Kadencja 2018 - 2023

Uchwała Nr Ra.437.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:24:13.
Uchwała Nr Ra.438.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:58:28.
Uchwała Nr Ra.74.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o
mozliwości sfinansowania planowanego deficytu
przez Gminę Jastrzębia w Uchwale Budżetowej na
rok 2019.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:32:03.
Uchwała Nr Ra.75.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
18 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o
planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę
Gminy Jastrzębia w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:44:27.
Sprawozdania za rok 2018

Rb-27S sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełnające o stanie zobowiązań według tutułów dłużnych

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2019-02-22 08:18:20.
Uchwała Nr Ra.101.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
12 marca 2019 roku w sprawie: opinii o
możliwości spłaty kredytu długoterminowego
przez Gminę Jastrzębia.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:00:32.
Data wprowadzenia: 2019-03-18 11:00:32
Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska