Zarządzenie nr 1.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:42:14 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:05:57.
Zarządzenie nr 2.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:03:51 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:06:13.
Zarządzenie nr 3.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciagłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:11:23.
Zarządzenie nr 4.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-23 10:05:09.
Zarządzenie nr 5.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Jastrzębia w roku 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-23 14:02:39 | Data modyfikacji: 2020-01-23 14:11:20.
Zarządzenie nr 6.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy
Jastrzębia w 2020 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-23 14:07:15.
Zarządzenie nr 7.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-28 14:16:51.
Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29.01.2020r. w sprawie określenia zasad
dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych
na terenie Gminy Jastrzębia objętych
obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz
zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów
niepełnosprawnych oraz ich rodziców
 Zarzadzenie Nr 8.2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-01-29 12:29:07 | Data modyfikacji: 2020-01-29 12:30:01.
Zarządzenie nr 9.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-05 14:08:37.
Zarządzenie nr 10.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30.01.2020 w sprawie zmiany składu osobowego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-05 14:17:45 | Data modyfikacji: 2020-02-05 14:19:37.
Zarzadzenie nr 11.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu pracy komisji konkursowej

Nabór kandydatów na cżłonków komisji konkursowej

Regulamin komisji konkursowej

 Zarządzenie w sprawie komisji 2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 16:38:56 | Data modyfikacji: 2020-02-05 16:41:23.
Zarządzenie nr 12.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 lutego 2020r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na
rok szkolny 2020/2021
 Zarządzenie Nr 12.2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:12:25.
Zarządzenie nr 13.2020 Wójta Gminy Jastrzębia

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:45:04.
Zarządzenie nr 14.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:31:57.
Zarządzenie nr 15.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę ciepła przeznaczonego na
ogrzewanie za pośrednictwem kotłowni lokalnych
lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku
Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia oraz zatwierdzenia regulaminu
rozliczeń kosztów w tym zakresie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:37:42.
Zarządzenie nr 16.2020 Wójta Gminy Jastrzebia z
dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę energii elektrycznej dla
lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku
Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w tym budynku stanowiących
własność osób prywatnych, oraz w sprawie
zatwierdzenia regulaminu rozliczeń kosztów
energii elektrycznej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:47:13.
Zarządzenie nr 17.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie określenia
stawek za 1 km przebiegu pojazdu nie bedącego
własnością pracodawcy uzywanego do celów
służbowych przez pracowników Urzędu Gminy
Jastrzębia i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej

zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:54:04 | Data modyfikacji: 2020-06-03 12:05:47.
Zarządzenie nr 18.2020 Wójta Gminy Jastrzebia z
dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:11:07.
Zarzadzenie nr 19.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-14 08:01:30.
Zarządzenie nr 20.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:25:44.
Zarządzenie nr 21Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębia prowadzonego
przez Gminę Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-18 14:18:51.
Zarządzenie nr 22.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży wykorzystywanych do
właściwego odliczania naliczonego podatku od
towarów i usług w Urzędzie Gminy Jastrzębia i
jej jednostkach budżetowych za 2019 i w 2020 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-25 14:15:16.
Zarządzenie nr 23.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu rekrutacji dzieci do Projektu pn.
"Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie
Jastrzębia - utworzenie dwóch oddziałów
przedszkolnych" na rok szkolny 2020/2021 oraz w
sprawie określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do w/w
projektu współfinansowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020 Osi priorytetowej X "Edukacja dla
rozwoju regionu", Działania 10.1 "Kształcenie i
rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałanie
10.1.4 "Edukacja przedszkolna"
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-28 14:57:03 | Data modyfikacji: 2020-03-09 13:54:55.
Zarządzenie nr 24.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-06 09:37:00.
Zarządzenie nr 25.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:25:22.
Zarządzenie nr 26.2020 Wójta Gminy Jastrzębia w
sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2020 rok
 Zartządzenie nr 26.pdf

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2020-03-11 15:09:44.
Zarządzenie nr 27.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu
szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi

Zarządzenie nr 28.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 17.03.2020r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do zarządzenia Nr 27.2020

 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:03:43.
Zarządzenie nr 28.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Jastrzębi prowadzonego przez Gminę Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-18 14:12:52.
Zarządzenie nr 28A.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania
Komisji do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania
wniosków złożonych przez nauczycieli na
dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:39:45.
Zarządzenie nr 29.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-24 09:34:22.
Zarządzenie nr 30.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:46:53.
Zarządzenie nr 31.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia za
2019 rok sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz
przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:52:29 | Data modyfikacji: 2020-03-31 13:11:25.
Zarządzenie nr 32.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-04-06 14:36:33 | Data modyfikacji: 2020-04-07 10:13:37.
Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu
pracy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-04-09 09:48:06.
Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowej
formy udzielenia pomocy dla przedsiebiorców
poprzez wprowadzenie zasad obniżenia czynszu
najmu/dzierżawy za nieruchomości gminne w
związku z ograniczeniem prowadzenia przez
najemców działalności gospodarczej z uwagi na
ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu
epidemii

Wykaz

 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-04-17 10:08:10.
Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-04-24 13:33:39 | Data modyfikacji: 2020-04-24 13:37:09.
Zarzadzenie nr 36.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-04-24 13:41:15 | Data modyfikacji: 2020-04-24 13:43:32.
Zarządzenie nr 38.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-04 14:28:52.
Zarządzenie nr 39.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok
samorządowej instytucji kultury - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-12 11:44:44 | Data modyfikacji: 2020-05-12 12:02:44.
Zarządzenie nr 40.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:19:26.
Zadządzenie nr 41.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
 Zarzadzenie nr 41.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:22:18.
Zarządzenie nr 42.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:23:23.
Zarządzenie 43.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:29:49.
Zarządzenie nr 44.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:35:41.
Zarządzenie nr 46.2020 Wójta Gmniny Jastrzębia
z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:15:55 | Data modyfikacji: 2020-06-03 12:18:17.
Zarządzenie nr 45.2020 Wójya Gminy Jastrzębia z
dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:00:17.
Zarządzenie nr 47.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:09:41.
Zarządzenie nr 48.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w
sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny
wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:17:53.
Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powołania
Gminengo Biura Spisowego do realizacji zadań
związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu
Rolnego w 2020 roku
 SKM_C224e20060909010.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-09 09:40:04.
Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
 SKM_C224e20060911030.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:38:48.
Zarządzenie Nr 51.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 SKM_C224e20061714110.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:53:22.
ZARZĄDZENIE NR 52.2020 WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA z
dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowana wniosków o przyznanie
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli
 SKM_C224e20061714111.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:56:09.
Zarządzenie nr 53.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
"Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa
narodowego"
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:15:36 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:17:11.
Zarządzenie nr 54.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:19:27 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:27:32.
Zarządzenie nr 55.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cen za
wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich w
miejscowościach Jastrzębia, Mąkosy Stare i
Bartodzieje
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:24:35.
Zarządzenie nr 56.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:05:08.
Zarządzenie nr 57.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosku o przyznanie
świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:09:22 | Data modyfikacji: 2020-07-07 14:10:53.
Zarządzenie nr 58.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2020-2026
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:16:06 | Data modyfikacji: 2020-07-07 14:17:22.
Zarządzenie nr 59.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia
wydatków związanych z działalnością komisji
Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:56:42.
Zarządzenie nr 60.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-07 15:00:58.
Zarządzenie nr 61.20202 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dni
wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy
Jastrzębia w 2020 roku
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-16 11:29:34.
Zarządzenie nr 62.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-28 12:10:38.
Zarządzenie nr 63.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-28 12:13:25.
Zarzadzenie nr 64.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-07-28 12:15:42.
Zarządzenie Nr 65.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29.07.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na
prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej
dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w
Bartodziejach
 S22C-6e20073119450.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-07-31 13:10:07.
Zarządzenie Nr 66.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na 2020 rok
 S22C-6e20080417390.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-08-04 12:57:43.
Zarządzenie Nr 67.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 05.08.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na
prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej
dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej
im.Tadeusza Kościuszki w Kozłowie w Gminie
Jastrzębia
 S22C-6e20080523420.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 17:05:48.
Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody
na prowadzenie wyłacznie w formie elektronicznej
dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w
Jastrzębi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Jastrzębi
 S22C-6e20081118200.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 11:58:13.
Zarządzenie nr 69.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-18 09:19:04.
Zarządzenie nr 70.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Jastrzębia w roku 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-26 13:33:06 | Data modyfikacji: 2020-08-26 13:37:40.
Zarządzenie nr 71.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 10:51:34.
Zarządzenie nr 72.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 10:54:43.
Zarządzenie nr 73.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia i
przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za I
półrocze 2020 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 11:38:50 | Data modyfikacji: 2020-08-31 11:44:05.
Zarządzenie nr 74.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na prowadzenie wyłącznie w formie
elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole
Podstawowej w Mąkosach Starych w Gminie
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:01:10.
Zarządzenie Nr 75.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28.08.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na
prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej
dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im.
Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej w
Gminie Jastrzębia
 SKM_C224e20083113030.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:26:55.
Zarządzenie Nr 76.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 września 2020r. w sprawie ustalenia
terminarza Zebrań Wiejskich
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-09-02 15:06:05.
Zarządzenie nr 77.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 września 2020r. w sprawie udziału w
powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „RADOMKA
20” we współdziałaniu z powiatowymi i
gminnymi służbami, inspekcjami, strażami z
terenu powiatu radomskiego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-09-10 12:23:33 | Data modyfikacji: 2020-09-10 12:31:53.
Zarządzenie nr 78.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-09-17 10:11:43.
Zarządzenie nr 79.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 września 2020 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-09-18 07:48:03.
Zarządzenie nr 80.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego dla rachunku Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-09-18 07:52:08.
Zarządzenie nr 81.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania oferty
złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-09-18 08:11:39.
Zarządzenie nr 82.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-09-24 12:52:32.
Zarządzenie nr 83.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-09-24 12:55:20 | Data modyfikacji: 2020-09-24 12:57:39.
Zarządzenie Nr 84.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 września 2020r. w sprawie powołania
Koordynatora do spraw dostępności na terenie
Gminy Jastrzębia

Koordynator do spraw dostępnosci.pdf

Plan dzialania.pdf

Koordynatorzy ds. dostępności - jednostki z terenu gmimy

Plany działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szkołach podstawowych i bibliotece z terenu gminy Jastrzębia

 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 08:26:27.
Zarządzenie nr 85.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-07 13:24:16.
Zarządzenie nr 86.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty miesięcznej za energię
elektryczną oraz zatwierdzenia regulaminu
rozliczeń kosztów energii elektrycznej dla
lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy
Jastrzębia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-07 13:46:56.
Zarządzenie nr 87.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 października 2020 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-13 11:23:38 | Data modyfikacji: 2020-10-13 11:26:09.
Zarządzenie nr 88.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15 października 2020 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-10-22 07:55:55.
Zarządzenie nr 89.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 października 2020 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-11-13 12:28:43.
Zarządzenie nr 90.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 października 2020 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-11-13 12:36:37.
Zarządzenie Nr 91.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Żłobka
w Jastrzębi

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne

Informacja o wynikach konkursu

 Zarzadzenie nr 91.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-11-04 14:34:14.
Zarządzenie nr 92.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 października 2020 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-11-19 14:29:09.
Zarządzenie nr 93.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-11-13 12:45:01.
Zarządzenie nr 94.2020 z dnia 10 listopada 2020
r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy
Jastrzębia oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2021-2028
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-11-13 14:52:12 | Data modyfikacji: 2020-11-13 14:53:50.
Zarządzenie nr 95.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok
2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-11-13 15:00:43.
Zarządzenie nr 96.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 80.2020 z dnia 17 września 2020
r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-11-16 16:00:24.
Zarządzenie Nr 97.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 listopada 2020r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko dyrektora Gminnego Żłobka w
Jastrzębi oraz określenia trybu jej pracy
 Zarzadzenie Nr 97.2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-11-19 13:06:59.
Zarządzenie Nr 98.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020

Zarzadzenie Nr 98.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 11:53:44.
Zarządzenie Nr 99.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 24 listopada 2020r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 Zarzadzenei Nr 99.2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 11:58:45.
Zarządzenie Nr 100.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 Zarządzenie Nr 100.2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-12-02 12:00:43.
Zarządzenie Nr 101.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie unieważnienia
konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Żłobka
w Jastrzębi
 Zarzadzenie nr 101.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-12-11 14:44:58.
Zarządzenie Nr 102.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
ponownego konkursu na stanowisko dyrektora
Gminnego Żłobka w Jastrzębi

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne

Informacja o unieważnieniu

 Zarzadzenie Nr 102.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-12-11 14:46:54.
Zarządzenie nr 103.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:04:27 | Data modyfikacji: 2021-01-04 08:29:50.
Zarządzenie nr 104.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu i powołania komisji w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze
– Referent w Referacie infrastruktury

Załaczniki do ogłoszenia

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne

Informacja o wyniku naboru

 Zarzadzenie 104.2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 13:53:24 | Data modyfikacji: 2020-12-14 14:11:07.
ZARZĄDZENIE NR 105.2020 WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowana wniosków o przyznanie
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli
 Zarzadzenie Nr 105.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-12-15 14:09:41.
Zarządzenie nr 106.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie powołania
Komisji do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania
wniosków złożonych przez nauczycieli na
dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego
 S22C-6e20121717180.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-12-17 10:11:20.
Zarządzenie nr 107.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawoe ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Jastrzębia w roku 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-12-17 12:04:50 | Data modyfikacji: 2020-12-17 12:11:07.
Zarzadzenie nr 108.2020 Wójta Gminy Jastrzebia z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 80.2020 z dnia 17 września 2020r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku
rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:27:40.
Zarządzenie nr 109.2020 wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:33:54.
Zarządzenie nr 110.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko dyrektora Gminnego Żłobka w
Jastrzębi oraz określenia trybu jej pracy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:43:12 | Data modyfikacji: 2020-12-29 11:43:46.
Zarządzenie nr 111.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-04 11:12:05.
Zarządzenie nr 112.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego na
działce nr 62 w obrębie Wólka Lesiowska gm.
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-08 10:07:34.
Zarządzenie nr 113 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-08 07:25:48 | Data modyfikacji: 2021-01-08 07:28:55.
Zarządzenie nr 114.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania
Pełnomocnika do spraw profilaktyki i
przeciwdziałania uzależneieniom
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-08 10:38:29.
Zarządzenie nr 115.2020 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
procedury realizacji przez Gminę Jastrzębia
obowiązków w zakresie identyfikacji schematów
podatkowych oraz przekazywania informacji o
schematach podatkowych
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-03-09 13:38:59.
Data wprowadzenia: 2021-03-09 13:38:59
Opublikowane przez: Lidia Zawodnik