Referat Oświaty i Administracji

Główny zakres spraw:

Lokalizacja stanowiska w Urzędzie Gminy

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika

- arkusze organizacyjne szkół,
- konkursy na stanowiska dyrektorów szkół,
- awans  zawody nauczycieli,
- System Informacji Oświatowej,
- rejestr niepublicznych placówek oświatowych,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych,
- stypendia naukowe dla uczniów szkół, dokształcanie,
- sprawy kadrowe pracowników urzędu i kierowników jednostek    organizacyjnych

 

Pok. Nr 7 - parter
Anna
KAPUSTA
kierownik referatu

- obsługa rady gminy – posiedzenia, uchwały, protokoły;
- działalność gospodarcza: CEIDG, koncesje na sprzedaż alkoholu,
- rejestr instytucji kultury,
- System Informacji Oświatowej,
- nadzór nad świetlicami wiejskimi,
- nadzór nad działalnością sportową,
- promocja i edukacja zdrowotna,
- obsługa BIP

Pok. Nr 9 – I p.
Małgorzata KAMIŃSKA
podinspektor

- przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji,
- udzielanie informacji,
- obsługa sekretariatu,
- prowadzenie archiwum zakładowego

 

Pok. Nr 8 – I p.
Małgorzata CHASIKOWSKA
inspektor

 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2017-06-01 12:38:03 | Data modyfikacji: 2017-06-01 12:48:13.
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

 

Wniosek o wpis do CEIDG


W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Od 1 lipca 2011 roku w związku z powstaniem CEIDG osoba fizyczna ma możliwość złożenia wniosku poprzez jeden z wybranych sposobów:
wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie;
wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu;
złożenie wniosku papierowego w urzędzie (urząd przekształca wniosek pisemny we wniosek elektroniczny);
przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu (podpis we wniosku musi być notarialnie potwierdzony).
Wniosek o wpis do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
Podmiot może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis.
Jeśli działalność ma być podjęta w terminie późniejszym niż dzień złożenia wniosku podmiot składający wniosek jest zobowiązany do określenia tego terminu we wniosku.
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku (dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w formacie pdf).
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku osobistego składania wniosku tylko do wglądu)
Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Termin załatwienia sprawy
Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Jastrzębia, pok. nr 9 (I piętro)

Dodatkowe informacje:
Tryb odwoławczy
Brak
Skargi i wnioski
Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Opłata

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Informacje dodatkowe

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:
gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku;
gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie.
Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2003-10-13 12:20:18 | Data modyfikacji: 2016-04-13 16:15:55.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Oświaty i Administracji .  Referat Infrastruktury .  Stanowiska samodzielne .  Jednostki Organizacyjne . 
Data wprowadzenia: 2003-10-13 12:20:18
Data modyfikacji: 2016-04-13 16:15:55
Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak