Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Jastrzębia
Menu góra
Strona startowa Informacje RODO Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – dotycząca zamówień publicznych (powyżej 130 000 PLN)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – dotycząca zamówień publicznych (powyżej 130 000 PLN), bieżące, menu 107 - BIP - Urząd Gminy w Jastrzębi”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – dotycząca zamówień publicznych (powyżej 130 000 PLN)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – dotycząca zamówień publicznych (powyżej 130 000 PLN)

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119 z. 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jastrzębia z siedzibą w: Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
  - w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Agnieszka Grzywacz, która w imieniu Administratora
  nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail:
  rodo@jastrzebia.pl, telefonicznie 48 384 05 05 lub osobiście pod wskazanym adresem.
 3. Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postepowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwoty 130 000 PLN.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (w przypadku zawarcia umowy).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  w tym podmioty przetwarzające. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
  udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
  września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Odbiorcą danych
  będzie również Urząd Zamówień Publicznych. Ponadto w zakresie określonym w ustawie Prawo zamówień
  publicznych, dane publikowane będą na stronie internetowej www.jastrzebia.biuletyn.net.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  1. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
   o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
   obejmuje cały czas trwania umowy.
  2. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady
   Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
   w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
 8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
  wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
  Prawo zamówień publicznych.
 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe
  zostały zebrane.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub
  organizacji międzynarodowej.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
  uprawnienia:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych
   osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
   danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
   Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 13. Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
   podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Metryka

sporządzono
2022-04-11 przez Borowski Konrad
udostępniono
2023-10-06 15:40 przez Borowski Konrad
zmodyfikowano
2023-10-06 15:44 przez Górska Edyta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
363
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.