Rok 2019

UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE
ZAMAWIAJĄCEGO

Informacja-wybór oferty.pdf

informacja-wybór oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie- spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz osób

Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Wykaz sprzętu

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Projekt umowy

Przedmiar

STWiOR

Kosztorys ofertowy

informacja-otwarcie ofert.pdf

Informacja z wyboru oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-04-24 23:15:07 | Data modyfikacji: 2019-05-27 16:00:14.
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
OLSZOWA, BRODY, LESIÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 - Projekt budowlany

Załącznik nr 9 - STWiOR

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 24.05.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:35:31.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA
KOZŁOWSKA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 - Projekt budowlany

Załącznik nr 9 - STWiOR

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 07.06.2019r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 07.06.2019r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 17.06.2019r.

Kosztorys ofertowy ślepy z dn. 17.06.2019r.

Orientacja terenu z dn. 17.06.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:39:00.
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE
O POMIESZCZENIE ŚWIETLICY

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 11.06.2019r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 11.06.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.06.2019r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 14.06.2019

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany z dn. 14.06.2019r.

Załącznik nr 10 - STWiOR z dn. 14.06.2019r.

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót z dn. 14.06.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-05-28 15:14:19.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO W OWADOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od nr 1 do 8

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-06-14 12:49:54.
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE
O POMIESZCZENIE ŚWIETLICY

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od nr 1 do 8

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:18:10.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE
CHODNIKA W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ z załącznikami od 1 do 7.pdf

Załącznik nr 8 - PB Opis techniczny.pdf

Załącznik nr 8 - PB Projekt zagospodarowania terenu.pdf

Załącznik nr 8- PB Przekroje konstrukcyjne.pdf

Załącznik nr 9 - STWiOR.pdf

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-07-15 15:43:14.
ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
DLA JEDNOSTKI OSP W MĄKOSACH STARYCH.
ZAMAWIAJĄCY: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W
MĄKOSACH STARYCH, MĄKOSY STARE 69, 26-631
JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-07-31 16:56:57.
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO W SEZONIE
ZIMOWYM 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ z załącznikami od 1 do 5C.pdf

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-09-09 15:53:02.
Data wprowadzenia: 2019-09-09 15:53:02
Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk