2020

Zarządzenie nr 1.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:42:14 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:05:57.
Zarządzenie nr 2.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:03:51 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:06:13.
Zarządzenie nr 3.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciagłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:11:23.
Zarządzenie nr 4.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-23 10:05:09.
Zarządzenie nr 5.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Jastrzębia w roku 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-23 14:02:39 | Data modyfikacji: 2020-01-23 14:11:20.
Zarządzenie nr 6.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy
Jastrzębia w 2020 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-23 14:07:15.
Zarządzenie nr 7.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-01-28 14:16:51.
Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29.01.2020r. w sprawie określenia zasad
dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych
na terenie Gminy Jastrzębia objętych
obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz
zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów
niepełnosprawnych oraz ich rodziców
 Zarzadzenie Nr 8.2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-01-29 12:29:07 | Data modyfikacji: 2020-01-29 12:30:01.
Zarządzenie nr 9.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-05 14:08:37.
Zarządzenie nr 10.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30.01.2020 w sprawie zmiany składu osobowego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-05 14:17:45 | Data modyfikacji: 2020-02-05 14:19:37.
Zarzadzenie nr 11.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu pracy komisji konkursowej

Nabór kandydatów na cżłonków komisji konkursowej

Regulamin komisji konkursowej

 Zarządzenie w sprawie komisji 2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 16:38:56 | Data modyfikacji: 2020-02-05 16:41:23.
Zarządzenie nr 12.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 lutego 2020r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na
rok szkolny 2020/2021
 Zarządzenie Nr 12.2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 17:12:25.
Zarządzenie nr 13.2020 Wójta Gminy Jastrzębia

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2020-02-06 14:45:04.
Zarządzenie nr 14.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:31:57.
Zarządzenie nr 15.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę ciepła przeznaczonego na
ogrzewanie za pośrednictwem kotłowni lokalnych
lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku
Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia oraz zatwierdzenia regulaminu
rozliczeń kosztów w tym zakresie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:37:42.
Zarządzenie nr 16.2020 Wójta Gminy Jastrzebia z
dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę energii elektrycznej dla
lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku
Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w tym budynku stanowiących
własność osób prywatnych, oraz w sprawie
zatwierdzenia regulaminu rozliczeń kosztów
energii elektrycznej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:47:13.
Zarządzenie nr 17.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie określenia
stawek za 1 km przebiegu pojazdu nie bedącego
własnością pracodawcy uzywanego do celów
służbowych przez pracowników Urzędu Gminy
Jastrzębia i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 13:54:04.
Zarządzenie nr 18.2020 Wójta Gminy Jastrzebia z
dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:11:07.
Zarzadzenie nr 19.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-14 08:01:30.
Zarządzenie nr 20.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:25:44.
Zarządzenie nr 21Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębia prowadzonego
przez Gminę Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-18 14:18:51.
Data wprowadzenia: 2020-02-18 14:18:51
Opublikowane przez: Lidia Zawodnik