Uchwała Nr Ra.437.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:24:13.
Uchwała Nr Ra.438.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:58:28.
Uchwała Nr Ra.74.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o
mozliwości sfinansowania planowanego deficytu
przez Gminę Jastrzębia w Uchwale Budżetowej na
rok 2019.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:32:03.
Uchwała Nr Ra.75.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o
planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę
Gminy Jastrzębia w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:44:27.
Sprawozdania za rok 2018

Rb-27S sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełnające o stanie zobowiązań według tutułów dłużnych

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2019-02-22 08:18:20.
Uchwała Nr Ra.101.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 marca 2019 roku w sprawie: opinii o
możliwości spłaty kredytu długoterminowego
przez Gminę Jastrzębia.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:00:32.
Sprawozdania za I kwartał 2019

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:29:16.
Łączne sprawozdania finansowe Gminy Jastrzębia
za 2018 rok

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostek i samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:02:50.
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Jastrzębia
za 2018 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Informacja dodatkowa

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:18:30.
Uchwała Nr Ra.123.2019 Skłau Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
4 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:34:15 | Data modyfikacji: 2019-05-07 13:36:25.
Sprawozdania za II kwartał 2019

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2019-07-24 10:08:57.
Uchwała Nr Ra.264.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 lipca
2019r. w sprawie opinii o możliwości spłaty
pożyczki długotermiowej przez Gminę Jastrzębia
 zobacz treść uchwały.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 12:03:16.
 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 12:04:54.
Uchwała Nr Ra.316.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 września 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Jastrzębia
Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze roku 2019, kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o
przebiegu realizacji planu finansowego instytucji
kultury
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:10:40.
Sprawozdania za III kwartał 2019

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2019-10-22 08:20:50.
Uchwała Nr Ra.437.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2026.
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:34:22.
Uchwała Nr Ra.438.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
5 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz
możliwości sfinansowania deficytu.
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2019-12-17 09:51:05.
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020
roku oraz statystycznej liczbie uczniów,
wychowanków
 zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:23:29 | Data modyfikacji: 2020-01-09 14:24:54.
Uchwała nr Ra.56.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
20 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę
Jastrzębia planowanego deficytu w Uchwale
Budżetowej na rok 2020
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-01-27 14:45:41.
Uchwała nr Ra.57.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
20 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o
planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę
Gminy Jastrzębia w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2026
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-01-27 14:49:54.
Sprawozdania za rok 2019

Rb-27S sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełnające o stanie zobowiązań według tutułów dłużnych

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-02-19 15:30:27.
Uchwała Nr Ra.146.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-04-23 09:57:31.
Sprawozdania za I kwartał 2020

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu - I kwartał 2020

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu - I kwartał 2020

Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu admininstracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - I kwartał 2020

Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu admininstracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - I kwartał 2020

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-04-29 12:16:51.
Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Jastrzębia sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:02:42.
Sprawozdania za II kwartał 2020

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-07-23 14:03:48.
Uchwała Nr R.262.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
9 września 2020 roku w sprawie przedłożonej
przez Wójta Gminy Jastrzębia Informacji o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020
roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu
finansowego instytucji kultury.
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-09-15 10:50:19.
Uchwała Nr Ra.250.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
27 sierpnia 2020 roku w sprawie: opinii o
możliwości spłaty pożyczki długoterminowej
przez Gminę Jastrzębia
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-09-15 10:54:26.
Sprawozdania za III kwartał 2020 r.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S

 

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-28 09:40:29.
Uchwała Nr Ra.369.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2028
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-12-08 13:08:54.
Uchwała Nr Ra.370.2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz
możliwości sfinansowania deficytu
 zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-12-08 13:18:04.
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021
roku oraz statystycznej liczbie uczniów,
wychowanków
 zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-07 13:22:19.
Data wprowadzenia: 2021-01-07 13:22:19
Opublikowane przez: Lidia Zawodnik