Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Jastrzębia
Menu góra
Strona startowa Informacje RODO Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Jastrzębi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Jastrzębi, bieżące, menu 104 - BIP - Urząd Gminy w Jastrzębi”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Jastrzębi

Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Jastrzębi

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119 z. 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych w Gminie Jastrzębia z siedzibą Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia jest:
 2. Gmina Jastrzębia, w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 ze zm.)
 3. Urząd Gminy w Jastrzębi – jako jednostka organizacyjna gminy w sprawach dotyczących świadczenia pomocy Wójtowi w zakresie realizacji jego zadań określonych przepisami prawa.
 4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Agnieszka Grzywacz, która w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@jastrzebia.pl, telefonicznie 48 384 05 05 lub osobiście pod wskazanym adresem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów prawa, tj. realizacji wniosków, podań i żądań złożonych przez osobę, której dane dotyczą; realizacji umów zawartych z kontrahentami; w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:
  • art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z p. zm.)
 7. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora;
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
  1. wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
  2. wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy;
  3. warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy.                   W  takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy;
  4. nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 13. Odbiorcami danych osobowych są podmioty zajmujące się obsługą Administratora. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jastrzębia przetwarzają dane osobowe.

Metryka

sporządzono
2022-04-11 przez Borowski Konrad
udostępniono
2023-10-06 14:40 przez Borowski Konrad
zmodyfikowano
2023-10-06 14:46 przez Górska Edyta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
419
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.