„Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do
prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w
meble laboratoryjne i sprzęt TIK w ramach
projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
pn, „Szkoła XXI wieku w miejscowości
Kozłów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości
Lesiów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości
Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w
miejscowości Wola Goryńska”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia RI.271.2.1.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekty umów

Zalacznik nr 5 do SIWZ Edytowalne formularze ofertowe

Załącznik nr 6 Oświadczenie art. 25a ust. 1

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn 04.02.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn 05.02.2020

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2020-01-30 15:25:41 | Data modyfikacji: 2020-01-30 15:27:45.
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY
JASTRZĘBIA: 1. BUDOWA ŁĄCZNIKA WODOCIĄGU
WOLSKA DĄBROWA - BARTOSY, 2. BUDOWA SIECI
WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA -
DZIAŁKI

SIWZ z załącznikami od 1 do 8.pdf

Zał. nr 9 PB - Opis techniczny wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB - Rys. nr 1 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB Rys nr 2 Plan zgospodarowania wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB Rys nr 3 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB Rys nr 4 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zął nr 9 PB Rys nr 5 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB Rys nr 6 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB Rys nr 7 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB geologia -opinia geotechniczna Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB geologia -parametry gruntów.pdf

Zał nr 9 PB geologia- profile geotechniczne.pdf

Zał nr 9 PB geologia -przekrój geotechniczny Wolska Dąbrowa-Bartosy.pdf

Zał nr 9 PB geologia-mapa dokumentacyjna.pdf

Zał. nr 9 PB -opis_techniczny wodociąg D. Jastrzębska działki.pdf

Zał. nr 9 PB - Zagospodrowanie wod D. Jastrzębska działki.pdf

Zał. nr 9 PB - Rys. nr 3 wodociąg D. Jastrzębska działki.PDF

Zał. nr 9 PB- Opinia ZUD wodociąg D. Jastrzębska działki.PDF

Zał nr 10 SSTWiOR łącznik wodociągu Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 10 SSTWiOR wodociąg Jastrzębia działki.pdf

Zał nr 11 Przedmiar łącznik wodociągu Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 11 Przedmiar wodociąg Jastrzębia działki.PDF

Ogłoszenie o zamówieniu nr 511857-N-2020.pdf

Ogłoszenie z dnia 26.02.2020 r. o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Zmiana nr 2 treści SIWZ

Załącznik nr 11 Przedmiar robót łącznik wodociągu Wolska Dąbrowa Bartosy (wersja po zmianie)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert w zakresie części nr 1 i 2 zamówienia, unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1 zamówienia, wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2

Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:45:19.
WYKONYWANIE GMINNEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO NA LINII KOMUNIKACYJNEJ RADOM -
DĄBROWA KOZŁOWSKA – KOZŁÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 21.02.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2020-02-17 15:55:09.
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE
ZAMAWIAJĄCEGO

Ogłoszenie o zamówieniu nr 516886 -N-2020.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 8.pdf

Załacznik nr 9 - Przedmiar.pdf

Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna.pdf

Załącznik nr 11 - Kosztorys ofertowy.pdf

Ogłoszenie z dnia 06.03.2020 roku o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 9- Przedmiar (wersja po zmianie).pdf

Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna (wersja po zmianie).pdf

Załacznik nr 11-Kosztorys ofertowy (wersja po zmianie).pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 16.03.2020r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 16.03.2020r.

Informacja dotycząca otwarcia ofert w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-02-26 15:45:25.
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - Przedmiar

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Kosztorys ofertowy

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

Zmiana nr 2 treści SIWZ

Ogłoszenie nr 2 o zmianie treści ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty, wykluczeniu i odrzuceniu oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2020-05-18 18:21:35 | Data modyfikacji: 2020-05-18 18:23:08.
ZAKUP LAPTOPÓW NA POTRZEBY ZDALNEJ NAUKI UCZNIÓW
NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA- ETAP II Zadanie
współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu”, Działanie 1.1.
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach” –
ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej

Zmiana. treści SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu.

Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu oferty

 SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-05-29 14:06:11 | Data modyfikacji: 2020-06-05 12:22:32.
BUDOWA ŁĄCZNIKA WODOCIĄGU WOLSKA
DĄBROWA-BARTOSY

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 7

Zał nr 8 PB - Rys. nr 1 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 8 PB Rys nr 2 Plan zgospodarowania wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 8 PB Rys nr 3 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 8 PB Rys nr 4 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zął nr 8 PB Rys nr 5 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 8 PB Rys nr 6 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 8 PB Rys nr 7 wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał. nr 8 PB - Opis techniczny wodociąg Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 8 PB geologia -opinia geotechniczna Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 8 PB geologia -parametry gruntów.pdf

Zał nr 8 PB geologia- profile geotechniczne.pdf

Zał nr 8 PB geologia -przekrój geotechniczny Wolska Dąbrowa-Bartosy.pdf

Zał nr 8 PB geologia-mapa dokumentacyjna.pdf

Zał nr 9 SSTWiOR łącznik wodociągu Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Zał nr 10 Przedmiar łącznik wodociągu Wolska Dąbrowa Bartosy.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu..pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o. wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-06-25 12:41:06.
UTWORZENIE GMINNEGO ŻŁOBKA W GMINIE JASTRZĘBIA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 - projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 10.08.2020r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 10.08.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 13.08.2020r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 13.08.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2020-07-24 14:58:17.
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY
JASTRZĘBIA: 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOŚCI WOLSKA DĄBROWA 2. PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA LESIÓW

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany Wolska Dąbrowa

Załącznik nr 9-Rys nr 1 Wolska Dąbrowa

Załącznik nr 9- Rys nr 2 Wolska Dąbrowa

Załącznik nr 10- Projekt budowlany Kolonia Lesiów

Załącznik nr 10- Rys nr 1 Kolonia Lesiów

Załącznik nr 10- Rys nr 2 Kolonia Lesiów

Załacznik nr 11 - STWiOR Wolska Dąbrowa

Załącznik nr 12 - STWiOR Kolonia Lesiów

Załącznik nr 13- Przedmiar Wolska Dąbrowa

Załącznik nr 14- Przedmiar Kolonia Lesiów

Ogłoszenie o zamówieniu.

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert i odrzuceniu ofert

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:48:28.
ZAKUP AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ogłoszenie o zamówieniu nr BZP 580959-N-2020

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 6

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dn. 08.09.2020 r.

Załączniki od 1 do 6 w wersji edytowalnej w tym skorygowany projekt umowy

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dn. 09.09.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-09-03 12:27:15.
BUDOWA BIEŻNI PROSTEJ O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA

Ogłoszenie nr 583080-N-2020 o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 PB - Strona tytułowa do projektu budowlanego

Załącznik nr 8 -Opis techniczny do projektu budowlanego

Załacznik nr 8 PB -Informacja bioz

Załącznik nr 8 PB -Opinia geotechniczna

Załacznik nr 8 PB Rys-Projekt zagospodarowania terenu

Załacznik nr 8 PB Rys- Bieżnia sportowa

Załącznik nr 8 PB Rys -Przekrój

Załacznik nr 9 -Specyfikacja Techniczna Wykonaia i Odbioru Robót

Załacznik nr 10-Przedmiar

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ z dnia 22.09.2020 roku

Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia

Zmiana nr 2 treści SIWZ z dnia 30.09.2020 roku

Ogłoszenie nr 3 o zmianie ogłoszenia

Zmiana nr 3 treści SIWZ

Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ

Formularz oferty po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Załacznik nr 11 - Pismo z PGE Dystrybucja

Załaćznik nr 12- Projekt wykonawczy usunięcia kolizji nN i SN

Załącznik nr 12- Rysunek E1

Załacznik nr 12- Rysunek E2

Załącznik nr 13-Przedmiar robót w zakresie usuniecia kolizji nN i SN

Zaświadczenie z Starostwa Powiatowego w Radomiu o nie wniesieniu sprzeciwu

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót po zmianie

Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu i odrzuceniu ofert

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:47:46.
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO W SDEZONIE
ZIMOWYM 2020/2021

Ogłoszenie nr 589182-N-2020 o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5C

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2020-09-24 13:51:53.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW
MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE PRZETARGU SKŁADANIA
OFERT PISEMNYCH

Ogłoszenie o przetargu

Formularz oferty

Wzór umowy

Klauzula informacyjna RODO

Protokół z przebiegu sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2020-10-02 15:30:50.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I
LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ
URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMIN JASTRZĘBIA I
ODRZYWÓŁ

Ogłoszenie o zamówieniu nr 592809-N-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1a - Zestawienie punktów poboru Gmina Jastrzębia

Załącznik nr 1b - zestawienie punktów poboru Gmina Odrzywół

Załącznik nr 2- Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna RODO

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-10-02 16:03:33.
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO – Etap
II

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - Przedmiar

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - Kosztorys ofertowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.10.2020r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 20.10.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacje dotyczące złożonych ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2020-10-06 15:00:02.
Zakup i dostawa elementów wyposażenia Gminnego
Żłobka w Jastrzębi (Maluch+ 2020)

SIWZ z załącznikami nr 1, 3A, 3B, 4, 5, 6

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 2C

Ogłoszenie nr 606380-N-2020 o zamówieniu

Zmiana treści SIWZ

Informacja dotycząca złożonych ofert

Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-11-04 17:27:10.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW
MAJĄTKU RUCHOMEGO W DRODZE PRZETARGU SKŁADANIA
OFERT PISEMNYCH

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Umowa sprzedaży

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO

Protokół z przebiegu sprzedaży

 zobacz ogłoszenie

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-11-06 09:11:23.
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOŚCIACH WOLA OWADOWSKA, OWADÓW,
WOJCIECHÓW, WÓLKA LESIOWSKA - ETAP I

Ogłoszenie nr 770838-N-2020 o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 PB Tom I

Załącznik nr 8 PB Tom II

Załącznik nr 8 PB Geologia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 10 Przedmiar Owadów

Załącznik nr 10 Przedmiar Wojciechów

Zmiana nr 1 treści SIWZ

Ogłoszenie nr 1 o zmianie treści ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Decyzja na lokalizację kan. sanit. w pasie drogi powiatowej

Mapa w skali 1:25000 z przebiegiem kanalizacji

Zmiana nr 2 treści SIWZ

Ogłoszenie nr 2 o zmianie treści ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty...pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-12-22 19:08:36 | Data modyfikacji: 2021-02-26 14:50:02.
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z
TERENU GMINY JASTRZĘBIA ORAZ Z PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W
JASTRZĘBI

Ogłoszenie nr 776101 - N - 2020 o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 8

Informacja z otwarcia ofert..

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2020-12-30 17:28:21.
Data wprowadzenia: 2020-12-30 17:28:21
Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk