2019 rok

Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 02.01.2019 r. w sprawie powołania Zastępcy
Wójta Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 08:12:36.
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jastrzębi.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:50:07.
Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 10:07:02.
Zarządzenie Nr 4.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 10:34:38 | Data modyfikacji: 2019-01-16 10:42:06.
Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego naboru ofert na wsparcie zadania
publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy Jastrzębia w 2019 roku.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:19:56.
Zarządzenie Nr 6.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy do zaciągania zabowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości dzialania jednostki i
z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:29:29.
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy w Jastrzębi z
dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach
gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:29:39.
Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 stycznia 2019 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 08:45:23.
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25.01.2019 r. w sprawie ustalenia rocznego
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy
Jastrzębia w 2019 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 08:50:37.
Zarządzenie Nr 10.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 01.02.2019 r. w sprawie zmiany osobowego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w
Rodzinie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-07 14:14:51.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej oraz trybu jej pracy.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-07 14:21:28.
Zarządzenie nr 12.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11.02.2019 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:48:43.
Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
na rok szkolny 2019/2020.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:14:57.
Zarządzenie Nr 14.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia
wysokości prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży wykorzystywanych do
właściwego odliczania naliczonego podatku od
towarów i usług w Urzędzie Gminy Jastrzębia i
jej jednostka budżetowych za 2018 r. i w 2019 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-02-22 09:39:07.
Zarządzenie nr 15.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:20:21.
Zarządzenie nr 16.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 13:24:52.
Zarządzenie nr 17.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 05.03.2019 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę energii dla lokali
mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka
Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia, w wyłączeniem lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w tym budynku stanowiących
własność osób prywatnych, oraz w sprawie
zatwierdzenia regulaminu rozliczeń kosztów
energii elektrycznej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:13:45.
Zarządzenie Nr 18.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 05.03.2019 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę ciepła przeznaczonego na
ogrzewanie za pośrednictwem kotłowni lokalnych
lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku
Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia oraz zatwierdzenia regulaminu
rozliczeń kosztów w tym zakrasie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:30:17.
Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jastrzębia na 2019 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:39:58 | Data modyfikacji: 2019-03-06 13:41:19.
Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11.03.2019 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 12:22:16.
Zarządzenie nr 22.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 12:27:09.
Data wprowadzenia: 2019-03-15 12:27:09
Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska