Rok 2020

„Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do
prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w
meble laboratoryjne i sprzęt TIK w ramach
projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
pn, „Szkoła XXI wieku w miejscowości
Kozłów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości
Lesiów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości
Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w
miejscowości Wola Goryńska”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia RI.271.2.1.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekty umów

Zalacznik nr 5 do SIWZ Edytowalne formularze ofertowe

Załącznik nr 6 Oświadczenie art. 25a ust. 1

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn 04.02.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn 05.02.2020

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2020-01-30 15:25:41 | Data modyfikacji: 2020-01-30 15:27:45.
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY
JASTRZĘBIA: 1. BUDOWA ŁĄCZNIKA WODOCIĄGU
WOLSKA DĄBROWA - BARTOSY, 2. BUDOWA SIECI
WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA -
DZIAŁKI

SIWZ z załącznikami od 1 do 8.pdf

Zał. nr 9 PB - Opis techniczny wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB - Rys. nr 1 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB Rys nr 2 Plan zgospodarowania wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB Rys nr 3 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB Rys nr 4 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zął nr 9 PB Rys nr 5 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB Rys nr 6 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB Rys nr 7 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB geologia -opinia geotechniczna Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB geologia -parametry gruntów.pdf

Zał nr 9 PB geologia- profile geotechniczne.pdf

Zał nr 9 PB geologia -przekrój geotechniczny Wolska Dąbrowa-Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB geologia-mapa dokumentacyjna.pdf

Zał. nr 9 PB -opis_techniczny wodociąg D. Jastrzębska działki.pdf

Zał. nr 9 PB - Zagospodrowanie wod D. Jastrzębska działki.pdf

Zał. nr 9 PB - Rys. nr 3 wodociąg D. Jastrzębska działki.PDF

Zał. nr 9 PB- Opinia ZUD wodociąg D. Jastrzębska działki.PDF

Zał nr 10 SSTWiOR łącznik wodociągu Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 10 SSTWiOR wodociąg Jastrzębia działki.pdf

Zał nr 11 Przedmiar łącznik wodociągu Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 11 Przedmiar wodociąg Jastrzębia działki.PDF

Ogłoszenie o zamówieniu nr 511857-N-2020.pdf

Ogłoszenie z dnia 26.02.2020 r. o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Zmiana nr 2 treści SIWZ

Załącznik nr 11 Przedmiar robót łącznik wodociągu Wolska Dąbrowa Bartosy (wersja po zmianie)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert w zakresie części nr 1 i 2 zamówienia, unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1 zamówienia, wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2

Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:45:19.
WYKONYWANIE GMINNEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO NA LINII KOMUNIKACYJNEJ RADOM -
DĄBROWA KOZŁOWSKA – KOZŁÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 21.02.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2020-02-17 15:55:09.
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE
ZAMAWIAJĄCEGO

Ogłoszenie o zamówieniu nr 516886 -N-2020.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 8.pdf

Załacznik nr 9 - Przedmiar.pdf

Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna.pdf

Załącznik nr 11 - Kosztorys ofertowy.pdf

Ogłoszenie z dnia 06.03.2020 roku o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 9- Przedmiar (wersja po zmianie).pdf

Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna (wersja po zmianie).pdf

Załacznik nr 11-Kosztorys ofertowy (wersja po zmianie).pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 16.03.2020r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 16.03.2020r.

Informacja dotycząca otwarcia ofert w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-02-26 15:45:25.
Data wprowadzenia: 2020-02-26 15:45:25
Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk