Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników
majątku ruchomego w drodze przetargu składania
ofert pisemnych

Formularz oferty

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o przetargu

Protokol ze sprzedazy

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:09:06.
Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Jastrzębia

SWZ Wymiana urządzeń grzewczych

Załącznik nr 2.1 Projekt umowy dla części 1

Załącznik nr 2.2 Projekt umowy dla części 2

Załącznik nr 2.3 Projekt umowy dla części 3

Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SWZ- JEDZ

Załącznik nr 4a do SWZ- JEDZ wstępny w formacie xml

Załącznik nr 5 fo SWZ - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SWZ- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załacznik nr 8 do SWZ- Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia

Załacznik nr 9 do SWZ- Minimalne parametry urzadzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

Załącznik nr 10- Indentyfikator postępowania na miniportalu

Załącznik nr 1 do SWZ Program funkcjonalno-użytkowy

Sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie nr 2021-OJS089-229072-pl z dnia 07.05.2021

Modyfikacja SWZ, przedłużenie terminów (TSO, TZO)

Sprostowanie z dnia 17.05.2021

Modyfikacja nr 2 SWZ, przedłużenie terminów (TSO, TZO)

Sprostowanie z dnia 02.06.2021

modyfikacja nr 3 SWZ, przedłużenie terminów (TSO, TZO)

modyfikacja nr 4 SWZ, przedłużenie terminów (TSO, TZO)

Sprostowanie z dnia 22.06.2021

Sprostowanie z dnia 09.07

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ oraz przedłużenie terminów TSO i TZO

PFU Kotły na biomasę mbudynki prywatne

PFU Pompy ciepła budynki prywatne

Wyjaśnienie i omodyfikacja treści SWZ i przedłużenie terminów TSO i TZO

Sprostowanie z dnia 04.08.2021 roku

Informacja o środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert_

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021-OJS067-172912-pl-2.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-04-07 12:35:00.
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI
WODOCIĄGOWEJ W GMINIE JASTRZĘBIA: 1. BUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI
DĄBROWA KOZŁOWSKA 2. BUDOWA WODOCIĄGU W
MIEJSCOWOŚCI KOZŁÓW

Ogłoszenie nr 2021BZP 0005570201 o zamówieniu

SWZ Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 9

Zał nr 11 PB Opis techniczny dla cz 2

Zał nr 11 PB Rys nr 1 dla cz 2

Zał nr 11 PB Rys nr 2 dla cz 2

Zał nr 11 PB Rys nr 3 dla cz 2

Zał nr 11 PB Rys nr 4 dla cz 2

Zał. nr 11 PB Rys nr 5 dla cz 2

Zał nr 11 PB Rys nr 6 dla cz 2

Zał nr 11 PB Rys nr 7 dla cz 2

Zał nr 11 PB Rys nr 8 dla cz 2

Zał nr 13 STWiOR dla cz 2

Zał nr 15 Przedmiar dla cz 2

Załącznik nr 16 do SWZ Indentyfikator postępowania na miniportalu

Załączniki 10 12 14

Mapa- przebieg kanalizacji

Informacja o środkach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert....

Informacja wybór oferty

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-05-14 17:35:08.
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BARTODZIEJACH

Załącznik nr 9PB Ocena warunków gruntowych

Ogłoszenie nr 2021/bzp 00059433/01 z dnia 20.05.2021 o zamówieniu

SWZ wraz z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 PB PZT Opis techniczny

Załącznik nr 9 PB BIOZ

Załącznik nr 9PB Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 9PB Rzut boiska wielofunkcyjnego

Załacznik nr 9PB Rysunek boiska do siatkówki

Załacznik nr 9 PB Rysunek bramki do piłki nożnej

Załacznik nr 9 PB Rysunek zestaw do koszykówki jednosłupowy

Załącznik nr 9PB Rysunek siatka do siatkówki i schemat montażu słupków

Załącznik nr 9PB Piłkochwyty

Załącznik nr 9PB Rysunek boiska do koszykówki

Załacznik nr 9PB Przekrój boiska wielofunkcyjnego

Załącznik nr 9PB Trybuna

Załacznik nr 9PB Ocena warunków gruntowych

Załącznik nr 9PB Opinia geotechniczna

Załącznik nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 11 Przedmiar robót

Załacznik nr 12 Indentyfikator postępowania w miniportalu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zmiana treści SWZ (TSO, TZO)

Ogłoszenie nr 1 o zmianie ogłoszenia

Informacja o środkach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..

Informacja z otwarcia ofert....

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-05-20 10:35:12.
UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 62
W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA LESIOWSKA - ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00068135 01

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 Projekt budowlany

Załącznik nr 10 STWiOR

Załącznik nr 11 Przedmiar

Załącznik nr 12 Indentyfikator postępowania w miniportalu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców..

Informacja ośrodkach Zamawiającego

informacja z otwarcia ofert..

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-05-28 13:28:51.
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
BĘDĄCYCH W ZARZADZIE ZAMAWIAJĄCEGO

SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do 8

Załącznik nr 9 Przedmiar

Załącznik nr 10 Indentyfikator postępowania w miniportalu

Załacznik nr 11 Kosztorys ofertowy (druk)

SWZ wraz z załącznikami (WERSJA EDYTOWALNA)

Informacja o środkach Zamawiającego..

Informacja dotycząca otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie nr 2021BZP0007584301 z dnia 08 06 2021 o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-06-08 14:34:32.
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BARTODZIEJACH

SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8

Załącznik nr 9 PB PZT Opis techn..

Załącznik nr 9 PB BIOZ.

Załącznik nr 9 PB PZT

Załącznik nr 9PB Rzut boiska wielof.

Załącznik nr 9PB Rysunek boiska do siat.

Załącznik nr 9PB Rys. bramki do piłki nożnej

Załącznik nr 9PB Rys. zestaw do koszykówki jednosłupowy

Załącznik nr 9PB Rys. siatka do siatkówki i schemat montażu słupków

Załącznik nr 9PB Piłkochw.

Załącznik nr 9PB Rys. boiska do koszykówki

Załącznik nr 9PB Przekrój boiska wielof..

Załącznik nr 9PB Trybuna..

Załącznik nr 9PB Ocena war. gruntowych

Załącznik nr 9PB Opinia geotechn.

Załącznik nr 10 STW i OR

Załącznik nr 11 Przedmiar

Załącznik nr 12 Indentyfikator post. w miniportalu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedź nr 2 na pytania Wykonawców

Informacja o środkach Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyb. oferty najkorzystniejszej

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP0008113701 z dnia 11.06.2021.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-06-11 22:12:43.
UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 62
W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA LESIOWSKA- ETAP II

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 Projekt budowlany

Załącznik nr 10 STWiOR

Załącznik nr 11 Przedmiar robót

Załącznik nr 12 do SWZ Indentyfikator post. w miniportalu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedź nr 2 na pytania Wykonawców

Informacja o środkach które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia

inf. z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00082477 01 z dnia 14 06 2021.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-06-14 21:31:49.
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 316/2 W
MIEJSCOWOŚCI LESIÓW

SWZ wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 8

Załącznik nr 9PB Opis techniczny do PB

Załącznik nr 9PB Zaświadczenie o przynależności do Izby

Załącznik nr 9PB Projekt zagospodarowania cz. 1

Załącznik nr 9PB Projekt zagospodarowania cz. 2

Załącznik nr 9PB Strona tytułowa do PB

Załącznik nr 9PB Przekroje konstrukcyjne

Załącznik nr 9PB Opis techniczny do PBW

Załącznik. nr 10 STWiOR

Załącznik. nr 11 Przedmiar

Załącznik nr 12 Indentyfikator postępowania w miniportalu UDR

Informacja o srodkach Zamawiającego

Inform. z otwarcia ofert

Wybór oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00088258 01 z dnia 19 06 2021.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-06-19 22:06:34.
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

Ogłoszenie nr 2021 BZP 00114633 01 o zamówieniu

SWZ wraz z załącznikami

Załącznik nr 9 Przedmiar

Załącznik nr 10 Indentyfikator miniportal

Załącznik nr 11 Kosztorys ofertowy (druk)

Informacja o środkach Zamawiającego

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-07-14 16:19:35.
BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W WOLI OWADOWSKIEJ

Ogłoszenie nr 2021 BZP 00114664 01 o zamówieniu

SWZ wraz z zał. od 1 do 8

Zał. nr 9PB Opis techniczny architektura

Zał. nr 9PB Projekt zagospodarowania terenu

Zał. nr 9PB Rzut parteru

Zał. nr 9PB Rzut dachu

Zał. nr 9PB Przekrój A1

Zał. nr 9PB Przekrój A2

Zał. nr 9PB Przekrój B

Zał. nr 9PB Elewacje

Zał. nr 9PB Wykaz stolarki

Zał. nr 9PB Branża konstrukcyjna

Zał. nr 9PB Opis instalacje sanitarne

Zał. nr 9PB Parter inst. wod.kan.

Zał. nr 9PB Parter inst. c.o.

Zał. nr 9PB Opis inst. elektryczne

Zał. nr 9PB Inst. elektr. rys nr 1E

Zał. nr 9PB Inst. elektr. rys nr 2E

Zał. nr 9PB Inst. elektr. rys nr 3E

Zał. nr 9PB Inst. elektr. rys nr 4E

Zał. nr 9PB Inst. elektr. rys nr 5E

Zał. nr 10 STWiOR Architektura Konstrukcja

Zał. nr 10 STWiOR Wod-kan

Zał. nr 10 STWiOR C.O.

Zał. nr 10 STWiOR Instal. elektryczne

Zał. nr 11 Przedmiar Architektura Konstrukcja

Zał. nr 11 Przedmiar Zagospodarowanie terenu

Zał. nr 11 Przedmiar wod.-kan.

Zał. nr 11 Przedmiar kanalizacja zewnętrzna

Zał. nr 11 Przedmiar C.O.

Zał. nr 12 Indentyfikator postępowania w miniportalu

Informacja o środkach Zamawiajacego które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertych (z otwarcia ofert)

Zawiadomienie o unieważnieniu post.

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-07-14 17:07:01.
UTWARDZENIE TERENU NA DZIAŁKACH NR 363 I 213/2 W
MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

Ogłoszenie nr 2021 BZP 00140414 01

SWZ wraz z załącznikami 1-8

Załącznik nr 9 PB Opis techniczny

Załącznik nr 9PB Plan sytuacyjny

Załącznik nr 9PB Plan warstwicowy

Załącznik nr 9PB Profil podłużny nr 1

Załącznik nr 9PB Profil podłużny nr 2

Załącznik nr 9PB Profil podłużny nr 3

Załącznik nr 9PB Profil podłużny nr 4

Załącznik nr 9PB Profil podłużny nr 5

Załącznik nr 9PB Przekrój konstrukcyjny

Załącznik nr 10 S T W i O R

Załącznik nr 12 Indentyf. post. w miniportalu

Załącznik nr 11 Przedmiar.

Informacja o Środkach Zamawiającego

Informacja Z Otwarcia Ofert

Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-08-08 00:02:49.
BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W WOLI OWADOWSKIEJ (STAN
SUROWY ZAMKNIĘTY)

SWZ wraz z załącznikami od 1 do 8 Budowa świetlicy (stan surowy zamknięty)

Zał nr 9 PB opis techn. architektura

Zał nr 9 PB PZT

Zał nr 9PB Rzut part.

Zał nr 9 PB Rzut dac

Zał nr 9PB Przek A1

Zał nr 9PB Przek A2

Zał . nr 9PB Przek. B

Zał nr 9PB Elew.

Zał nr 9PB Wykaz stol.

Zał nr 9PB Branża konstr.

Zał nr 10 STWiOR Archit. konstr.

Załącznik nr 12 Indentyf. post. w miniport.

Załącznik nr 11 Przedmiar Architektura Konstrukcja z wyłączeniem poz. 74 do 96 i 118 do 149

Informacja o śr. Zamawiającego

Informacja z otw. ofert

Zawiadomienie o unieważ. postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00160268 01z dnia 25 08 2021.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-08-25 18:12:29.
UTWARDZENIE TERENU NA DZIAŁCE NR 213/2 W
MIEJSCOWOŚCI GORYŃ W RAMACH ZADANIA: UTWARDZENIE
TERENU NA DZIAŁKACH NR 363 I 213/2 W
MIEJSCOWOŚCI GORYŃ

SWZ wraz z zał. 1-8

Załącznik nr 9PB opis techn.

Załącznik nr 9PB Profil podł. nr 1

Załącznik nr 9PB Plan syt.

Załącznik nr 9PB Plan warstwic.

Załącznik nr 9PB Profil podł. nr 2

Załącznik nr 9PB Profil podł. nr 3

Załącznik nr 9PB Profil podł. nr 4

Załącznik nr 9PB Profil podł. nr 5

Załącznik nr 9PB Przekrój konstr.

Załącznik nr 10STWiOR

Załącznik nr 11 Przedm.

Załącznik nr 12 Indent. post. w miniportalu

Informacja o środ. Zamawiającego

Inform. z otw. ofert

Inf. o wyb. of.

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00161729 01 z dnia 26 08 2021 r..pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-08-26 17:36:24.
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO W SEZONIE
ZIMOWYM 2021/2022

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00179466 01

SWZ z załącznikami od 1 do 6C

Identyfikator postępowania w miniportalu

Inf. o śr. zam.

Inf. z otw. ofert

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-09-14 07:52:46.
BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W WOLI OWADOWSKIEJ (STAN
SUROWY ZAMKNIĘTY)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00180372 01 z dnia 14 09 2021

SWZ wraz z zał. od 1 do 8 świetlica w Woli Owadowskiej (stan surowy zamknięty)

Zał nr 9 PZT

Zał. nr 9 Rzut part.

Zał nr 9 Rzut dac.

Zał. nr 9 Przek. A1

Zał. nr 9 Przek. A2

Zał. nr 9 Przek. B

Zał. nr 9 Elew.

Zał. nr 9 Wykaz stol.

Zał. nr 9 Branża konstr.

Zał. nr 10 STWiOR Architek.-Konstr.

Zał. nr 11 Przedm. Architektura Konstrukcja z wyłączeniem pozycji 74-96 i 118-149

Załącznik nr 12 Ident. post. w miniportalu

 

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2021-09-14 15:32:37.
Data wprowadzenia: 2021-09-14 15:32:37
Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk