Zarządzenie nr 1.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-07 14:23:45.
Zarządzenie nr 2.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-07 14:28:30.
Zarządzenie Nr 3.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia
ponownego konkursu na stanowisko dyrektora
Gminnego Żłobka w Jastrzębi

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy dla osoby

 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 15:07:02 | Data modyfikacji: 2021-01-08 11:09:24.
Zarządzenie nr 4.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu pracy komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Jastrzębia w 2021 roku
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-05 15:04:20.
Zarządzenie nr 5.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-12 08:54:57 | Data modyfikacji: 2021-01-12 08:56:55.
Zarządzenie nr 6.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania
Gminnego Biura Spisowego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-11 15:53:47.
Zarządzenie nr 7.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-14 13:58:45.
Zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-14 14:28:04.
Zarządzenie nr 9.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko dyrektora Gminnego Żłobka w
Jastrzębi oraz określenia trybu jej pracy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:46:03.
Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:46:03
Opublikowane przez: Lidia Zawodnik