży na terenie Gminy
Jastrzębia w 2019 roku
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-07-29 15:56:47.
Zarządzenie 71.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie określenia
zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie Gminy Jastrzębia
objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem
nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu
uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców,
opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca
zamieszkania do szkoły lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki
 Zobacz treść zarządzenia.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-06 09:45:43 | Data modyfikacji: 2019-08-06 10:25:45.
Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 lipca 2019r. w sprawie zmianw
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia
 Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Jastrzębia.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-06 09:54:00 | Data modyfikacji: 2019-08-06 09:58:10.
Zarządzenie Nr 76.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 Zarządzenie Nr 76.2019 Wójta Gmniny Jastrzębia.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-06 10:02:52.
Zarządzenie Nr 78.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 lipca 2019r. w sprawie wprowadzeni zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 Zarządzenie Nr 78.2019 Wójta Gminy Jastrzębia.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-06 10:04:10 | Data modyfikacji: 2019-08-06 10:07:31.
Zarządzenie Nr 79.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie powołania
komisjin egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 79.2019 Wójta Gminy Jastrzębia.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-06 10:11:17.
Zarządzenie Nr 80.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 80.2019 Wójta Gminy Jastrzębia.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-06 10:13:26 | Data modyfikacji: 2019-08-06 10:15:50.
Zarządzenie Nr 81.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 81.2019 Wójta Gminy Jastrzębia.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-06 10:19:30.
Zarządzenie Nr 83.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 79.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie nr 83.2019.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 15:29:55.
Zarządzenie Nr 84.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 80.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 84.2019.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 15:31:03 | Data modyfikacji: 2019-08-09 15:33:01.
Zarządzenie Nr 85.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 81.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 85.2019.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 15:35:47.
Zarządzenie Nr 86.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia
konkursu i powołania komisji w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds.
gospodarki przestrzennej
 Zarządzenie-konkurs na stanowisko urzędnicze + załączniki.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-16 14:14:40.
 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-16 14:15:38.
Zarządzenie Nr 87.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-23 12:31:13.
Zarządzenie nr 88.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19.08.2019 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-23 12:42:05 | Data modyfikacji: 2019-08-23 12:48:19.
Zarządzenie nr 89.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w
Mąkosach Starych
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-08-23 12:45:46.
Zarządzenie nr 90.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju
sportowego młodzieży na terenie Gminy
Jastrzębia w 2019 roku
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-09-02 09:52:18.
Zarządzenie nr 91.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-09-02 10:40:59.
Zarządzenie nr 92.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i
przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy jastrzębia,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za I
półrocze 2019 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-09-02 10:58:22 | Data modyfikacji: 2019-09-02 11:11:50.
Zarządzenie nr 93.2019 Wójta gminy Jastrzębia z
dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Szkoły Podsatwowej im. por.
Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-09-02 11:04:04 | Data modyfikacji: 2019-09-02 12:39:34.
Zarządzenie nr 94.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia
terminarza Zebrań Wiejskich
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-09-02 15:43:06.
Zarządzenie nr 95.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-09-06 12:03:21.
Zarządzenie Nr 96.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 9.09.2019r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarzadzenie nr 96.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-09-13 15:01:51.
Zarządzenie Nr 97.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12.09.2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr
94.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 30
sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza
Zebrań Wiejskich
 Zarzadzenie nr 97.2019.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-09-13 15:10:21.
Zarządzenie Nr 99.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 września 2019r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 94.2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.
w sprawie ustalenia terminarza Zebrań Wiejskich
 Zarządzenie Nr 99.2019.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 17:07:59.
Zarządzenie Nr 100.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 18.09.2019r. w sprawie ogłoszenia
konkursui i powołania komisji w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora
ds. wymiaru podatków
 Zarządzenie nr 100.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:28:24.
Zarządzenie nr 98.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 września 2019r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 S22C-6e19100422520.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 16:26:57.
Zarządzenie Nr 101.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 19 września 2019r. w sprawie opracownia
materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020
 Zarządzenie 101.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 16:30:12 | Data modyfikacji: 2019-10-04 16:31:45.
Zarządzenie Nr 102.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 24 września 2019r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 Zarządzenie 102.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 16:33:25.
Zarządzenie Nr 103.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 25 września 2019r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 55.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w
sprawie przepływów finansowych dotyczących
podzielonej płatności
 Zarządzenie 103.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 16:37:30 | Data modyfikacji: 2019-10-04 16:47:48.
Zarządzenie Nr 104.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 25.09.2019r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie 104.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 16:41:09.
Zarządzenie Nr 105.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 września 2019r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 Zarządzenie 105.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 16:44:12.
Zarządzenie Nr 106.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 55.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w
sprawie przepływów finansowych dotyczących
podzielonej płatności
 Zarządzenie 106.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 16:50:14 | Data modyfikacji: 2019-10-08 08:00:36.
Zarządzenie Nr 107.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 września 2019r. w sprawie powołania
Komisji przeytargowej w celu przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zakup i dostawę pomocy
szkolno-dydaktycznych
 Zarządzenie Nr 107.2019.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-10 10:29:29.
Zarządzenie Nr 108.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 9 października 2019r. w sprawie pwołania
Zespołu ds. opracowania "Gminnego programu pomocy
osobom niepełnosprawnym i starszym"
 -Zarządzenie nr 108.2019.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-17 14:18:07.
Zarządzenie Nr 109.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 10 października w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzebia na rok 2019
 Zarządzenie Nr 109.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-17 14:28:48.
Zarządzenie Nr 110.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 15 października 2019r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2019
 Zarządzenie Nr 110.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-31 13:05:40 | Data modyfikacji: 2019-10-31 13:07:16.
Zarządzenie Nr 111.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 października w sprawie wyznaczenia
nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kozłowie podczas jego
nieobecności
 Zarządzenie Nr 111.2019.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-10-31 13:23:53.
Zarządzenie nr 112.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-14 07:31:47 | Data modyfikacji: 2019-11-14 07:34:53.
Zarządzenie nr 113.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-14 07:48:15.
Zarządzenie nr 114.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia
nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kozłowie oraz udzielenia
pełnomocnictwa
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-14 07:53:32.
Zarządzenie nr 115.2019 z dnia 15 listopada 2019
r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy
Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2020-2026
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-15 14:38:53 | Data modyfikacji: 2019-11-15 14:42:14.
Zarządzenie nr 116.2019 z dnia 15 listopada 2019
r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy
Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-15 14:55:20 | Data modyfikacji: 2019-11-15 15:10:30.
Zarządzenie nr 117.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-26 10:40:33.
Zarządzenie nr 118.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 15 Listopada 2019 r. w sprawie powołania
Komisji do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania
wniosków złożonych przez nauczycieli na
dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-26 10:44:42.
Zarządzenie nr 119.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-26 10:51:47.
Zarządzenie nr 120.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-11-26 11:03:42.
Zarządzenie nr 121.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-02 15:21:41.
Zarządzenie nr 122.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-05 15:01:34.
Zarządzenie nr 123.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-19 14:19:38.
Zarzadzenie nr 124.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-19 14:26:54.
Zarządzenie nr 125.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-12-30 11:39:18.
Zarządzenie nr 126.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-07 10:59:01.
Zarządzenie nr 127.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:35:00.
Zarzadzenie nr 128.2019 Wójta Gminy jastrzębia z
dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzebia
na lata 2019-2025
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-07 15:52:58 | Data modyfikacji: 2020-01-07 15:55:10.
Zarzadzenie nr 129.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 55.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
oraz Zarządzenia nr 103.2019 z dnia 25 września
2019 r. w sprawie przepływów finansowych
dotyczących podzielonej płatności (split
payment) dla gminy Jastrzębia i jej jednostek
budżetowych
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:40:18.
Zarządzenie nr 130.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
schematu ogólnego procedury kontroli podatkowej
przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat
lokalnych
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-11 14:44:18.
Zarządzenie Nr 131.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego w Urzędzie Gminy Jastrzębia
służbę przygotowawczą
 SKM_C224e20030216150.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-03-02 16:04:15 | Data modyfikacji: 2020-03-02 16:06:40.
Zarządzenie Nr 132.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie
Gminy Jastrzębia
 SKM_C224e20030216151.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-03-02 16:08:48.
Data wprowadzenia: 2020-03-02 16:08:48
Opublikowane przez: Edyta Górska