UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE
ZAMAWIAJĄCEGO

Informacja-wybór oferty.pdf

informacja-wybór oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie- spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz osób

Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Wykaz sprzętu

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Projekt umowy

Przedmiar

STWiOR

Kosztorys ofertowy

informacja-otwarcie ofert.pdf

Informacja z wyboru oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-04-24 23:15:07 | Data modyfikacji: 2019-05-27 16:00:14.
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
OLSZOWA, BRODY, LESIÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 - Projekt budowlany

Załącznik nr 9 - STWiOR

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 24.05.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:35:31.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA
KOZŁOWSKA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 - Projekt budowlany

Załącznik nr 9 - STWiOR

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 07.06.2019r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 07.06.2019r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 17.06.2019r.

Kosztorys ofertowy ślepy z dn. 17.06.2019r.

Orientacja terenu z dn. 17.06.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:39:00.
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE
O POMIESZCZENIE ŚWIETLICY

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 11.06.2019r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 11.06.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.06.2019r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 14.06.2019

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany z dn. 14.06.2019r.

Załącznik nr 10 - STWiOR z dn. 14.06.2019r.

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót z dn. 14.06.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-05-28 15:14:19.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO W OWADOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od nr 1 do 8

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-06-14 12:49:54.
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE
O POMIESZCZENIE ŚWIETLICY

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od nr 1 do 8

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-06-26 14:18:10.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE
CHODNIKA W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ z załącznikami od 1 do 7.pdf

Załącznik nr 8 - PB Opis techniczny.pdf

Załącznik nr 8 - PB Projekt zagospodarowania terenu.pdf

Załącznik nr 8- PB Przekroje konstrukcyjne.pdf

Załącznik nr 9 - STWiOR.pdf

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-07-15 15:43:14.
ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
DLA JEDNOSTKI OSP W MĄKOSACH STARYCH.
ZAMAWIAJĄCY: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W
MĄKOSACH STARYCH, MĄKOSY STARE 69, 26-631
JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-07-31 16:56:57.
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO W SEZONIE
ZIMOWYM 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ z załącznikami od 1 do 5C.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-09-09 15:53:02.
UTWORZENIE KLUBU SENIOR+ W BARTODZIEJACH

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od nr 1 do 8

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-09-16 16:53:43.
MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO O NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.10.2019r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 14.10.2019

Zmiana treści SIWZ z dn. 15.10.2019r.

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót z dn. 15.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-09-27 11:53:26.
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY
JASTRZĘBIA Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI: 1. BUDOWA
OŚWIETLENIA DROGOWEGO KOLONIA LESIÓW OWADÓW 2.
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
KOLONIA LESIÓW NA ODCINKU 220 MB 3. BUDOWA
OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MĄKOSACH STARYCH NA
ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA DO PRZYSTANKU PKS

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od nr 1 do 9

Załącznik nr 10 - Projekt budowlany cz. I-III

Załącznik nr 11 - STWiOR cz. I-III

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót cz. I-III

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-10-25 19:22:56 | Data modyfikacji: 2019-10-25 19:28:47.
Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do
prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w
sprzęt TIK w ramach projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego 2014 – 2020 pn. „Szkoła XXI
wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła
XXI wieku w miejscowości Kozłów”, „Szkoła
XXI wieku w miejscowości Lesiów”, „Szkoła
XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości
Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w
miejscowości Wola Goryńska

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zalacznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 1, 2

Zalacznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 3, 4

Zalacznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 5, 6

Zalacznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 7, 8

Zalacznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 9, 10

Zalacznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 11, 12

Załącznik nr 7, 7A projekty umów

Załącznik nr 8 - formularze ofertowe

Załącznik nr 9 - Druk oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-10-29 15:21:44 | Data modyfikacji: 2019-10-29 15:22:29.
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
GORYŃ NA ODCINKU 220 MB W KIERUNKU NA IGNACÓWKĘ

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ z załącznikami od 1 do 5.pdf

Załącznik nr 6 - Projekt budowlany.pdf

PB -Schemat zasilania.pdf

PB-Projekt zagospodarowania terenu.pdf

Załacznik nr 7 - STWiOR.pdf

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-11-18 15:47:33 | Data modyfikacji: 2019-11-18 15:57:16.
Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do
prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w
sprzęt TIK w ramach projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego 2014 – 2020 pn. „Szkoła XXI
wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła
XXI wieku w miejscowości Kozłów”, „Szkoła
XXI wieku w miejscowości Lesiów”, „Szkoła
XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”,
„Szkoła XXI wieku w miejscowości
Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w
miejscowości Wola Goryńska”

Ogłoszenie Nr 624532-N-2019 o zamówieniu.pdf

SIWZ RI.271.2.14.2019.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ BARTODZIEJE - CZĘŚĆ 1, 2.xlsx

Załącznik nr 2 do SIWZ KOZLOW - CZĘŚĆ 3, 4.xlsx

Załącznik nr 3 do SIWZ LESIÓW - CZĘŚĆ 5, 6.xlsx

Załącznik nr 4 do SIWZ MĄKOSY STARE - CZĘŚĆ 7, 8.xlsx

Załącznik nr 5 do SIWZ JASTRZĘBIA - CZĘŚĆ 9, 10.xls

Załącznik nr 6 do SIWZ WOLA GORYŃSKA - CZĘŚĆ 11, 12.xlsx

-Zalacznik nr 7 do SIWZ projekty umow.doc

-Zalacznik nr 8 do SIWZ Edytowalne formularze ofertowe.doc

-Załącznik nr 9 Oświadczenie art. 25a ust. 1.doc

Zmiana treści SIWZ z dn. 20.11.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie nr 624532-N-2019 o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-11-19 15:40:54 | Data modyfikacji: 2019-11-19 15:44:32.
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z
TERENU GMINY JASTRZĘBIA ORAZ Z PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W
JASTRZĘBI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3A – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3B – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Wykaz sprzętu

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 8 – Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-11-20 18:41:30 | Data modyfikacji: 2019-11-20 18:42:36.
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z
TERENU GMINY JASTRZĘBIA ORAZ Z PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W
JASTRZĘBI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3A - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3B - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - wykaz sprzętu

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 8 - projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-11-29 16:08:53 | Data modyfikacji: 2019-11-29 16:20:53.
Data wprowadzenia: 2019-11-29 16:08:53
Data modyfikacji: 2019-11-29 16:20:53
Opublikowane przez: Przemysław Kępas